Početna stranica Početna stranica

Imipenem/Cilastatin Quatalia
imipenem, cilastatin

UPUTSTVO ZA LEK


Imipenem/Cilastatin Quatalia, 500 mg + 500 mg, prašak za rastvor za infuziju imipenem, cilastatin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Imipenem/Cilastatin Quatalia i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Imipenem/Cilastatin Quatalia

 3. Kako se primenjuje lek Imipenem/Cilastatin Quatalia

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Imipenem/Cilastatin Quatalia

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Imipenem/Cilastatin Quatalia i čemu je namenjen

  Lek Imipenem/Cilastatin Quatalia pripada grupi lekova koji se zovu karbapenemski antibiotici. Ovaj lek ubija široki spektar bakterija koje uzrokuju infekcije na različitim delovima tela kod odraslih osoba i dece uzrasta od godinu dana i starijih.


  Lečenje


  Vaš lekar Vam je propisao lek Imipenem/Cilastatin Quatalia zato što imate jednu (ili više) od sledećih vrsta infekcija:


  • komplikovane infekcije u stomaku

  • infekcija pluća (zapaljenje pluća)

  • infekcije koje možete da dobijete tokom porođaja ili nakon porođaja

  • komplikovane infekcije mokraćnog trakta

  • komplikovane infekcije kože i mekih tkiva


   Lek Imipenem/Cilastatin Quatalia može da se koristi za lečenje pacijenata koji imaju mali broj belih krvnih zrnaca i povišenu telesnu temperaturu za koju se sumnja da je nastala zbog neke bakterijske infekcije.


   Lek Imipenem/Cilastatin Quatalia može da se koristi za lečenje bakterijske infekcije krvi koja je povezana sa nekom od gore navedenih infekcija.


 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Imipenem/Cilastatin Quatalia Lek Imipenem/Cilastatin Quatalia ne smete primati:


  • ako ste alergični na imipenem, cilastatin ili na bilo koji drugi sastojak ovog leka (naveden u delu 6).

  • ako ste alergični na druge antibiotike, kao što su to penicilini, cefalosporini ili karbapenemi


   Upozorenja i mere opreza


   Obavestite Vašeg lekara o svim bolestima koje imate ili ste ranije imali, uključujući i :


   • alergije na bilo koji lek, kao i alergiju na antibiotike (iznenadne životno-ugrožavajuće alergijske reakcije zahtevaju hitno medicinsko lečenje).

   • kolitis ili bilo koju drugu bolest gastrointestinalnog trakta.

   • probleme sa bubrezima ili urinarne probleme, uključujući smanjenu bubrežnu funkciju (kod pacijenata koji imaju smanjenu bubrežnu funkciju, povećava se koncentracija leka Imipenem/Cilastatin Quatalia u krvi. Mogu se javiti neželjene reakcije na nivou centralnog nervnog sistema ukoliko doza nije prilagođena prema bubrežnoj funkciji).

   • bilo koji poremećaj centralnog nervnog sistema poput lokalizovanih tremora (podrhtavanje) ili epileptičnih napada.

   • problemi sa jetrom.


   Kod Vas može da dođe do pojave pozitivnih rezultata testa (Coombs-ov test) što ukazuje na prisustvo antitela koja mogu da unište Vaša crvena krvna zrnca. Vaš lekar će sa Vama o ovome porazgovarati.


   Deca

   Lek Imipenem/Cilastatin se ne preporučuje za primenu kod dece ispod godinu dana starosti ili kod dece sa bubrežnim problemima.


   Drugi lekovi i Imipenem/Cilastatin Quatalia


   Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste u skorije vreme uzimali ili planirate da uzimate, neke druge lekove.

   Obavestite Vašeg lekara ako uzimate ganciklovir, koji se koristi za lečenje nekih virusnih infekcija.


   Takođe, obavestite Vašeg lekara ako uzimate valproinsku kiselinu ili natrijum-valproat (lek koji se koristi za lečenje epilepsije, bipolarnih poremećaja, migrene ili šizofrenije) ili ako uzimate bilo koje lekove koji sprečavaju zgrušavanje krvi, kao što je varfarin.


   Vaš lekar će doneti odluku da li smete da koristite lek Imipenem/Cilastatin Quatalia u kombinaciji sa ovim lekovima.


   Primena leka Imipenem/Cilastatin Quatalia sa hranom i pićima


   Nije primenjivo. Trudnoća i dojenje

   Posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da uzimate bilo koji lek ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, i ako dojite.


   Lek Imipenem/Cilastatin Quatalia nije ispitivan na trudnim ženama. Lek Imipenem/Cilastatin Quatalia ne treba da se primenjuje u trudnoći, osim ukoliko Vaš lekar ne donese odluku da je moguća korist leka veća od mogućeg rizika po nerođenu bebu.


   Veoma je važno da, pre početka primene leka Imipenem/Cilastatin Quatalia, obavestite Vašeg lekara ako dojite ili planirate da dojite. Male količine ovog leka mogu da prođu u majčino mleko i da utiču na bebu. Stoga će Vaš lekar da donese odluku da li da primate lek Imipenem/Cilastatin Quatalia dok dojite dete.


   Pre uzimanja bilo kog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Postoje izvesne neželjene reakcije koje su povezane sa upotrebom ovog leka (na primer: pacijent vidi, čuje ili oseća stvari koje ne postoje, pojava vrtoglavice i pospanosti), a koje mogu da utiču na sposobnost pacijenta da upravlja motornim vozilom ili rukuje mašinama (videti deo 4).


   Lek Imipenem/Cilastatin Quatalia sadrži natrijum


   Ovaj lek sadrži približno 1,6 mEq (približno 37,6 mg) natrijuma po dozi od 500 mg i ovaj podatak treba uzeti u obzir prilikom davanja leka pacijentima koji su na ishrani sa kontrolom unosa natrijuma.


 3. Kako se primenjuje lek Imipenem/Cilastatin Quatalia


  Vaš lekar ili neki drugi medicinski stručnjak će pripremiti i dati Vam lek Imipenem/Cilastatin Quatalia. Vaš lekar će doneti odluku o tome koja količina leka Imipenem/Cilastatin Quatalia Vam je potrebna.


  Primena kod odraslih pacijenata i adolescenata


  Preporučena doza ovog leka kod odraslih pacijenata i adolescenata je 500 mg/500 mg na svakih 6 sati ili 1000 mg/1000 mg na svakih 6 ili 8 sati. Ako imate probleme sa bubrezima, Vaš lekar može da smanji Vašu dozu leka.


  Primena kod dece


  Preporučena doza kod dece uzrasta godinu dana i starijih je 15/15 ili 25/25 mg/kg/dozi na svakih 6 sati. Lek Imipenem/Cilastatin Quatalia se ne preporučuje kod dece ispod godinu dana starosti i kod dece sa bubrežnim

  problemima. Način primene

  Lek Imipenem/Cilastatin Quatalia se daje intravenski (u venu) u trajanju od 20 do 30 minuta za dozu ≤ 500 mg/500 mg ili u trajanju od 40 do 60 minuta za doze > 500 mg/500 mg. Ako Vam je muka, brzina infuzije može da se smanji.


  Ako ste primili više leka Imipenem/Cilastatin Quatalia nego što treba


  Ovaj lek se primenjuje pod strogim nadzorom medicinskog osoblja.

  Simptomi predoziranja mogu da uključuju epileptične napade, konfuziju, podrhtavanje mišića/delova tela, mučninu, povraćanje, nizak krvni pritisak i usporen rad srca. Ako se brinete da ste dobili previše leka Imipenem/Cilastatin Quatalia, odmah o tome obavestite Vašeg lekara ili drugog medicinskog stručnjaka.


  Ako ste zaboravili da primite lek Imipenem/Cilastatin Quatalia

  Vaš lekar ili medicinska sestra će se pobrinuti da redovno dobijete lek. Nikada se ne sme davati dupla doza da bi se nadoknadila propuštena doza!

  Međutim, recite Vašem lekaru ili bolničkom farmaceutu, ako mislite da su zaboravili da Vam daju dozu leka.


  Ako naglo prestanete da primate lek Imipenem/Cilastatin Quatalia

  O prekidu primene leka odlučuje Vaš lekar.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Učestalost dole navedenih neželjenih dejstava definisana je na sledeći dogovoreni način:

  • Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

  • Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

  • Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)

  • Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek)

  • Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)

  • Nepoznata učestalost: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka.


   Sledeća neželjena dejstva dešavaju se retko, ali, ako se pojave tokom ili nakon primene leka Imipenem/Cilastatin Quatalia morate odmah da prestanete sa uzimanjem leka i da se javite Vašem lekaru:

  • alergijske reakcije koje uključuju osip na koži, oticanje lica, usana, jezika i/ili grla (uz otežano disanje ili gutanje) i/ili nizak krvni pritisak.

  • ljuštenje kože (toksična epidermalna nekroliza).

  • ozbiljne reakcije na koži (Stivens-Džonsonov sindrom i eritema multiforme).

  • ozbiljan osip na koži praćen gubitkom kože i opadanjem dlaka (eksfolijativni dermatitis). Ostale moguće neželjene reakcije:


   Česte


  • Mučnina, povraćanje, dijareja (proliv). Izgleda da se mučnina i povraćanje pojavljuju češće kod pacijenata sa malim brojem belih krvnih zrnaca.

  • Oticanje i crvenilo duž vene koja je izrazito osetljiva na dodir

   • Osip na koži

   • Poremećaj funkcije jetre uočen na osnovu laboratorijskih analiza krvi

   • Povećan broj nekih belih krvnih zrnaca


    Povremene


   • Lokalno crvenilo kože

   • Lokalni bol i obrazovanje tvrde grudvice na mestu primene injekcije

   • Svrab kože

   • Koprivnjača

   • Groznica

   • Poremećaji krvi koji utiču na ćelijske komponente krvi i obično se uočavaju preko testova krvi (simptomi mogu da uključuju umor, bledilo kože i dugotrajne modrice nakon neke povrede)

   • Poremećaj funkcije bubrega, jetre i krvi, uočena preko laboratorijskih analiza krvi

   • Podrhtavanje i nekontrolisano trzanje mišića

   • Epileptični napadi

   • Psihički poremećaji (poput promena raspoloženja i smanjene sposobnosti rasuđivanja)

   • Pacijent vidi, čuje ili oseća stvari koje ne postoje (halucinacije)

   • Konfuzija

   • Vrtoglavica, pospanost

   • Nizak krvni pritisak


    Retke


   • Gljivična infekcija (kandidijaza)

   • Obojenost zuba i/ili jezika

   • Zapaljenje debelog creva praćeno teškom dijarejom (prolivom)

   • Poremećaj ukusa

   • Nesposobnost jetre da obavlja normalnu funkciju

   • Zapaljenje jetre

   • Nesposobnost bubrega da obavljaju normalnu funkciju

   • Promene u količini izlučene mokraće, promene u boji mokraće

   • Bolest mozga, osećaj peckanja (trnci i žmarci), lokalizovano podrhtavanje

   • Gubitak sluha


    Veoma retke


   • Ozbiljno oštećenje funkcije jetre zbog zapaljenja (fulminantni hepatitis)

   • Zapaljenje želuca ili creva (gastroenteritis)

   • Zapaljenje creva praćeno krvavom dijarejom (prolivom) (hemoragijski kolitis)

   • Otečen jezik crvene boje, prekomerni rast normalnih ispupčenja na jeziku koji mu daje dlakavi izgled, gorušica, bolno grlo, pojačano lučenje pljuvačke

   • Bol u želucu

   • Vertigo, glavobolja

   • Zujanje u ušima (tinitus)

   • Bol u više zglobova, slabost

   • Nepravilan rad srca, srce kuca snažno ili ubrzano

   • Osećaj neugodnosti u grudnom košu, otežano disanje, nenormalno ubrzano ili plitko disanje, bol u gornjem delu kičme

   • Crvenilo, plavkasta boja lica i usana, promene u teksturi kože, prekomerno znojenje

   • Svrab vulve kod žena

   • Promene u broju krvnih ćelija

   • Pogoršanje retke bolesti koja je praćena slabošću mišića (pogoršanje miastenije gravis).

    Nepoznata učestalost

   • Neuobičajeni pokreti

   • Agitacija (uznemirenost) Prijavljivanje neželjenih reakcija

   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Imipenem/Cilastatin


  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Rok upotrebe

  Rok upotrebe neotvorenog leka: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja i rekonstitucije leka: upotrebiti odmah.

  Rekonstituisane rastvore treba odmah upotrebiti. Vremenski interval između početka rekonstitucije i kraja intravenozne infuzije ne sme biti duži od dva sata.

  Ne koristite ovaj lek nakon isteka roka upotrebe označenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Uslovi čuvanja neotvorenog leka:

  Čuvati na temperaturi do 25°C.

  Uslovi čuvanja nakon rekonstitucije leka:

  Ne zamrzavati rekonstituisani rastvor.

  Za uslove čuvanja rekonstituisanog leka, videti odeljak Rok upotrebe.

  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Imipenem/Cilastatin

  • Aktivni sastojci su imipenem i cilastatin. Jedna bočica sadrži imipenem, monohidrat ekvivalentan sa 500 mg imipenema i cilastatin-natrijum ekvivalentan sa 500 mg cilastatina.

  • Drugi sastojak je natrijum-hidrogenkarbonat.


   Kako izgleda lek Imipenem/Cilastatin Quatalia i sadržaj pakovanja

   Lek Imipenem/Cilastatin je prašak za rastvor za infuziju bele do svetlo žute boje.

   Unutrašnje pakovanje je bezbojna staklena bočica (hidrolitičke otpornosti III) zapremine 20 mL, zatvorena čepom od brombutil gume, aluminijumskim zatvaračem i plastičnim flip-off poklopcem.

   Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 10 staklenih bočica sa praškom i Uputstvo za lek.

   Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole za lek:

   QUATALIA D.O.O.,

   Reljina 4/3, Beograd, Republika Srbija


   Proizvođač:

   FACTA FARMACEUTICI S.P.A.,

   Nucleo Industriale S.Atto, S. Nicolò A Tordino, Teramo, Italija


   Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


   Januar, 2019.


   Režim izdavanja leka:


   Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


   Broj i datum dozvole:


   515-01-04460-17-001 od 16.01.2019.


   <------------------------------------------------------------------------------------------------>

   KLINIČKI PODACI


   Terapijske indikacije


   Lek Imipenem/Cilastatin Quatalia je indikovan za lečenje sledećih infekcija kod odraslih pacijenata i dece uzrasta od godinu dana i starije (videti delove Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i Farmakodinamski podaci ):

  • komplikovane intraabdominalne infekcije,

  • teška pneumonija, uključujući bolničku pneumoniju i pneumoniju povezanu sa mehaničkom ventilacijom,

  • infekcije u toku i posle porođaja,

  • komplikovane infekcije urinarnog trakta,

  • komplikovane infekcije kože i mekih tkiva.


Lek Imipenem/Cilastatin Quatalia može da se koristi za lečenje pacijenata sa neutropenijom praćenom groznicom za koju se sumnja da je nastala zbog neke bakterijske infekcije.


Lečenje pacijenata sa bakterijemijom koja je povezana, ili se sumnja da je povezana, sa nekom od gore navedenih infekcija.

Treba uzeti u obzir zvanične smernice za adekvatnu upotrebu antibiotika.

Doziranje i način primene Doziranje

Preporuke za doziranje za lek Imipenem/Cilastatin Quatalia predstavljaju količinu imipenema/cilastatina koju treba primeniti.


Dnevna doza leka Imipenem/Cilastatin Quatalia treba da se zasniva na vrsti infekcije i da se primenjuje u jednakim podeljenim dozama na osnovu stepena osetljivosti uzročnika infekcije i funkcije bubrega pacijenta (videti delove Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i Farmakodinamski podaci).


Odrasli pacijenti i adolescenti

Kod pacijenata sa normalnom funkcijom bubrega (klirens kreatinina ≥90 mL/min), preporučuje se sledeći režim doziranja:


500 mg/500 mg na svakih 6 sati ILI

1000 mg/1000 mg na svakih 8 sati ILI na svakih 6 sati


Preporučuje se da se, kod infekcija za koje se sumnja ili je potvrđeno da su izazvane manje osetljivim bakterijskim vrstama (na primer Pseudomonas aeruginosa), kao i kod veoma teških infekcija (na primer kod pacijenata sa neutropenijom praćenom groznicom), primenjuje doza od 1000 mg/1000 mg na svakih 6 sati.


Smanjenje doze je neophodno kada je klirens kreatinina < 90 mL/min (videti Tabelu 1). Ukupna maksimalna dnevna doza ne sme da bude veća od 4000 mg/4000 mg dnevno.


Oštećenje funkcije bubrega

Određivanje smanjene doze kod odraslih pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega:


 1. Odabrati ukupnu dnevnu dozu (na primer: 2000/2000mg, 3000/3000mg ili 4000/4000 mg) koja je uobičajeno primenljiva kod pacijenata sa normalnom funkcijom bubrega.


 2. Odabrati odgovarajući režim smanjenja doze iz Tabele 1, a na osnovu vrednosti klirensa kreatinina za datog pacijenta. Za određivanje vremena trajanja infuzije videti deo Način primene.Klirens kreatinina (mL/min) je:

Ako je UKUPNA DNEVNA DOZA:

2000 mg/dnevno

Ako je UKUPNA DNEVNA DOZA:

3000 mg/dnevno

Ako je UKUPNA DNEVNA DOZA:

4000 mg/dnevno

≥90

(normalna vrednost)


500

doziranje na 6h


1000

doziranje na 8h


1000

doziranje na 6h


Smanjenje doze (mg) za pacijente sa oštećenjem funkcije bubrega:

90 - ≥60

400

doziranje na 6h

500

doziranje na 6h

750

doziranje na 8h

60 - ≥30

300

doziranje na 6h

500

doziranje na 8h

500

doziranje na 6h

30 - ≥15

200

500

500


doziranje na 6h

doziranje na 12h

doziranje na 12h


Pacijenti čija je vrednost klirensa kreatinina < 15 mL/min

Ovi pacijenti ne smeju da primaju lek Imipenem/Cilastatin Quatalia,osim ukoliko se kod njih ne započne hemodijaliza tokom 48 sati nakon uzimanja leka.


Pacijenti na hemodijalizi

Za lečenje pacijenata čija je vrednost klirensa kreatinina < 15 mL/min, a koji su na dijalizi, treba koristiti preporuke za doziranje za pacijente čija je vrednost klirensa kreatinina od 15 do 29 mL/min (videti Tabelu 1).


I imipenem i cilastatin se uklanjaju iz organizma tokom hemodijalize. Pacijentu treba dati lek Imipenem/Cilastatin Quatalia nakon hemodijalize, a zatim u intervalima od po 12 sati od kraja date sesije hemodijalize. Pacijente koji su na dijalizi, a posebno one koji imaju neko prateće oboljenje centralnog nervnog sistema (CNS), treba pažljivo pratiti: pacijenti koji su na hemodijalizi treba da primaju lek Imipenem/Cilastatin Quatalia samo u slučajevima kada je korist terapije veća od potencijalnog rizika za pojavu epileptičnih napada (videti deo Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Trenutno ne postoje adekvatni raspoloživi podaci na osnovu kojih bi se preporučila primena leka Imipenem/Cilastatin Quatalia kod pacijenata na peritonealnoj dijalizi.


Oštećenje funkcije jetre

Nije potrebno prilagođavanje doze kod pacijenata sa oštećenjem funkcije jetre (videti deo Farmakokinetički podaci).


Stariji pacijenti

Nije potrebno prilagođavanje doze kod starijih pacijenata sa normalnom bubrežnom funkcijom (videti deo

Farmakokinetički podaci).


Pedijatrijska populacija uzrasta od 1 godine i više

Kod pedijatrijskih pacijenata uzrasta od godinu dana i starijih, preporučuje se doza od 15/15 ili 25/25 mg/kg na svakih 6 sati.


Preporučuje se da se, kod infekcija za koje se sumnja ili je potvrđeno da su izazvane manje osetljivim bakterijskim vrstama (na primer Pseudomonas aeruginosa), kao i kod vrlo teških infekcija (na primer kod pacijenata sa neutropenijom praćenom groznicom), primenjuje doza od 25/25 mg/kg na svakih 6 sati.


Pedijatrijska populacija uzrasta manje od 1 godine

Raspoloživi klinički podaci nisu dovoljni da bi mogle da se daju preporuke za doziranje kod dece ispod godinu dana starosti.


Pedijatrijska populacija sa oštećenjem funkcije bubrega

Raspoloživi klinički podaci nisu dovoljni da bi mogle da se daju preporuke za doziranje kod dece sa oštećenjem funkcije bubrega (serumski kreatinin > 2 mg/dL). Videti deo Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Način primene

Pre upotrebe, lek Imipenem/Cilastatin Quatalia treba da se rekonstituiše (videti delove Inkompatibilnost, Rok upotrebe i Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)). Svaka doza ≤ 500 mg/500 mg treba da se daje u intravenskoj infuziji u trajanju od 20 do 30 minuta. Svaka doza > 500 mg/500 mg treba da se daje u intravenskoj infuziji u trajanju od 40 do 60 minuta. Brzina infuzije može da se smanji kod pacijenata kod kojih se pojavi mučnina tokom primanja infuzije.

KontraindikacijePosebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Opšta


Prilikom odabira imipenema/cilastatina za terapiju, potrebno je da se, za svakog pacijenta posebno, razmotri adekvatnost primene karbapenemskog antibiotika, a na osnovu faktora poput težine infekcije, prevalence rezistencije na druge odgovarajuće antibiotike, kao i rizika za selekciju bakterija rezistentnih na karbapeneme.


Preosetljivost

Kod pacijenata koji su primali beta-laktamske antibiotike zabeležene su ozbiljne, i u nekim slučajevima, fatalne, reakcije preosetljivosti (anafilaktičke reakcije). Verovatnije je da će ove reakcije da se pojave kod pacijenata koji su prethodno ispoljili osetljivost na više alergena. Pre započinjanja terapije lekom Imipenem/Cilastatin Quatalia treba pažljivo ispitati postojanje prethodnih reakcija preosetljivosti na karbapeneme, peniciline, cefalosporine, druge beta-laktamske antibiotike i ostale alergene (videti deo Kontraindikacije). Ako dođe do alergijske reakcije na lek Imipenem/Cilastatin Quatalia, treba odmah prekinuti davanje leka. Ozbiljne anafilaktičke reakcije zahtevaju preduzimanje hitnih medicinskih mera.


Funkcija jetre

Tokom terapije lekom Imipenem/Cilastatin Quatalia potrebno je da se pažljivo prati funkcija jetre zbog rizika za pojavu hepatotoksičnosti (poput povećanih vrednosti transaminaza, insuficijencije jetre ili fulminantnog hepatitisa).


Upotreba leka kod pacijenata sa oboljenjem jetre: kod pacijenata sa prethodno postojećim bolestima jetre treba pratiti funkciju jetre tokom terapije imipenemom/cilastatinom. Nije potrebno prilagođavati dozu (videti deo Doziranje i način primene).


Hematološka ispitivanja

Tokom terapije imipenemom/cilastatinom moguće je da dođe do pojave pozitivnih rezultata pri primeni direktnog ili indirektnog Coombs-ovog testa.


Antibakterijski spektar

Pre započinjanja empirijske terapije treba uzeti u obzir antibakterijski spektar imipenema/cilastatina, a posebno kada su u pitanju životno-ugrožavajuća stanja. Pored toga, potrebno je primeniti oprez zbog ograničene osetljivosti određenih patogenih mikroorganizama na imipenem/cilastatin, a koji su povezani sa, na primer, bakterijskim infekcijama kože i mekih tkiva. Primena imipenema/cilastatina nije odgovarajuća za lečenje ovih vrsta infekcija, osim ukoliko dati patogeni mikroorganizam već nije dokumentovan i zna se da je osetljiv na lek, ili ako postoji dobro utemeljena sumnja da je patogen najverovatnije pogodan za lečenje. Kada se sumnja ili je potvrđeno da je MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) infekcija uključena u odobrene indikacije za primenu leka, može da se primeni istovremena terapija sa odgovarajućim antibiotikom za lečenje infekcija uzrokovanim MRSA. Istovremena primena sa nekim aminoglikozidom može da bude indikovana u slučajevima kada se sumnja ili je potvrđeno da je infekcija Pseudomonas aeruginosa uključena u odobrene indikacije za primenu leka (videti deo Terapijske indikacije).


Interakcije sa valproinskom kiselinom

Ne preporučuje se istovremena primena imipenema/cilastatina sa valproinskom kiselinom/natrijum valproatom (videti deo . Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).


Clostridium difficile

Kolitis povezan sa primenom antibiotika i pseudomembranozni kolitis zabeleženi su kod primene imipenema/cilastatina, kao i kod primene gotovo svih ostalih antibiotika, a mogu da se kreću u opsegu od blagog do životno-ugrožavajućeg oblika. Izuzetno je važno da se ova dijagnoza uzme u obzir kod pacijenata kod kojih se pojavi dijareja tokom, ili nakon terapije imipenemom/cilastatinom (videti deo Neželjena dejstva). Treba razmotriti prekid terapije imipenemom/cilastatinom i primenu specifične terapije za Clostridium difficile. Ne smeju se davati lekovi koji inhibišu peristaltiku creva.


Meningitis

Lek Imipenem/Cilastatin Quatalia se ne preporučuje za lečenje meningitisa.


Insuficijencija bubrega

Imipenem-cilastatin se nakuplja kod pacijenata koji imaju smanjenu funkciju bubrega. Mogu se javiti neželjene reakcije na nivou centralnog nervnog sistema ukoliko doza nije prilagođena prema bubrežnoj funkciji, videti delove Doziranje i način primene i Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

„Centralni nervni sistem“ u ovom delu.


Centralni nervni sistem

Zabeležene su neželjene reakcije na CNS poput mioklone aktivnosti, stanja konfuzije ili epileptičnih napada, a posebno u slučajevima kada su primenjivane doze veće od preporučenih za datu telesnu masu i stanje bubrežne funkcije. Ove reakcije su najčešće uočene kod pacijenata sa već postojećim poremećajima CNS-a (na primer: moždane lezije ili epileptični napadi u anamnezi) i/ili kod pacijenata sa kompromitovanom bubrežnom funkcijom kod kojih može da dođe do akumulacije primenjenih jedinjenja. Stoga se, posebno kod ovih pacijenata, preporučuje strogo pridržavanje preporučenom režimu doziranja (videti deo Doziranje i način primene). Kod pacijenata sa poznatim epileptičnim napadima u anamnezi treba nastaviti sa davanjem antikonvulzivne terapije.


Posebna pažnja treba da se obrati na neurološke simptome ili epileptične napade kod dece sa poznatim faktorima rizika za pojavu epileptičnih napada, ili kod dece koja primaju istovremeno terapiju lekovima koji snižavaju prag za epileptični napad.


Ukoliko dođe do pojave fokalnih tremora, mioklonija ili epileptičnih napada, treba izvršiti neurološki pregled pacijenta i dati mu antikonvulzivnu terapiju, ukoliko je već ne prima. Ukoliko ovi simptomi CNS-a i dalje traju, dozu leka Imipenem/Cilastatin Quatalia treba smanjiti ili terapiju ovim lekom potpuno prekinuti.


Pacijenti sa klirensom kreatinina < 15 mL/min ne smeju da primaju lek Imipenem/Cilastatin Quatalia osim ukoliko se kod njih ne planira hemodijaliza u roku od 48 sati nakon uzimanja leka. Preporučuje se da pacijenti koji su na hemodijalizi primaju lek Imipenem/Cilastatin Quatalia samo u slučajevima kada je korist terapije veća od potencijalnog rizika za pojavu epileptičnih napada (videti deo Doziranje i način primene).


Pedijatrijska populacija

Raspoloživi klinički podaci nisu dovoljni da bi mogle da se daju preporuke za upotrebu leka Imipenem/Cilastatin Quatalia kod dece ispod godinu dana starosti ili kod pedijatrijskih pacijenata sa poremećajem bubrežne funkcije (serumski kreatinin > 2 mg/dl). Takođe videti gornji deo Centralni nervni sistem.


Lek Imipenem/Cilastatin Quatalia od 500 mg/500 mg sadrži 37,6 mg natrijuma (1,6 mEq) i ovaj podatak treba uzeti u obzir prilikom davanja leka pacijentima koji su na ishrani sa kontrolom unosa natrijuma.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Kod pacijenata koji su istovremeno primali ganciklovir i lek Imipenem/Cilastatin Quatalia zabeleženi su slučajevi generalizovanih epileptičnih napada. Ova dva leka ne treba da se koriste istovremeno osim u slučajevima kada je potencijalna korist terapije veća od rizika.


Zabeleženi su smanjeni nivoi valproinske kiseline, koji su u nekim slučajevima bili ispod terapijskog opsega, kada je valproinska kiselina primenjivana istovremeno sa karbapenemskim antibioticima. Smanjeni nivoi valproinske kiseline mogu da dovedu do neadekvatne kontrole epileptičnih napada, stoga se ne preporučuje istovremena primena imipenema i valproinske kiseline/natrijum valproata i potrebno je da se razmotri davanje alternativne antibakterijske ili antikonvulzivne terapije (videti deo Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Oralni antikoagulansi


Istovremena primena antibiotika i varfarina može da pojača antikoagulantno dejstvo varfarina. Zabeleženo je dosta slučajeva povećanog antikoagulantnog dejstva oralno primenjenih antikoagulantnih lekova, uključujući varfarin, kod pacijenata koji su istovremeno primali antibakterijske lekove. Rizik može da bude različit i zavisi od vrste prateće infekcije, godina starosti i opšteg stanja pacijenta, tako da je veoma teško proceniti koji je doprinos antibiotika u povećanju vrednosti INR (međunarodni normalizovani odnos protrombinskih vremena, eng. International Normalised Ratio). Preporučuje se da se vrednosti INR prate u redovnim intervalima tokom, kao i ubrzo nakon istovremene primene antibiotika i antikoagulantnih lekova.


Istovremena primena leka Imipenem/Cilastatin Quatalia i probenecida dovela je do minimalnog povećanja nivoa u plazmi i poluvremena eliminacije imipenema. Kada je lek Imipenem/Cilastatin Quatalia primenjen zajedno sa probenecidom, prisustvo aktivnog (nemetabolisanog) imipenema u urinu smanjilo se na oko 60% od unete doze. Istovremena primena leka Imipenem/Cilastatin Quatalia i probenecida dovela je do udvostručavanja koncentracija u plazmi i poluvremena eliminacije cilastatina, ali to nije imalo uticaj na izlučivanje cilastatina u urin.


Pedijatrijska populacija

Studije interakcija su sprovedene samo na odraslim pacijentima.


Plodnost, trudnoća i dojenje


Trudnoća

Nisu sprovedene adekvatne i dobro kontrolisane studije za primenu imipenema/cilastatina kod trudnih žena.


U ispitivanjima na trudnim ženkama majmuna uočena je reproduktivna toksičnost (videti deo Preklinički podaci o bezbednosti leka). Nije poznat mogući rizik za ljude.


Lek Imipenem/Cilastatin Quatalia može da se primenjuje u trudnoći samo ako je moguća korist za majku veća od mogućeg rizika za fetus.


Dojenje

Imipenem i cilastatin se izlučuju u malim količinama u humano mleko. Nakon oralne primene dolazi do male resorpcije oba jedinjenja. Stoga postoji mala verovatnoća da će dete koje sisa biti izloženo značajnim količinama leka. Ukoliko se smatra da je davanje leka Imipenem/Cilastatin Quatalia neophodno, potrebno je da se proceni korisnost dojenja deteta u odnosu na mogući rizik po dete.


Fertilitet

Nema raspoloživih podataka koji bi ukazali na mogući efekat imipenema/cilastatina na fertilitet kod muškaraca i žena.


Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama


Nisu sprovedena ispitivanja o uticaju ovog leka na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama. Međutim, postoje neke neželjene reakcije koje su povezane sa upotrebom

ovog leka (na primer: halucinacije, vrtoglavica, pospanost i vertigo), a koje mogu u izvesnoj meri da utiču na psihofizičke sposobnosti pacijenta prilikom upravljanja motornim vozilom ili rukovanja mašinama (videti deo Neželjena dejstva).


Neželjena dejstva


U kliničkim ispitivanjima koja su uključivala 1723 pacijenata koji su intravenski primali imipenem/cilastatin, najčešće zabeležene sistemske neželjene reakcije, prijavljene kao one koje su u najmanjoj meri povezane sa terapijom, bile su: mučnina (2,0%), dijareja (1,8%), povraćanje (1,5%), osip (0,9%), povišena telesna

temperatura (0,5%), hipotenzija (0,4%), epileptični napadi (0,4%) (videti deo 4.4), vrtoglavica (0,3%), pruritus (0,3%), urtikarija (0,2%) i pospanost (0,2%). Slično, najčešće zabeležene lokalne neželjene reakcije bile su: flebitis/tromboflebitis (3,1%), bol na mestu primene injekcije (0,7%), eritem na mestu primene injekcije (0,4%) i induracija vene (0,2%). Takođe su često zabeležena povećanja vrednosti serumskih transaminaza i alkalne fosfataze.


Sledeće neželjene reakcije zabeležene su u kliničkim ispitivanjima ili u postmarketinškom praćenju nakon stavljanja leka u promet.


Sve neželjene reakcije su navedene prema klasi sistema organa i učestalosti: veoma česte (1/10); česte (1/100 do 1/10); povremene (1/1000 do 1/100); retke (1/10000 do 1/1000); veoma retke (1/10000) i nepoznate (učestalost ne može da se proceni na osnovu raspoloživih podataka).


U okviru svake grupe učestalosti, neželjene reakcije su prikazane prema opadajućem stepenu ozbiljnosti.


Klasa sistema organa

Učestalost

Neželjena reakcija

Infekcije i infestacije

retko

veoma retko

pseudomembranozni kolitis, kandidijaza gastroenteritis

Poremećaji krvi i limfnog sistema

često povremeno


retko

veoma retko

eozinofilija

pancitopenija, neutropenija, leukopenija, trombocitopenija, trombocitoza agranulocitoza

hemolitička anemija, depresija koštane srži

Poremećaji imunskog sistema

retko

anafilaktičke reakcije

Psihijatrijski poremećaji

povremeno

psihički poremećaji uključujući halucinacije i stanja konfuzije

Poremećaji nervnog sistema

povremeno retko

veoma retko nepoznato

epileptični napadi, mioklona aktivnost, vrtoglavica, pospanost

encefalopatija, parestezija, fokalni tremor, izmenjen osećaj ukusa

pogoršanje miastenije gravis, glavobolja agitacija, diskinezija

Poremećaji uha i labirinta

retko

veoma retko

gubitak sluha vertigo, tinitus

Kardiološki poremećaji

veoma retko

cijanoza, tahikardija, palpitacije

Vaskularni poremećaji

često povremeno veoma retko

tromboflebitis hipotenzija crvenilo

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

veoma retko

dispneja, hiperventilacija, bol u grlu

Gastrointestinalni poremećaji

često

dijareja, povraćanje, mučnina

Izgleda da se mučnina i/ili povraćanje povezani sa uzimanjem lekova češće javljaju kod pacijenata sa granulocitopenijom nego kod pacijenata koji nemaju granulocitopeniju, a koji se leče lekom Imipenem/Cilastatinretko

veoma retko

Quatalia.

obojenost zuba i/ili jezika hemoragijski kolitis, abdominalni bol,

gorušica, glositis, hipertrofija papila jezika, pojačana salivacija

Hepatobilijarni poremećaji

retko

veoma retko

insuficijencija jetre, hepatitis fulminantni hepatitis

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

često povremeno retko


veoma retko

osip (na primer: egzantematozni) urtikarija, pruritus

toksična epidermalna nekroliza, angioedem, Stivens-Johnson-ov sindrom, eritema multiforme, eksfolijativni dermatitis hiperhidroza, promene u teksturi kože

Poremećaji mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

veoma retko

poliartralgija, bol u torakalnom delu kičme

Poremećaji bubrega i urinarnog sistema

retko

akutna bubrežna insuficijencija, oligurija/anurija, poliurija, diskoloracija urina (to je bezazlena pojava i ne treba je mešati sa hematurijom).

Teško je proceniti kakva je uloga leka Imipenem/Cilastatin Quatalia u promenama bubrežne funkcije zbog uobičajenog postojanja predisponirajućih faktora za prerenalnu azotemiju ili za poremećaj bubrežne funkcije.

Poremećaji reproduktivnog sistema i dojki

veoma retko

pruritus vulve

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

povremeno


veoma retko

povišena telesna temperatura, lokalni bol i induracija na mestu primene injekcije, eritem na mestu primene injekcije

osećaj neugodnosti u grudnom košu, astenija/slabost

Ispitivanja

često povremeno

povećane vrednosti serumskih transaminaza, povećane vrednosti serumske alkalne fosfataze pozitivan rezultat pri primeni direktnog Coombs-ovog testa, produženo protrombinsko vreme, snižen hemoglobin, povećan nivo bilirubina u serumu, povećan nivo serumskog kreatinina, rast BUN vrednosti (blood urea nitrogen, BUN).


Pedijatrijska populacija (≥ 3 meseca starosti)

U ispitivanjima na 178 pedijatrijskih pacijenata starosti ≥ 3 meseca zabeležene su neželjene reakcije u skladu sa onima kod odraslih pacijenata.


Prijavljivanje neželjenih reakcija


Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


Predoziranje


Simptomi mogućeg predoziranja su u skladu sa profilom neželjenih reakcija za lek; mogu da uključuju epileptične napade, konfuziju, tremor, mučninu, povraćanje, hipotenziju, bradikardiju. Ne postoje specifične informacije za lečenje predoziranja lekom Imipenem/Cilastatin Quatalia. Imipenem-cilastatin-natrijum može da se ukloni iz organizma hemodijalizom. Međutim, nije poznato kakva je korist ovog postupka u slučajevima predoziranja.


FARMACEUTSKI PODACI


Lista pomoćnih supstanci Natrijum-hidrogenkarbonat. Inkompatibilnost

Ovaj lek je hemijski inkompatibilan sa laktatima i ne treba ga rekonstituisati rastvaračima koji sadrže laktate. Ipak, može se primenjivati putem istog i.v. infuzionog sistema kroz koji je dat laktatni rastvor.

Ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima, osim onih navedenih u odeljku Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom).


Rok upotrebe


2 godine.

Rok upotrebe nakon rekonstitucije leka: upotrebiti odmah.

Rekonstituisane rastvore treba odmah upotrebiti. Vremenski interval između početka rekonstitucije i kraja intravenozne infuzije ne sme biti duži od dva sata.


Posebne mere opreza pri čuvanju

Čuvati lek na temperaturi do 25°C.

Ne zamrzavati rekonstituisani rastvor.

Za uslove čuvanja nakon rekonstitucije videti deo Rok upotrebe


6.5. Priroda i sadržaj pakovanja


Unutrašnje pakovanje je bezbojna staklena bočica (hidrolitičke otpornosti III) zapremine 20 mL, zatvorena čepom od brombutil gume, aluminijumskim zatvaračem i plastičnim flip-off poklopcem.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 10 staklenih bočica sa praškom i Uputstvo za lek.

Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Bočica je namenjena samo za jednokratnu upotrebu. Rekonstitucija sadržaja bočice

Sadržaj bočice treba da se prenese u 100 mL odgovarajućeg rastvora za infuziju (videti odeljke Inkompatibilnost i Rok upotrebe): 0,9%-ni rastvor natrijum-hlorida. U izuzetnim situacijama kada, iz kliničkih razloga, ne može da se koristi 0,9%-ni rastvor natrijum-hlorida, umesto njega može da se upotrebi 5% rastvor glukoze.

Preporučeni postupak je da se u bočicu doda oko 10 mL odgovarajućeg rastvora za infuziju. Dobro promućkati i prebaciti tako dobijenu mešavinu u kontejner sa rastvorom za infuziju.

UPOZORENJE: MEŠAVINA NIJE NAMENJENA ZA DIREKTNU INFUZIJU.

Postupak ponoviti sa dodatnih 10 mL rastvora za infuziju da bi se obezbedio prenos celokupnog sadržaja bočice u rastvor za infuziju. Tako dobijen rastvor treba da se protrese i izmeša sve dok ne postane bistar.

Koncentracija rekonstituisanog rastvora, nakon sprovođenja gore opisanog postupka je približno 5 mg/mL i za imipenem i za cilastatin.

Različita boja, od bezbojne do svetložute boje, ne utiče na efikasnost leka. Neupotrebljeni lek ili otpadni materijal uništava se u skladu sa važećim propisima.