Početna stranica Početna stranica

Daktanol
mikonazol

UPUTSTVO ZA LEK


Daktanol, 2%, krem


mikonazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Prijavljivanje neželjenih reakcija


Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 1. Kako čuvati lek Daktanol krem


  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Daktanol posle isteka roka upotrebe označenog na spoljašnjem pakovanju nakon:

  „Važi do: ”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Uslovi čuvanja pre prvog otvaranja leka: Čuvati u originalnom pakovanju.

  Uslovi čuvanja posle prvog otvaranja: Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 C, najduže 28 dana.

  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 2. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Daktanol

Aktivna supstanca je mikonazol.

1 g krema sadrži 20 mg mikonazol-nitrata.


Pomoćne supstance su: parafin, tečni, laki; cetostearilalkohol; parafin, čvrsti; butilhidroksianizol (E 320); benzojeva kiselina (E 210); polisorbat 60; sorbitanstearat 60; voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Daktanol i sadržaj pakovanja


Krem.

Homogen krem bele do žućkastobele boje.


Unutrašnje pakovanje je lakirana aluminijumska tuba zatvorenog grla sa belim plastičnim zatvaračem sa trnom i navojima.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna tuba sa 30 g krema i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač

GALENIKA AD BEOGRAD

Batajnički drum b.b., Beograd


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Februar, 2019.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept


Broj i datum dozvole:

515-01-00664-18-002 od 08.02.2019.


Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj: 515-14-00089-2019-8-003 od 15.03.2019.