Početna stranica Početna stranica

Extraneal
ikodekstrin, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid

UPUTSTVO ZA LEK


Extraneal, 7,5% (75 g/L) + 5,4 g/L + 4,5 g/L + 0,257 g/L + 0,051 g/L, rastvor za peritonealnu dijalizu


ikodekstrin, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Extraneal i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Extraneal

 3. Kako se primenjuje lek Extraneal

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Extraneal

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Extraneal i čemu je namenjen

  Lek Extraneal je rastvor za peritonealnu dijalizu. Peritonealna šupljina je šupljina u trbuhu, između kože i peritoneuma. Peritoneum je membrana koja obavija unutrašnje organe, kao što su creva i jetra. Lek Extraneal se uvodi u peritonealnu šupljinu, gde uklanja vodu i toksične produkte iz krvi. Koriguje poremećene vrednosti različitih krvnih komponenti.


  Lek Extraneal Vam može biti propisan:

  • ako ste odrasla osoba sa trajnom slabošću bubrega (insuficijencija bubrega) i potrebna Vam je peritonealna dijaliza.

  • ako standardni rastvori za peritonealnu dijalizu koji sadrže glukozu ne mogu da uklone višak vode.


 2. Šta treba da znate pre nego što primenite Extraneal

  Morate biti pod nadzorom Vašeg lekara kada prvi put budete primenjivali ovaj lek.


  Lek Extraneal ne smete primenjivati:


  • Аko ste alergični na ikodekstrin ili derivate skroba (npr. kukuruznog skroba) ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka

  • Аko ste intolerantni na maltozu ili izomaltozu (šećere iz skroba)

  • Аkо imate oboljenje deponovanja glikogena

  • Ako već imate tešku laktatnu acidozu (previsok nivo kiseline u krvi)

  • Ako imate probleme sa trbušnim zidom ili trbušnom šupljinom koji se ne mogu rešiti hirurškim putem ili imate nerešeni problem koji povećava rizik od trbušne infekcije

  • Ako imate potvrđeni gubitak funkcije peritoneuma usled prisustva velikih ožiljaka (priraslica) na peritoneumu.


   Upozorenja i mere opreza


   Razgovarajte sa svojim lekarom pre nego što primenite lek Extraneal:

  • ako ste stariji, jer postoji rizik od dehidratacije

  • ako ste dijabetičar i ovaj rastvor upotrebljavate prvi put možda ćete morati da prilagodite dozu insulina

  • ako morate da izmerite vrednost glukoze u krvi (npr. ako ste dijabetičar), Vaš lekar će Vam savetovati koje komplete testova možete koristiti (videti odeljak "Ostali oblici interakcija")

  • ako imate povećan rizik od pojave teške laktatne acidoze (previše kiseline u krvi). Vi imate povećan rizik za pojavu laktatne acidoze ako:

   • imate izrazito nizak krvni pritisak

   • imate infekciju krvi

   • imate tešku akutnu slabost bubrega

   • imate nasledno metaboličko oboljenje

   • uzimate metformin (lek koji se primenjuje za lečenje dijabetesa)

   • uzimate lekove za lečenje HIV infekcije, posebno lekove koji se zovu nukleozidni i nukleotidni inhibitori reverzne transkriptaze

  • ako imate bol u stomaku, ili ako primetite da je drenažna tečnost zamućena, maglovita ili su prisutne vidljive čestice u drenažnoj tečnosti. Оvо može biti znak peritonitisa (zapaljenja peritoneuma) ili infekcije. U tom slučaju, hitno se obratiti zdravstvenim radnicima. Zapišite broj serije sa kese koju ste koristili i zajedno sa drenažnim rastvorom predajte zdravstvenom radniku.Oni će odlučiti da li terapiju treba prekinuti i da li treba započeti korektivnu terapiju. Ako npr. imate infekciju, Vaš lekar će uraditi antibiogram kako bi Vam propisao odgovarajući antibiotik. Vaš lekar Vam može propisati antibiotik pre nego što se ustanovi koja vrsta bakterija je u pitanju i koji je antibiotik efikasan. U tom slučaju, daće vam antibiotik koji je efikasan protiv velikog broja različitih bakterija. To su antibiotici širokog spektra.

  • ako tokom peritonealne dijalize gubite proteine, aminokiseline, vitamine, Vaš lekar će pratiti Vaše stanje i ako je potrebno, propisaće Vam preparate za nadoknadu ovih supstanci

  • ako imate probleme koji utiču na trbušni zid ili šupljinu, npr. ako imate kilu ili hroničnu infekciju ili zapaljenje creva

  • ako imate plasiran aortni graft

  • ako imate tešku bolest pluća, npr. emfizem

  • ako imate poteškoća pri disanju

  • ako imate poremećaj koji onemogućava normalnu ishranu

  • ako imate nedostatak kalijuma.


   Takođe, treba da uzmete u obzir i sledeće:

  • poremećaj koji se zove inkapsulirana peritonealna skleroza je moguća, retka komplikacija terapije peritonealne dijalize. Vi, možda i zajedno sa svojim lekarom, treba da imate na umu mogućnost pojave ove komplikacije, koja uzrokuje:

   • zapaljenje u Vašem stomaku

   • uvećanje fibroznog tkiva koje pokriva i obavija organe i utiče na pokretljivost. Moguć je i smrtni ishod.

  • Vi, možda i zajedno sa svojim lekarom, pratićete i voditi evidenciju ravnoteže tečnosti i Vaše telesne mase. Vaš lekar će pratiti parametre u Vašoj krvi u redovnim intervalima.

  • Vaš lekar će redovno pratiti nivo kalijuma u serumu. Ako su vrednosti kalijuma niske, potrebno je izvršiti nadoknadu davanjem kalijum-hlorida.


   Ponekad se terapija ovim lekom ne preporučuje, ako:

  • imate akutnu bubrežnu bolest


   Deca i adolescenti

   Efikasnost i bezbednost primene leka Extraneal kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina nije dokazana.


   Drugi lekovi i lek Extraneal


   Obavestite Vašeg lekara, ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

  • Ako koristite druge lekove, Vaš lekar će morati da poveća njihovu dozu. To je zato što se pri peritonealnoj dijalizi povećava eliminacija određenih lekova.

  • Ako upotrebljavate lekove za srce poznate kao srčani glikozidi (npr. digoksin):

   • možda će biti potrebno terapiji dodati kalijum ili kalcijum

   • možda će se kod Vas razviti nepravilan srčani ritam (aritmija), Vaš lekar će Vas pažljivo pratiti tokom lečenja, posebno nivo kalijuma.


    Ostali oblici interakcija


    Lek Extraneal ometa merenje vrednosti glukoze u krvi primenom određenih test setova. Ako je potrebno da izmerite vrednost glukoze u krvi, proverite da li koristite glukoza-specifične testove. Vaš lekar će Vas savetovati koji je test set adekvatan za korišćenje.


    Korišćenje pogrešnog testa može izazvati lažno visoku vrednost glukoze u krvi prilikom očitavanja. To bi moglo rezultirati primenom više insulina nego što je potrebno. Ovo može uzrokovati hipoglikemiju (smanjen nivo glukoze u krvi) koja može dovesti do gubitka svesti, kome, neurološkog oštećenja ili smrti. Pored toga, očitane lažno visoke vrednosti glukoze mogu da zamaskiraju stvarnu hipoglikemiju i ostaviti pacijenta bez adekvatne terapije sa sličnim posledicama.


    Lažno visoko očitavanje vrednosti glukoze može biti prisutno do dve nedelje nakon prekida primene leka Extraneal. Ukoliko budete hospitalizovani, upozorite medicinsko osoblje o ovoj mogućoj interakciji.

    Medicinsko osoblje mora pažljivo pregledati uputstvo za upotrebu aparata za merenje glukoze kako bi moglo

    sa sigurnošću utvrditi da li su ti testovi odgovarajući.


    Trudnoća i dojenje


    Ako ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru za savet pre nego što počnete da uzimate ovaj lek.

    Lek Extraneal se ne preporučuje tokom trudnoće ili tokom dojenja, osim ukoliko lekar ne propiše drugačije.


    Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


    Primena ovog leka može da izazove umor, slabost, zamućenje vida ili vrtoglavicu. Nemojte upravljati vozilima ili rukovati mašinama ako primetite bilo koji od ovih simptoma.


 3. Kako se primenjuje lek Extraneal

  Lek Extraneal se primenjuje u Vašu peritonealnu šupljinu. Ovo je šupljina u Vašem stomaku između kože i trbušne maramice (peritoneuma). Peritoneum je membrana koja obavija unutrašnje organe, kao što su creva i jetra.

  Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom.


  Preporučena doza je:

  • Jedna kesa dnevno tokom najdužeg perioda zadržavanja, odnosno:

   • Tokom noći kod Kontinuirane ambulantne peritonealne dijalize (CAPD)

   • Tokom dana kod Automatske peritonealne dijalize (APD).

  • Vreme za ulivanje rastvora je 10-20 minuta.

  • Vreme zadržavanja leka Extraneal je između 6-12 sati kod CAPD, i 14-16 sati kod APD.


   Način primene


   Pre primene:

  • Zagrejati kesu do temperature od 37°C. Koristiti grejnu ploču specijalno dizajniranu za ovu namenu. Kesu nikada ne treba zagrevati potapanjem u vodu.

  • Koristiti aseptičnu tehniku za primenu rastvora, u skladu sa Vašom prethodnom obukom.

  • Pre obavljajanja izmene, osigurati da Vam ruke i prostor u kome će se obaviti izmena budu čisti.

  • Pre otvaranja zaštitnog omotača kese, proverite da li je odgovarajuća vrsta rastvora, datum isteka roka upotrebe, i količinu (zapreminu). Podignite kesu dijalizata da proverite da li je bilo curenja (višak tečnosti u zaštitnom omotaču kese). Nemojte koristiti kesu ako je oštećena.

  • Nakon uklanjanja zaštitnog omotača, proverite kesu na znake curenja pritiskom ruke čvrsto na kesu. Nemojte koristiti kesu ako se otkrije bilo koje oštećenje.

  • Proverite da li je rastvor bistar. Nemojte koristiti rastvor ako je rastvor mutan ili sadrži vidljive čestice.

  • Osigurati sve priključke pre početka izmene.

  • Obratite se svom lekaru ako imate pitanja ili nedoumice u vezi ovog leka ili načina upotrebe.

   Svaku kesu rastvora koristiti samo jednom. Odbaciti neiskorišćeni deo rastvora. Nakon korišćenja, proveriti da li je drenažna tečnost zamućena.


   Kompatibilnost sa drugim lekovima


   Vaš lekar može propisati druge lekove za parenteralnu upotrebu koji se mogu direktno dodati u kesu sa lekom Extraneal. U toj situaciji lek se dodaje kroz otvor koji je označen na dnu kese. Rastvor treba koristiti odmah po dodavanju nekog leka. Proverite sa svojim lekarom ako niste sigurni.

   Ako ste primenili više leka Extraneal nego što treba


   Ako primenite više leka Extraneal nego što treba, možete imati sledeće simptome:

  • Nadutost stomaka

  • Osećaj punoće i/ili

  • Nedostatak vazduha

   Odmah se obratite svom lekaru. On će Vas posavetovati šta da uradite.


   Ako ste zaboravili da primenite lek Extraneal


   Ukoliko ste zaboravili da primenite lek Extraneal, obratite se svom lekaru.


   Ako naglo prestanete da primenjujete lek Extraneal


   Ne prekidajte peritonealnu dijalizu bez prethodnog odobrenja Vašeg lekara. Ako prekinete terapiju, može doći do komplikacija opasnih po život.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

  Ako Vam se ispolji bilo koje neželjeno dejstvo, što uključuje i moguća neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, obratite se Vašem lekaru.

  Ukoliko se desi bilo šta od dole navedenog, obratite se odmah Vašem lekaru ili dijaliznom centru:


  • Hipertenzija (povećanje krvnog pritiska)

  • Oticanje zglobova ili nogu, otečenost oko očiju, nedostatak nedostatak vazduha ili bol u grudima (hipervolemija)

  • Preosetljivost (alergijske reakcije) uključujući oticanje lica, grla i predela oko očiju (angioedem)

  • Bol u trbuhu

  • Jeza (drhtavica/simptomi slični gripu).


   Ova označena neželjena dejstva su ozbiljna neželjena dejstva. Možda će Vam biti neophodna medicinska pomoć.


   Neželjena dejstva koja se često javljaju (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek) kod pacijenata na terapiji lekom Extraneal:

  • Crvenilo i ljuštenje, osip na koži, svrab

  • Ošamućenost ili vrtoglavica, žeđ (dehidratacija)

  • Smanjen volumen krvi (hipovolemija)

  • Poremećene vrednosti laboratorijskih testova

  • Slabost, glavobolja, umor

  • Oticanje zglobova ili nogu

  • Pad krvnog pritiska (hipotenzija)

  • Zujanje u ušima.


   Ostala neželjena dejstva koja se odnose na postupak peritonealne dijalize ili su zajednička za sve rastvore za peritonealnu dijalizu:

  • Zamućen drenažni rastvor ispušten iz peritoneuma, bol u trbuhu

  • Peritonealno krvarenje, oticanje, gnoj, infekcije ili bol oko izlaznog mesta katetera, blokada katetera, povreda, interakcija sa kateterom

  • Niske vrednosti šećera u krvi (hipoglikemija)

  • Šok ili koma nastala zbog niskih koncentracija šećera u krvi

  • Visoke vrednosti šećera u krvi (hiperglikemija)

  • Mučnina, povraćanje, gubitak apetita, otežano pražnjenje creva, proliv, nadimanje (gasovi), poremećaji u želucu i crevima, kao što su blokada creva, čir na želucu, gastritis (zapaljenje želuca), slabo varenje

  • Oticanje trbuha, trbušna kila (izraslina na preponi)

  • Poremećaj rezultata testova krvi

  • Poremećaj rezultata testova funkcije jetre

  • Povećana ili smanjena telesna masa

  • Bol, povišena telesna temperatura, malaksalost

  • Oboljenje srca, ubrzan rad srca, nedostatak vazduha ili bol u grudima

  • Anemija (smanjenje broja crvenih krvnih zrnaca koje može da se manifestuje bledilom kože i slabošću ili nedostatkom vazduha), povećanje ili smanjenje broja belih krvnih zrnaca, smanjenje broja krvnih

   pločica, što povećava rizik od krvarenja ili modrice

  • Utrnulost, peckanje, osećaj žarenja

  • Hiperkinezija (prekomerno kretanje i nemogućnost da se miruje)

  • Zamućen vid

  • Gubitak čula ukusa

  • Tečnost u plućima (plućni edem), nedostatak vazduha, otežano disanje ili šištanje, kašalj, štucanje

  • Bubrežni bol

  • Poremećaj noktiju

  • Poremećaji na koži kao što je koprivnjača (urtikarija), psorijaza, čir, ekcem, suva koža, promena boje kože, plikovi, alergije ili kontaktni dermatitis, osip, svrab

  • Osip može da svrbi, da bude prekriven neravninama i crvenim tačkama, ili sa erupcijama ili ljuštenjem kože. Može doći do tri teška tipa kožnih reakcija:

   • Toksična epidermalna nekroliza (TEN). To obuhvata:

    • Crveni osip na mnogim delovima tela

    • Ljuštenje spoljnog sloja kože

   • Multiformni eritem. Alergijska reakcija na koži koja izaziva pojavu tačkica, crvene ili ljubičaste modrice ili plikovima pokrivena područja kože. To se može javiti i na drugim vlažnim površinama tela, kao što su usta i oči.

   • Vaskulitis. Zapaljenje pojedinih krvnih sudova u telu. Klinički simptomi zavisiće od delova tela koji su zahvaćeni zapaljenjem, ali se na koži mogu okarakterisati kao crvene ili ljubičaste tačkice ili modrice ili simptomi slični alergijskoj reakciji, uključujući osip, bol u zglobovima i povišenu telesnu temperaturu

  • Grčevi u mišićima, bol u kostima, zglobovima, mišićima, leđima, vratu

  • Pad krvnog pritiska u stojećem položaju (ortostatska hipotenzija)

  • Peritonitis (zapaljenje trbušne maramice) uključujući peritonitis zbog gljivične ili bakterijske infekcije

  • Infekcije, uključujući sindrom nalik gripu, groznica

   • Poremećaj razmišljanja, napetost, nervoza. Prijavljivanje neželjenih reakcija

  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

 5. Kako čuvati lek Extraneal

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Extraneal posle isteka roka upotrebe naznačenog na kesi nakon simbola i reči „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Rastvor se ne sme čuvati na temperaturi nižoj od 4°C.


  Ne koristiti ovaj rastvor ako nije bistar i ako je kesa oštećena. Rok upotrebe nakon prvog otvaranja leka: upotrebiti odmah.

  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Extraneal


Kako izgleda lek Extraneal i sadržaj pakovanja


Rastvor za peritonealnu dijalizu.

Lek Extraneal je sterilan, bistar, bezbojan do slabo žut rastvor.


Pakovanje je fleksibilni PVC kontejner, koji sadrži 2000 mL rastvora za peritonealnu dijalizu, i može biti u obliku jednostruke kese (engl. single bag) ili dvostruke kese (engl. twin bag).

Tzv. "lineo" konektor koji može biti dovoljan za Y liniju dvostruke kese, sadrži 10,5% masti povidon-jodida.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole:

DIACELL D.O.O. BEOGRAD

Ilije Garašanina 23, Beograd

Proizvođač:

BAXTER HEALTHCARE S.A.

Moneen Road, Castlebar, County Mayo, Irska Ovo uputstvo je poslednji put odobreno April, 2019.

Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdavati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp.


Broj i datum dozvole:


Extraneal, 7,5% (75 g/L) + 5,4 g/L + 4,5 g/L + 0,257 g/L + 0,051 g/L, rastvor za peritonealnu dijalizu, plastična kesa (dvostruka), 1 x 2000 mL: 515-01-02985-18-001 od 23.04.2019.

Extraneal, 7,5% (75 g/L) + 5,4 g/L + 4,5 g/L + 0,257 g/L + 0,051 g/L, rastvor za peritonealnu dijalizu, plastična kesa (jednostruka), 1 x 2000 mL: 515-01-02986-18-001 od 23.04.2019.


------------------------------------------------------------------------------------------------

SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:


Terapijske indikacije


Lek Extraneal se preporučuje kao jednodnevna zamena za pojedinačnu izmenu glukoze u sklopu kontinuirane ambulantne peritonealne dijalize (CAPD) ili za režim automatske peritonealne dijalize (APD) u lečenju hronične bubrežne insuficijencije, naročito kod pacijenata koji su izgubili sposobnost ultrafiltracije pri primeni rastvora glukoze, što može produžiti vreme CAPD terapije kod ovih pacijenata.


Doziranje i način primene


Doziranje

Primena leka Extraneal se preporučuje za vreme najdužeg perioda zadržavanja rastvora u peritonealnoj duplji ("dwell" perioda), tj. kod CAPD obično u toku noći, a kod APD tokom dana.


Način lečenja , učestalost primene, volumen rastvora, trajanje zadržavanja rastvora u peritonealnoj duplji i trajanje dijalize određuje i prati lekar.


Odrasli


Intraperitonealna primena, ograničena na jednu izmenu tokom svaka 24 sata, kao deo CAPD ili APD režima.


Volumen rastvora koji će se instilirati treba primeniti tokom perioda od otprilike 10 do 20 minuta brzinom komfornom za pacijenta. Za odrasle pacijente normalne telesne mase instiliran volumen ne treba da bude veći od 2,0 L. Za krupnije pacijente (telesna masa preko 70-75 kg), može se koristiti volumen od 2,5 L.


Ukoliko instiliran volumen rastvora izaziva nelagodnost pacijenta usled napetosti abdomena, volumen treba da se smanji. Preporučeno vreme zadržavanja ("dwell" vreme) je između 6 i 12 sati u CAPD i 14-16 sati za APD. Drenaža tečnosti je uslovljena gravitacijom, brzinom koja je komforna za pacijenta.


Stariji pacijenti


Kao kod odraslih.

Pedijatrijski pacijenti


Bezbednost i efikasnost leka Extraneal kod dece mlađe od 18 godina nije ustanovljena. Nema dostupnih podataka.


Način primene


Mere predostrožnosti koje treba preduzeti pre rukovanja ili primene lekaKlase sistema organa (SOC)

Preporučeni MedDRA termini

Učestalost

Infekcije i infestacije

Simptomi gripa Furunkul

Povremeno Povremeno

Poremećaji krvi i limfnog sistema

Anemija

Povremeno

Leukocitoza

Povremeno

Eozinofilija

Povremena

Trombocitopenija

Nepoznato

Leukopenija

Nepoznato

Poremećaji imunskog sistema

Vaskulitis

Preosetljivost**

Nepoznato Nepoznato


Poremećaji metabolizma i ishrane

Dehidratacija

Često

Hipovolemija

Često

Hipoglikemija

Povremeno

Hiponatremija

Povremeno

Hiperglikemija

Povremeno

Hipervolemija

Povremeno

Anoreksija

Povremeno

Hipohloremija

Povremeno

Hipomagnezemija

Povremeno

Hipoproteinemija

Povremeno

Hipoglikemijski šok

Nepoznato

Disbalans tečnosti

Nepoznato

Psihijatrijski poremećaji

Abnormalno razmišljanje Anksioznost

Nervoza

Povremeno Povremeno Povremeno

Poremećaji nervnog sistema

Vrtoglavica

Često

Glavobolja

Često

Hiperkinezija

Povremeno

Parestezija

Povremeno

Ageuzija

Povremeno

Hipoglikemijska koma

Nepoznato

Osećaj peckanja

Nepoznato

Poremećaji oka

Zamućen vid

Nepoznato

Poremećaji uha i labirinta

Tinitus

Često

Kardiološki poremećaji

Kardiovaskularni poremećaji Tahikardija

Povremeno Povremeno

Vaskularni poremećaji

Hipotenzija Hipertenzija Ortostatska hipotenzija

Često Često

Povremeno

Respiratorni, torakalni i medijastinalni

Edem pluća

Povremeno

poremećaji

Dispnea

Povremeno

Kašalj

Povremeno

Štucanje

Povremeno

Bronhospazam

Nepoznato

Gastrointestinalni poremećaji

Abdominalni bol

Često

Ileus

Povremeno

Peritonitis

Povremeno

Peritonealno krvarenje

Povremeno

Dijareja

Povremeno

Ulkus želuca

Povremeno

Gastritis

Povremeno

Povraćanje

Povremeno

Konstipacija

Povremeno

Dispepsija

Povremeno

Mučnina

Povremeno

Suva usta

Povremeno

Nadimanje

Povremeno

Ascites

Nepoznato

Ingvinalna hernija

Nepoznato

Nelagodnost u abdomenu

Nepoznato

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Osip (uključujući makularni,

Često

papularni, eritematozni)

Svrab

Često

Eksfolijacija kože

Često

Urtikarija

Povremeno


Bulozni dermatitis

Povremeno

Psorijaza

Povremeno

Ulceracija kože

Povremeno

Ekcem

Povremeno

Promena na noktima

Povremeno

Suva koža

Povremeno

Diskoloracija kože

Povremeno

Toksična epidermalna nekroliza

Nepoznato

Multiformni eritem

Nepoznato

Angiodem

Nepoznato

Generalizovana urtikarija

Nepoznato

Toksična kožna erupcija

Nepoznato

Periorbitalni edem

Nepoznato

Dermatitis (uključujući

Nepoznato

alergijski i kontaktni)

Eritem

Nepoznato

Plik

Nepoznato

Poremećaji mišićno-koštanog sistema i

Bol u kostima

Povremeno

vezivnog tkiva

Mišićni spazam

Povremeno

Mijalgija

Povremeno

Bol u predelu vrata

Povremeno

Artralgija

Nepoznato

Bol u leđima

Nepoznato

Mišićno-koštani bol

Nepoznato

Poremećaji bubrega i urinarnog sistema

Renalni bol

Povremeno

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Periferni edem

Često

Astenija

Često

Bol u grudima

Povremeno

Edem lica

Povremeno

Edem

Povremeno

Bol

Povremeno

Nelagodnost

Nepoznato

Pireksija

Nepoznato

Jeza

Nepoznato

Malaksalost

Nepoznato

Eritem na mestu katetera

Nepoznato

Inflamacija na mestu katetera

Nepoznato

Reakcija na infuziju

Nepoznato

(uključujući bol na mestu primene

infuzije, bol na mestu instilacije)

Ispitivanja

Povećanje vrednosti ALT


Povremeno

Povećanje vrednosti AST

Povećanje vrednosti alkalne

Povremeno

fosfataze

Povremeno

Poremećaj rezultata testova funkcije

Povremeno

jetra

Smanjene telesne mase

Povremeno

Povećanje telesne mase

Povremeno

Povrede, trovanja i proceduralne komplikacije

Interakcije sa medicinskim sredstvima*

Nepoznato


*Interakcija ikodekstrina sa medicinskim sredstvom - aparatom za merenje vrednosti glukoze u krvi (videti odeljak

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).

**Reakcije preosetljivosti prijavljene kod pacijenta koji upotrebljavaju lek Extraneal uključujući bronhospazam, hipotenziju, osip, svrab i urtikariju.


Ostala neželjena dejstva peritonealne dijalize vezana za samu proceduru: gljivični peritonitis, bakterijski peritonitis, infekcije na mestu katetera, komplikacije vezane za kateter.


Pojačana ultrafiltracija, naročito kod starijih pacijenata, može dovesti do dehidratacije, koja izaziva hipotenziju, vrtoglavicu i verovatno neurološke simptome (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Moguće su epizode hipoglikemije kod dijabetičara (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Povećanje vrednosti alkalne fosfataze u serumu (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka) i poremećaji elektrolita (npr. hipokalemija, hipokalcemija i hiperkalcemija).


Peritonealne reakcije, uključujući abdominalni bol, zamućenu efluentnu tečnost sa ili bez bakterija, aseptički peritonitis (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Umor je često prijavljen, spontano i u literaturi, kao neželjeno dejstvo vezano za proceduru peritonealne dijalize.


Prijavljivanje neželjenih reakcija


Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website:

  1. ail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


   Predoziranje


   Nema dostupnih podataka o predoziranju. Ipak, kontinuirana primena više od jedne kese leka Extraneal tokom 24 sata izazvaće povećanje koncentracije metabolita ugljenih hidrata i maltoze u plazmi. Efekti ovakvog povećanja nisu poznati, ali može nastati povećanje osmolaliteta plazme. Lečenje može da se nastavi peritonealnom dijalizom bez ikodekstrina ili hemodijalizom.


   Lista pomoćnih supstanci


   • voda za injekcije

   • natrijum-hidroksid ili

   • hlorovodonična kiselina, q.s. (za podešavanje pH).


Inkompatibilnost


Nema podataka.


Mora se proveriti kompatibilnost lekova pre njihovog dodavanja u ovaj rastvor. Dodatno, vrednosti pH i soli u ovom rastvoru moraju biti uzeti u razmatranje.

Rok upotrebe


2 godine


Rok upotrebe nakon prvog otvaranja leka: upotrebiti odmah.


Posebne mere opreza pri čuvanju


Rastvor se ne sme čuvati na temperaturi nižoj od 4°C.


Ne koristiti ovaj rastvor ako nije bistar i ako je kontejner oštećen.


Za uslove čuvanja nakon prvog otvaranja leka, videti odeljak Rok upotrebe.


Priroda i sadržaj pakovanja


Pakovanje je fleksibilni PVC kontejner, koji sadrži 2000 mL rastvora za peritonealnu dijalizu, i može biti u obliku jednostruke kese (engl. single bag) ili dvostruke kese (engl. twin bag).


Tzv. "lineo" konektor koji može biti dovoljan za Y liniju dvostruke kese, sadrži 10,5% masti povidon-jodida.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Za detaljna uputstva, videti odeljak Doziranje i način primene.


Brojni antibiotici uključujući vankomicin, cefazolin, ampicilin/flukloksacilin, ceftazidim, gentamicin, amfotericin, kao i insulin nisu pokazali inkompatibilnost sa lekom Extraneal. Međutim, aminoglikozide ne treba mešati sa penicilinom zbog hemijske inkompatibilnosti.


Rastvor treba koristiti odmah po dodavanju nekog leka.


Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.