Početna stranica Početna stranica

Sindovin
vinkristin

UPUTSTVO ZA LEK


Sindovin,prašakzarastvorzainjekciju/infuziju,1mg

Pakovanje:ukupno1kom, bočica,1 x 1 mg

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L.


Adresa: 11 Ion Mihalache Blvd., Bukurešt, Rumunija Podnosilac zahteva: Actavis d.o.o.

Adresa: Đorđa Stanojevića 12,11070 N.Beograd, Srbija


Broj rešenja: 515-01-1647-12-001 od 10.09.2012. za lek Sindovin, prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 1 x (1mg)


Sindovin, 1mg, prašak za rastvor za injekciju/infuziju INN: vinkristin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Sindovin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Sindovin

 3. Kako se upotrebljava lek Sindovin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Sindovin

 6. Dodatne informacije


Broj rešenja: 515-01-1647-12-001 od 10.09.2012. za lek Sindovin, prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 1 x (1mg)


 1. ŠTA JE LEK SINDOVIN I ČEMU JE NAMENJEN

  Sindovin je lek za lečenje kancera (raka). Primena lekova za lečenje kancera se ponekad zove hemioterapija.

  Sindovin injekcije se koriste za lečenje kancera krvi (npr. leukemije ili limfomi), dojke, glave i vrata ili pluća. Lek se može koristiti za lečenje multiplog mijeloma (kancer ćelija plazme), a takođe se može koristiti i za lečenje pojedinih kancera kod dece. Može se primenjivati u lečenju bolesti krvi koja se zove idiopatska trombocitopenijska purpura (ITP), nakon neuspeha drugih terapijskih mera.

  Sindovin se može primenjivati sam ili u kombinaciji sa drugim antikancerskim lekovima.

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK SINDOVIN


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih


  Lek Sindovin ne smete koristiti:


  Sindovin nikada ne sme biti primenjen intratekalno (u kičmu).


  Sindovin ne smete koristiti:

  • Ako ste alergični na vinkristin

  • Ako imate Charcot-Marie-Tooth sindrom (oboljenje koje izaziva slabost mišića nogu) Ako se bilo šta od navedenog odnosi na Vas, obavestite Vašeg lekara pre uzimanja leka.


   Kada uzimate lek Sindovin, posebno vodite računa:

  • Ako imate mentalne poremećaje ili poremećaje nervnog sistema

  • Ako imate probleme sa jetrom

  • Ako primate radioterapiju (zračenje)

  • Ako imate problema sa disanjem


   Ako se bilo šta od navedenog odnosi na Vas, pre uzimanja leka o tome obavestite Vašeg lekara. Ako ste stari, takođe je neophodan poseban oprez.

   Primena drugih lekova

   Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


   Treba biti posebno oprezan ako uzimate druge lekove, jer neki od njih mogu stupiti u interakciju sa lekom


   Broj rešenja: 515-01-1647-12-001 od 10.09.2012. za lek Sindovin, prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 1 x (1mg)


   Sindovin. Uzimanje nekog od sledećih lekova može pogoršati neželjena dejstva vinkristin-sulfata:

  • Alopurinol (lek za lečenje gihta)

  • Piridoksin (vitamin B6)

  • Izonijazid (lek za lečenje tuberkuloze)

  • Mitomicin C (lek za lečenje raka)

  • Itrakonazol (lek za lečenje gljivičnih infekcija)

  • L-asparaginaza (koristi se za lečenje nekih tipova kancera)

  • Neki antikancerski lekovi (npr. jedinjenja koja sadrže platinu) mogu izazvati probleme sa sluhom ili ravnotežom

   • Lekovi koji izazivaju poremećaj protoka mokraće. Treba prekinuti uzimanje ovih lekova pre početka primene leka Sindovin

   • Lekovi koji izazivaju poremećaje nervnog sistema (npr. otežano kretanje, osećaj mravinjanja po koži, utrnulost)

   Moguće je da fenitoin (lek koji se koristi za lečenje epilepsije) ispolji slabije terapijske efekte kada se koristi sa

   vinkristinom. Zbog toga je neophodno pratiti koncentraciju fenitoina u krvi.

   Efekti metotreksata (koristi se u lečenju kancera) mogu biti izraženiji kada se koristi zajedno sa vinkristinom.


   Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


   Uzimanje leka Sindovin sa hranom ili pićima

   Nije primenjivo.

   Primena leka Sindovin u periodu trudnoće i dojenja


   Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

   Obavestite Vašeg lekara ako ste trudni, ako pokušavate da zatrudnite ili ako dojite. Vaš lekar će odlučiti da li ćete dobijati ovaj lek.

   Žene u generativnom periodu treba da koriste odgovarajuće mere kontracepcije tokom terapije lekom Sindovin. Zatražite savet od Vašeg lekara ili farmaceuta pre uzimanja bilo kog leka.


   Uticaj leka Sindovin na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


   Nemojte upravljati motornim vozilom niti rukovati mašinama ako se kod Vas pojavi bilo koje neželjeno dejstvo koje može umanjiti Vaše sposobnosti neophodne za ove radnje.


   Broj rešenja: 515-01-1647-12-001 od 10.09.2012. za lek Sindovin, prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 1 x (1mg)


   Važne informacije o nekim sastojcima leka Sindovin


   Ovaj lek sadrži laktozu. Ako ste od lekara saznali da imate poremećaj tolerancije nekih vrsta šećera, recite to Vašem lekaru pre početka uzimanja ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK SINDOVIN

  Ovaj lek se primenjuje putem injekcije (koristi se špric) ili putem seta za infuzije u venu.

  Ovaj lek deluje nadražajno. U slučaju da dođe do kontakta leka sa očima, odmah obavestite lekara ili medicinsku sestru i isperite oko vodom.

  Lekar Vam, tokom primene leka Sindovin, može dati lekove koji imaju za cilj prevenciju opstipacije (zatvora).

  Doziranje

  Vaš lekar će odrediti tačnu dozu leka Sindovin, kao i koliko često ćete dobijati lek.

  Doza zavisi od Vašeg zdravstvenog stanja, vaše građe, kao i od funkcije Vaše jetre. Lekar će Vam reći o funkciji jetre na osnovu analize uzoraka krvi.

  Sindovin se uobičajeno primenjuje jednom nedeljno.

  Ako ste uzeli više leka Sindovin nego što je trebalo

  Ovaj lek ćete dobijati u bolnici, pod nadzorom lekara. Mala je verovatnoća da ćete dobiti suviše malu ili suviše veliku dozu leka.

  Ako ste zaboravili da uzmete lek Sindovin


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Sindovin


  Vaš lekar će odrediti koliko dugo treba da uzimate ovaj lek.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Sindovin, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Ako se kod Vas pojavi bilo koje od sledećih neželjenih dejstava odmah obavestite lekara:

  • Teška alergijska reakcija - kod Vas se mogu javiti iznenadni svrab, osip po koži, oticanje šaka, stopala, zglobova, lica, usana ili grla (što može izazvati teškoće u gutanju ili disanju), i možete imati osećaj da ćete se onesvestiti

  • Bol ili otok na mestu primene, u toku ili odmah nakon injektovanja leka

  • Jak bol u grudima sa mogućim širenjum u vilicu ili rame, znojenje, nedostatak vazduha i mučnina


   Broj rešenja: 515-01-1647-12-001 od 10.09.2012. za lek Sindovin, prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 1 x (1mg)


  • Teški problemi sa disanjem

   Ovo su ozbiljna neželjena dejstva. Potrebna Vam je hitna medicinska nega. Ova ozbiljna neželjena dejstva su retka.

   Ako se kod Vas pojavi bilo koji od sledećih simptoma i znakova obavestite Vašeg lekara što je pre moguće:

  • Konvulzije (napadi)

  • Gluvoća ili gubitak sluha

  • Pogoršanje vida

  • Bol (mogu biti zahvaćeni vilica, grlo, vrat, kosti ili mišići)

  • Vrtoglavica

  • Groznica, gušobolja, osip po koži ili ranice na koži i u ustima (mogu ukazivati na sniženje broja leukocita-belih krvnih zrnaca)

  • Značajno smanjenje telesne težine

  • Utrnulost ili osećaj mravinjanja po koži

  • Otežano hodanje

  • Mišićna slabost ili atrofija mišića

  • Otežan govor

  • Neuobičajeni pokreti oka

  • Problemi sa mokrenjem (stvaranje više ili manje urina nego što je normalno ili bol u toku mokrenja)

  • Blagi problemi sa disanjem

  • Porast ili sniženje krvnog pritiska

  • Glavobolja

  • Umor

  • Lako, neočekivano stvaranje modrica

  • Grčevi u stomaku, proliv ili opstipacija (zatvor)

  • Osećaj poremećenog zdravstvenog stanja

  • Gubitak kose

  • Izostanak menstruacije

  • Bol oko mesta primene leka

   Sindovin može izazvati promene u krvnoj slici. Lekar će Vam možda uzimati uzorke krvi radi praćenja ovih promena, a takođe i radi provere funkcije jetre.

   Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


   Terapija ovim lekom može permanentno smanjiti sposobnost oplođenja kod muškaraca i kod žena.

 5. KAKO ČUVATI LEK SINDOVIN


  Broj rešenja: 515-01-1647-12-001 od 10.09.2012. za lek Sindovin, prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 1 x (1mg)


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe neotvorene bočice: 3 godine

  Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi od 2°C do 8°C (u frižideru).


  Rok upotrebe nakon rekonstitucije/razblaženja:

  Rok upotrebe nakon rastvaranja/razblaženja: upotrebiti odmah.

  Dokazana je fizičko-hemijska stabilnost nakon rekonstitucije sa vodom za injekcije i sa 0,9% rastvorom natrijum-hlorida u toku 24h na temperaturi od 2°C do 8°C (u frižideru), a ne mikrobiološka. S mikrobiološke tačke gledišta, rastvor treba odmah primeniti nakon pripreme za upotrebu. Ako se odmah ne upotrebi, odgovornost za vreme i uslove čuvanja pre upotrebe preuzima korisnik.


  Nemojte koristiti lek Sindovin posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji {Važi do}. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Lekove ne bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više

  nisu potrebni.


  Čuvanje


  Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi od 2°C do 8°C.

  Rekonstituisan rastvor je hemijski i fizički stabilan 24 sata na temperaturi 2-8 oC.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Sindovin

Aktivna supstanca je vinkristin-sulfat.

Jedna bočica sadrži vinkristin-sulfata 1 mg.


Pomoćne supstance: laktoza, monohidrat 10 mg.


Kako izgleda lek Sindovin i sadržaj pakovanja


Broj rešenja: 515-01-1647-12-001 od 10.09.2012. za lek Sindovin, prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 1 x (1mg)Terapijske indikacije

Vinkristin-sulfat se koristi u monoterapiji ili u kombinaciji sa drugim onkološkim lekovima za lečenje:

 1. Leukemija, uključujući akutnu limfocitnu leukemiju, hroničnu limfocitnu leukemiju, akutnu mijelogenu

  leukemiju i blastne krize hronične mijelogene leukemije

 2. Malignih limfoma, uključujući Hodgkin-ovu bolest i non-Hodgkin-ove limfome

 3. Multiplog mijeloma

 4. Solidnih tumora, uključujući karcinom dojke, karcinom malih ćelija bronha, karcinom glave i vrata i sarkome mekih tkiva

 5. Solidnih tumora kod dece, uključujući Ewing-ov sarkom, embrionalni rabdomiosarkom, neuroblastom,

  Wilm-ov tumor, retinoblastom i meduloblastom

 6. Idiopatske trombocitopenijske purpure. Pacijenti sa pravom ITP refraktornom na splenektomiju i kratkotrajnu terapiju kortikosteroidima mogu odreagovati na terapijsku primenu vinkristina, koji se ne preporučuje kao primarna terapijska mera. Preporučene nedeljne doze vinkristina primenjene tokom 3-4 nedelje, kod nekih pacijenata dovode do permanentne remisije. Kod pacijenata kod kojih ne dođe do terapijskog odgovora posle 3-6 doza, ne treba očekivati bilo kakve korisne efekte od primene dodatnih doza leka.


Doziranje i način primene

Ovaj lek se primenjuje isključivo intravenski.


Treba da ga primenjuju samo osobe koje imaju iskustva sa davanjem vinkristina. Ako se primeni nekim drugim putem, ishod može biti fatalan.


OVAJ LEK SE PRIMENJUJE ISKLJUČIVO INTRAVENSKI.

AKO SE PRIMENI NEKIM DRUGIM PUTEM, ISHOD MOŽE BITI FATALAN.


Vinkristin-sulfat se primenjuje u obliku intravenske injekcije u nedeljnim intervalima. Potrebna doza leka se određuje na osnovu telesne težine.

Dozu treba vrlo pažljivo i precizno odrediti, jer predoziranje može biti izuzetno ozbiljno, čak i sa smrtnim

ishodom. Dozu ne treba povećavati izvan terapijskog opsega. Po pravilu, pojedinačne doze ne treba da budu veće od 2 mg. Broj leukocita treba odrediti pre, kao i posle primene svake doze leka.

Vinkristin-sulfat se može primeniti preko odgovarajućeg seta za intravensku infuziju ili direktno u venu tokom

jednominutnog perioda. Prilikom primene leka putem seta za intravensku infuziju treba biti oprezan i lek pravilno primeniti. Neophodan je oprez da bi se izbegla ekstravazacija i posledična lokalna ulceracija.

Zbog male terapijske širine leka i varijacija u terapijskom odgovoru, doza se uvek mora odrediti za svakog pacijenta ponaosob.


Broj rešenja: 515-01-1647-12-001 od 10.09.2012. za lek Sindovin, prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 1 x (1mg)


Primenjuju se sledeći režimi doziranja:

Odrasli: Lek se primenjuje intravenski u nedeljnim intervalima. Preporučena doza je 1,4 do 1,5 mg/m2 telesne površine, do maksimalne nedeljne doze od 2 mg.

Deca: Preporučena doza od 1,4 do 2 mg/m2 površine tela primenjuje se jednom nedeljno, sa maksimalnom nedeljnom dozom od 2 mg. Kod dece telesne težine 10 kg i manje, početna doza treba da bude 0,05 mg/kg i

primenjuje se putem intravenske injekcije jednom nedeljno.

Stariji pacijenti: Doza za odrasle je odgovarajaća i za starije pacijente.

Poremećaj funkcije jetre: Zbog hepatičkog metabolizma i bilijarne ekskrecije vinkristina, preporučuje se

smanjenje doze leka kod pacijenata sa opstruktivnom žuticom ili drugim oblikom oštećenja funkcije jetre. Kod pacijenata sa oboljenjem jetre, koje za posledicu ima smanjeno izlučivanje leka putem žuči, neželjena dejstva leka se mogu ispoljiti u jačem intenzitetu. Preporučuje se smanjenje doze vinkristin-sulfata za polovinu, kod pacijenata kod kojih je vrednost direktnog bilirubina u serumu iznad 3 mg/100 ml (51 μmol/l).


Oprez: Ako tokom intravenske primene dođe do prelaska leka u okolno tkivo, može doći do značajne iritacije. Primenu leka treba odmah obustaviti, a preostali deo doze leka primeniti u drugu venu. Lokalna primena hijaluronidaze i umereno zagrevanje predela u kome se našao lek, pomažu i smanjuju osećaj neugodnosti, kao i mogućnost razvoja celulitisa.


Napomena:

Pošto je koncentracija leka Sindovin 1 mg/10 ml ( 0,1 mg/ 1ml) treba obratiti pažnju kod preračunavanja doze i zapremine.


Kontraindikacije

Intartekalna primena vinkristina je obično fatalna.


Pacijenti sa demijelinizirajućom formom Charcot-Marie-Tooth sindroma ne treba da primaju vinkristin. Vinkristin-sulfat injekcije ne treba davati pacijentima koji su preosetljivi na vinkristin ili na bilo koju od pomoćnih materija.


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Ovaj lek se primenjuje isključivo intravenski. Treba da ga daju lekari koji imaju iskustvo sa primenom vinkristin-sulfata. Vinkristin-sulfat se ne primenjuje intratekalno, intramuskularno ili subkutano. Intratekalna primena vinkristin-sulfata obično dovodi do smrtnog ishoda. Špricevi koji sadrže ovaj lek treba da budu obeleženi sledećim tekstom “VINKRISTIN SAMO ZA INTRAVENSKU PRIMENU. SMRTONOSAN AKO SE PRIMENI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN”.


Broj rešenja: 515-01-1647-12-001 od 10.09.2012. za lek Sindovin, prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 1 x (1mg)


Nakon slučajne intratekalne primene leka, potrebna je hitna neurohirurška intervencija, sa ciljem prevencije ascedentne paralize koja dovodi do smrtnog ishoda. Kod veoma malog broja pacijenata, po život opasna paraliza i posledični smrtni ishod su bili sprečeni ali je došlo do nastanka neuroloških posledica sa ograničenim potencijalom za oporavak.

Na osnovu publikovanih slučaja preživljavanja, ako se vinkristin greškom primeni intratekalno, sledeće

terapijske postupke treba primeniti odmah nakon injektovanja leka:

 1. Izvaditi što više cerebrospinalne tečnosti lumbalnim putem, a da se pri tome ne ugrozi bolesnik

 2. Plasirati epiduralni kateter u subarahnoidni prostor kroz međurebarni prostor iznad mesta za lumbalnu

  punkciju i isprati laktat Ringerovim rastvorom. Svežu smrznutu plazmu, čim bude dostupna, treba dodati u količini od 25 ml na svaki litar laktat Ringerovog rastvora.

 3. Plasirati intraventrikularni dren ili kateter i nastaviti irigaciju cerebrospinalne tečnosti, ukloniti tečnost lumbalnim putem. Laktat Ringerov rastvor treba dati u kontinuiranoj infuziji brzinom 150 ml/h ili brzinom 75 ml/h kada se dodaje sveža smrznuta plazma, na već opisan način.

Brzinu infuzije treba prilagoditi sa ciljem da se održi koncentracija proteina u spinalnoj tečnosti od 150 mg/dl.

Sledeće mere se takođe primenjuju ali verovatno nisu najvažnije:

Primena folinske kiseline intravenski u bolusu u dozi od 100 mg, a zatim u infuziji brzinom od 25 mg/h tokom 24 h, a zatim u bolusu 25 mg na 6 h tokom jedne nedelje. Intravenska primena glutaminske kiseline u dozi od 10 g tokom 24 h, a zatim 500 mg tri puta dnevno per os tokom jednog meseca. Piridoksin je primenjivan u dozi od 50 mg na svakih 8 h u obliku intravenske infuzije u trajanju od 30 minuta. Uloga ovih supstanci u smanjenju neurotoksičnosti nije jasna.

Vinkristin-sulfat može izazvati tešku lokalnu reakciju ili ekstravazaciju.


Leukopenija se ređe javlja tokom terapije vinkristin-sulfatom u poređenju sa ostalim onkolitičkim agensima. Neuromuskularna toksičnost, pre nego toksičnost kostne srži, ograničava doziranje. Međutim, zbog mogućnosti nastanka leukopenije, lekar i pacijent treba da budu oprezni i da prate pojavu znakova koji ukazuju na infekciju. U slučaju postojanja leukopenije ili komplikovane infekcije, primenu sledeće doze vinkristin-sulfata treba uzeti u ozbiljno razmatranje.


Akutna nefropatija izazvana mokraćnom kiselinom, koja može nastati nakon primene onkolitičkih agenasa, takođe je zabeležena tokom primene vinkristin-sulfata.


Vinkristin-sulfat slabo prolazi hematoenecefalnu barijeru, i zbog toga za lečenje leukemije centralnog nervnog sistema mogu biti potrebni drugi lekovi i načini primene.


Neurotoksičnost vinkristin-sulfata može biti povećana prilikom istovremene primene drugih neurotoksičnih lekova ili potencirana prilikom zračenja kičmenog stuba, kao i kod postojanja neurološkog oboljenja. Stariji pacijenti mogu biti osetljiviji na neurotoksične efekte vinkristin-sulfata.


Broj rešenja: 515-01-1647-12-001 od 10.09.2012. za lek Sindovin, prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 1 x (1mg)


In vivo i in vitro laboratorijski testovi nisu pokazali da je lek mutagen. Studije fertiliteta, posle primene vinkristina u monoterapiji maligne bolesti, nisu sprovedene kod ljudi. Klinički izveštaji o primeni kombinovane hemioterapije čiji je deo bio i vinkristin, kod osoba oba pola nakon puberteta, pokazuju da može doći do pojave azospermije i amenoreje. Do oporavka je dolazilo mnogo meseci nakon završetka hemioterapije, i to ne kod svih pacijenata. Kada se ista terapija primeni kod pacijenata koji su u periodu pre puberteta, manja je verovatnoća pojave permanentne azospermije i amenoreje.


Kod pacijenata koji su dobijali vinkristin u kombinaciji sa drugim antikancerskim lekovima sa dokazanim karcinogenim potencijalom, došlo je do razvoja sekundarnog maligniteta. Uloga vinkristina u ovom procesu nije razjašnjena. Nisu nađeni znaci karcinogenosti posle intraperitonealne primene leka kod pacova i miševa, ali je ispitivanje bilo ograničeno.


Treba biti posebno oprezan u cilju izbegavanja slučajne kontaminacije oka lekom, jer je vinkristin-sulfat veoma iritabilan i može izazvati ulceracije rožnjače. Oči treba odmah i temeljno isprati vodom.


Vinkristin, primenjen kod trudnica, može izazvati oštećenje fetusa.

Žene u reproduktivnom periodu treba savetovati da izbegavaju trudnoću tokom terapije vinkristinom.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Alopurinol, piridoksin i izonijazid mogu povećati učestalost pojave depresije kostne srži izazvane primenom citotoksičnih lekova. Mehanizam nije u potpunosti razjašnjen.


Neurotoksičnost vinkristin-sulfata može biti potencirana istovremenom primenom drugih lekova koji deluju na periferni nervni sistem.


Akutni poremećaji disanja i težak bronhospazam su zabeleženi posle primene lekova iz grupe vinka alkaloida. Ove reakcije su bile najčešće kada su vinka alkaloidi primenjivani istovremeno sa mitomicinom C i mogu biti ozbiljne u slučaju da već postoji poremećaj plućne funkcije. Mogu nastati tokom nekoliko minuta ili sati posle primene vinka alkaloida, i mogu se dogoditi u periodu do 2 nedelje nakon primene mitomicina. Može doći do nastanka progresivne dispneje, koja zahteva hroničnu terapiju. Vinkristin ne treba ponovo primenjivati.


Zabeleženo je da istovremena oralna ili intravenska primena fenitoina i kombinovane antineoplastične hemioterapije koja sadrži i vinkristin-sulfat, snižava koncentracije antikonvulziva u krvi i povećava konvulzivnu aktivnost. Iako uloga vinka alkaloida nije utvrđena, prilagođavanje doze fenitoina, zasnovano na praćenju koncentracije leka u krvi, može biti potrebno kada se on koristi u kombinaciji sa vinkristinom.


Broj rešenja: 515-01-1647-12-001 od 10.09.2012. za lek Sindovin, prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 1 x (1mg)


Pažnja treba da bude povećana kod pacijenata koji istovremeno uzimaju lekove za koje se zna da su inhibitori jetrinih citohrom P450 izoenzima (CYP 3A) ili kod pacijenata se poremećenom funkcijom jetre. Zabeleženo je da istovremena primena vinkristin-sulfata sa itrakonazolom (poznati inhibitor enzima koji učestvuju u metabolizmu lekova) dovodi do ranijeg početka i/ili potenciranja intenziteta neuromuskularnih neželjenih dejstava. Pretpostavlja se da je ova interakcija posledica inhibicije metabolisanja vinkristina.


Kada se vinkristin-sulfat primenjuje u kombinaciji sa L-asparaginazom, treba ga dati 12-24 h pre davanja enzima u cilju smanjenja toksičnosti, jer bi u slučaju da se prvo primeni L-asparaginaza moglo doći do smanjenja hepatičkog klirensa vinkristina.


Kada se hemioterapija sprovodi zajedno sa radioterapijom, primenu vinkristina treba odložiti sve dok se potpuno ne završi radioterapija.


Izgleda da vinkristin-sulfat povećava preuzimanje metotreksata u maligne ćelije, što se koristi kod primene velikih doza metotreksata u terapiji.


Primena u periodu trudnoće i dojenja


Upotreba u trudnoći: Neophodan je oprez prilikom primene svih onkoloških lekova tokom trudnoće.


Vinkristin može izazvati oštećenje fetusa kada se daje trudnicama, iako nisu sprovedene adekvatne i dobro kontrolisane studije. Ženama u generativnom periodu treba savetovati da izbegavaju trudnoću dok su na terapiji vinkristinom.


Ako se vinkristin uzima tokom trudnoće ili pacijentkinja ostane u drugom stanju tokom terapije vinkristinom, pacijentkinju treba informisati o štetnim efektima koje vinkristin može izazvati kod fetusa.


Upotreba kod dojilja: Ne zna se da li se vinkristin izlučuje u mleko dojilja. Zbog posedovanja potencijala za izazivanje ozbiljnih neželjenih dejstava kod odojčadi, treba da se donese odluka da li prestati sa dojenjem ili sa uzimanjem vinkristina, uzimajući u obzir značaj primene leka za majku.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama

Nije primenjivo.


Neželjena dejstva

Po pravilu, neželjena dejstva su reverzibilna i povezana sa doziranjem (veličina doze i kumulacija). Ne savetuje

se uzimanje male količine vinkristina svakodnevno u dužem vremenskom periodu. Najčešće neželjeno dejstvo je


Broj rešenja: 515-01-1647-12-001 od 10.09.2012. za lek Sindovin, prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 1 x (1mg)


alopecija, a najviše problema zadaju neuromuskularna neželjena dejstva.


Kada se vinkristin primenjuje u pojedinačnoj dozi jednom nedeljno, neželjene reakcije: leukopenija, neurotski bol i opstipacija su najčešće kratkotrajne (npr. traju manje od 7 dana). Ako se doza smanji, ova neželjena dejstva su slabijeg intenziteta ili ih nema. Izgleda da su ova neželjena dejstva potencirana kada se izračunata ukupna doza leka podeli i primeni u podeljenim dozama. Ostala neželjena dejstva, kao što su alopecija, gubitak čula dodira, parestezije, otežano kretanje, gubitak dubokih tetivnih refleksa i mišićna slabost, mogu biti prisutni bar onoliko dugo koliko traje terapija. Generalizovani senzomotorni poremećaj može vremenom postati sve teži tokom nastavka lečenja, ali neuromuskularni poremećaji mogu kod nekih pacijenata biti prisutni u dužem vremenskom periodu. Ponovni rast kose se može dogoditi tokom nastavka terapije.


Zabeležena su sledeća neželjena dejstva:


Poremećajikrviilimfnogsistema:

Leukopenija. Izgleda da vinkristin nema značajne efekte na trombocite i eritrocite, međutim zabeležene su

pojave anemije i trombocitopenije. Ako je na početku terapije vinkristinom prisutna trombocitopenija, ona se može popraviti pre pojave remisije funkcije kostne srži.


Endokriniporemećaji:

Retko je zabeležen sindrom koji je posledica neodgovarajuće sekrecije antidiuretskog hormona kod pacijenata koji su dobijali vinkristin. Zabeležena je hiponatremija sa značajnom ekskrecijom natrijuma; bolest bubrega ili nadbubrežne žlezde, hipotenzija, dehidratacija, azotemija i edemi nisu bili prisutni. Smanjenim unosom tečnosti korigovala se hiponatremija i renalni gubitak natrijuma.


Poremećajinervnogsistema:

Neurotski bol, gubitak osećaja za dodir, parestezije, otežano kretanje, gubitak dubokih tetivnih refleksa, ataksija, pareza, padanje stopala i paraliza kranijalnih nerava, posebno očna i laringealna. Često su prisutni u toku razvoja neuromuskularnih neželjenih dejstava. U početku se mogu javiti samo senzorna oštećenja i parestezije. Sa daljom primenom leka, može doći do pojave neurotskog bola, a kasnije i do poremećaja motorike. Do sada nije zabeleženo da primena bilo kog leka može da poništi neuromuskularna neželjena dejstva izazvana vinkristinom. Kod nekoliko pacijenata koji su dobijali vinkristin, zabeležena je pojava konvulzija, često sa hipertenzijom. Nekoliko slučajeva konvulzija praćenih komom je zabeleženo kod dece.


Poremećajioka:

Zabeleženi su prolazno kortikalno slepilo i atrofija optičkog nerva sa slepilom.


Poremećajiuhaicentrazaravnotežu:

Terapija vinka alkaloidima retko može dovesto do vestibularnog i auditornog oštećenja osmog kranijalnog nerva.


Broj rešenja: 515-01-1647-12-001 od 10.09.2012. za lek Sindovin, prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 1 x (1mg)


Manifestuje se kao delimična ili potpuna gluvoća (koja može biti prolazna ili stalna) i teškoće u održavanju ravnoteže uključujući vrtoglavicu, nistagmus i vertigo. Posebno treba biti oprezan kada se vinkristin-sulfat primenjuje istovremeno sa drugim ototoksičnim lekovima kao što su onkološki lekovi koji u sebi sadrže platinu.


Kardiološkiporemećaji:

Kombinovana hemioterapija koja uključuje vinkristin, primenjena kod pacijenata prethodno lečenih radioterapijom medijastinuma, bila je udružena sa koronarnom bolešću i infarktom miokarda. Kauzalnost nije utvrđena.


Vaskularniporemećaji:

Hipertenzija i hipotenzija su se javljale.


Respiratorni,torakalniimedijstinalniporemećaji:

Nakon primene vinkristina zabeleženi su akutno nastali poremećaji disanja (“kratak dah”) i težak bronhospazam.


Gastrointestinalniporemećaji:

Zabeleženi su: opstipacija, grčevi u stomaku, paralitički ileus, dijareja, gubitak telesne težine, mučnina, povraćanje, oralne ulceracije, intestinalna nekroza i/ili perforacija i anoreksija. Opstipapcija se može rešiti primenom uobičajenih mera (npr. laksativi). Opstipacija može biti u obliku zastoja u gornjem delu kolona, a da prilikom fizikalnog pregleda rektum bude prazan. Bolovi u trbuhu u obliku grčeva uz prazan rektum mogu biti zbunjujući za lekara. Tada nativni rendgenski snimak abdomena može biti od koristi. Kod svih pacijenata koji dobijaju vinkristin-sulfat, preporučuje se rutinska profilaktička primena lekova za terapiju opstipacije. Može doći do razvoja paralitičkog ileusa, naročito kod mlađe dece. Ileus obično prolazi kada se privremeno obustavi primena vinkristina i primeni simptomatska terapija.


Poremećajikožeipotkožnogtkiva:

Alopecija, osip po koži.


Poremećajimišićno-skeletnog,vezivnogikoštanogtkiva:

Mišićna slabost, bol vilice, faringealni bol, bol u parotidnoj žlezdi, bol u kostima, bol u leđima, bol u ekstremitetima i mijalgija su zabeleženi. Bol u ovim delovima tela može biti veoma jak.


Poremećajinanivoububregaiurinarnogsistema:

Zabeleženi su poliurija, dizurija i retencija urina usled atonije mokraćne bešike. Primenu drugih lekova za koje se zna da izazivaju retenciju urina (naročito kod starih) treba, ako je moguće, prekinuti tokom prvih nekoliko dana primene vinkristina.


Opštiporemećaji:


Broj rešenja: 515-01-1647-12-001 od 10.09.2012. za lek Sindovin, prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 1 x (1mg)Farmakodinamski podaci


Farmakoterapijska grupa: antineoplastični agensi, vinca alkaloidi i analozi


ATC kod: L01CA02


Vinkristin je antineoplastični lek sa širokom antitumorskom aktivnošću kod ljudi. Lek može delovati kao inhibitor mitoze, izazivajući prekid ćelijske deobe u metafazi. Lek ne utiče u značajnoj meri na funkciju kostne srži i zbog toga je pogodan za primenu u kombinovanoj hemioterapiji.


Farmakokinetički podaci

Vinkristin se slabo resorbuje nakon oralne primene. Klirens leka nakon brze intravenske injekcije pokazuje trifazni model: veoma brz pad (alfa faza), uzan srednji deo (beta faza) i mnogo duži terminalni deo (gama faza). Terminalno poluvreme eliminacije varira od 15 do 155 h.

Zbog toga, primena leka mnogo češće nego jednom nedeljno verovatno nije neophodna.

Vinkristin se primarno izlučuje putem žuči.

Kod pacijenata sa poremećenom hepatičkom ili bilijarnom funkcijom, dokazanom nalazom povišenih vrednosti alkalne fosfataze u serumu, značajno je produženo poluvreme eliminacije vinkristina.

Pretklinički podaci o bezbednosti leka

In vivo i in vitro laboratorijski testovi nisu jasno pokazali da je ovaj lek mutagen. Posle intraperitonealne primene kod pacova i miševa, nisu pronađeni dokazi da je lek karcinogen. Kod nekoliko životinjskih vrsta, vinkristin je izazivao teratogene efekte, kao i smrt embriona, u dozama koje nisu toksične za gravidne životinje.


Inkompatibilnost

Rastvor za injekcije koji sadrži vinkristin, ne bi trebalo da se meša sa drugim rastvorima, osim sa 0,9% rastvorom natrijum-hlorida ili 5 % rastvorom glukoze.


Broj rešenja: 515-01-1647-12-001 od 10.09.2012. za lek Sindovin, prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 1 x (1mg)


Posebne mere upozorenja pri čuvanju

Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi od 2°C do 8°C.

Rekonstituisan rastvor je hemijski i fizički stabilan do 24 sata na temperaturi 2-8 oC.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka

Davanje leka treba biti u prisustvu ili pod direktnim nadzorom lekara koji ima iskustvo u primeni citostatika.

Uputstvo za pripremu


Prašak se rastvara (rekonstituiše) u 10 ml vode za injekcije. Dobijeni rastvor se razblažuje 0,9% rastvorom natrijum-hlorida ili 5 % rastvorom glukoze u vodi, pri čemu se vrednosti pH ovih rastvora kreću u intervalu pH:

3.5 – 5.5, i zatim se primenjuje.

Uputstvo za rukovanje: pripremu i primenu leka Sindovin treba da vrši isključivo obučeno osoblje, a kao i kod svih citotoksičnih lekova, treba preduzeti mere opreza u cilju zaštite osoblja i radne okoline.

Pripremu i primenu citostatika treba da izbegava osoblje u toku trudnoće.

Pripemu rastvora za primenu treba vršiti u zoni određenoj za rukovanje i treba raditi iznad poslužavnika koji se može oprati ili plastificiranog upijajućeg papira za jednokratnu upotrebu.


Treba voditi računa da se izbegne kontaminacija oka lekom, čime se izaziva teška iritacija oka ili čak kornealni ulkus. Ukoliko dođe do izlaganja, oči odmah treba obilno prati 0,9% rastvorom natrijum-hlorida u trajanju od 15 minuta.


Sav neiskorišćeni lek ili otpadni materijal treba ukloniti u skladu sa lokalnim propisima.


Broj rešenja: 515-01-1647-12-001 od 10.09.2012. za lek Sindovin, prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 1 x (1mg)