Početna stranica Početna stranica

Fungisol
naftifin

UPUTSTVO ZA LEK


Fungisol, 10 mg/mL, sprej za kožu, rastvor naftifin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.


Lek Fungisol, 10 mg/mL, sprej za kožu, rastvor ne sme doći u kontakt sa očima i ne sme se nanositi na sluzokožu.


Fungisol treba naneti nerazblažen i ne mešati sa drugim preparatima za spoljašnju primenu, s obzirom na to da smanjenje koncentracije aktivne supstance može smanjiti efikasnost lečenja.


Radi postizanja što bržeg izlečenja, molimo Vas obratite pažnju na sledeće preporuke za lečenje gljivičnih infekcija (mikoza):

  1. Mikroorganizmi koji su odgovorni za pojavu gljivičnih infekcija mogu prijanjati uz odeću koja dolazi u kontakt sa kožom zahvaćenom infekcijom. Zbog toga je neophodno da se odeća menja svaki dan.

  2. Neoštećena, a pre svega suva površina kože pruža najbolju zaštitu protiv gljivičnih infekcija. Zbog toga je potrebno izbegavati pripijenu odeću i manje prozračnu odeću na zahvaćenim delovima kože (npr. čarape od sintetičkih materijala u tesnoj obući). Takođe je potrebno dobro osušiti zahvaćene

   delove kože posle pranja. Koristite samo svoju odeću i peškire i ne delite ih sa drugima da ne bi došlo do širenja infekcije. Peškiriće za lice i peškire treba menjati svakodnevno.

  3. Ako imate gljivičnu infekciju stopala, nemojte hodati bosi po kući, u kupatilu ili, na primer, u hotelskoj sobi. Time ćete sprečiti dalje širenje mikroorganizama i, pre svega, sprečiti ponovnu infekciju.

  4. Nemojte ići u saunu ili tursko kupatilo sve dok ne izlečite gljivičnu infekciju.


   Ako ste primenili više leka Fungisol nego što treba


   Ako ste primenili više leka Fungisol nego što treba, ne očekuje se da se mogu javiti životno ugrožavajuće situacije.

   Ako slučajno progutate deo rastvora, obavestite svog lekara koji će Vas posavetovati šta da učinite. Preporučuje se primena odgovarajuće simptomatske terapije.


   Ako ste zaboravili da primenite lek Fungisol


   Ako zaboravite da nanesete rastvor, nanesite ga što pre i nastavite sa normalnom primenom. Ako se setite tek u vreme sledeće primene, nanesite uobičajenu količinu i nastavite sa normalnom primenom.

   Trudite se da primenjujete rastvor na način koji je propisan. To je važno, jer izostavljanje doze nosi rizik ponovne pojave infekcije.


   Ako naglo prestanete da primenjujete lek Fungisol


   Radi sprečavanja ponovne pojave infekcije veoma je važno da terapiju lekom Fungisol nastavite i tokom dve nedelje nakon povlačenja simptoma infekcije.


   Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 1. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Povremeno se mogu javiti lokalni simptomi iritacije, kao što je osećaj suvoće, crvenilo i peckanje. Međutim, retko je potrebno prekinuti terapiju zbog ovoga. Neželjena dejstva nestaju posle obustave terapije.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 2. Kako čuvati lek Fungisol

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

  Ne smete koristiti lek Fungisol posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon “Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja je do isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju leka.


  Upozorenje: Spoljašnji kontejner napunjen je inertnim potisnim gasom (azotom) koji ne dolazi u dodir sa rastvorom. Kontejner je pod pritiskom: može da pukne pod dejstvom toplote. Ne bušiti, niti paliti, čak ni posle upotrebe. Čuvati dalje od toplote, vrućih površina, varnice, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje u blizini kontejnera sa lekom. Zaštititi od sunčeve svetlosti i ne izlagati temperaturama višim od 50°C/122°F.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 3. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Fungisol

Aktivna supstanca je: naftifin-hidrohlorid.

1 mL spreja za kožu u obliku rastvora sadrži 10 mg naftifin-hidrohlorida. Pomoćne supstance su: etanol (96%); propilenglikol; voda, prečišćena.

Kako izgleda lek Fungisol i sadržaj pakovanja


Lek Fungisol, sprej za kožu, rastvor je bistar, bezbojan do svetlo žut.

Unutrašnje pakovanje je aluminijumski kontejner pod pritiskom sa BOV sistemom (“bag-on-valve” (BOV) sistem), mikrodifuznim raspršivačem i zaštitnim zatvaračem. U kontejneru se nalazi 50 mL rastvora.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 kontejner i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

JGL D.O.O. BEOGRAD-SOPOT, Milosava Vlajića 110, Beograd - Sopot


Proizvođač:

JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.D., Svilno 20, Rijeka, Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar, 2021.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-00442-19-001 od 10.02.2021.