Početna stranica Početna stranica

Suliqua
insulin glargin, liksisenatid

UPUTSTVO ZA LEK


Suliqua, 100 jedinica/mL+50 mikrograma/mL, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu insulin glargin, liksisenatid


image Ovaj lek je pod dodatnim praćenjem. Time se omogućava brzo otkrivanje novih bezbednosnih informacija. Vi u tome možete da pomognete prijavljivanjem bilo koje neželjene reakcije koja se kod Vas javi. Za način prijavljivanja neželjenih reakcija, pogledajte informacije na kraju odeljka 4.


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Suliqua i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Suliqua

 3. Kako se primenjuje lek Suliqua

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Suliqua

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Suliqua i čemu je namenjen


  Suliqua je lek u obliku injekcije za lečenje šećerne bolesti koji sadrži dve aktivne supstance:

  • insulin glargin: dugodelujući oblik insulina koji pomaže u kontroli šećera (glukoze) u krvi tokom dana

  • liksisenatid: „GLP-1 analog” koji pomaže telu da stvara dodatni sopstveni insulin kao odgovor na povišeni šećer u krvi, i usporava resorpciju šećera iz hrane

   Lek Suliqua se koristi za lečenje odraslih osoba sa šećernom bolešću tipa 2 kako bi pomogao u kontroli nivoa šećera u krvi kada je ona previsoka. Primenjuje se sa metforminom kada drugi lekovi nisu sami

   dovoljni za kontrolu šećera u krvi. Ti drugi lekovi mogu biti lekovi za lečenje šećerne bolesti koji se uzimaju oralno (kroz usta) (poput metformina, lekova derivata sulfoniluree) ili insulin.

   Ako koristite drugi lek za lečenje šećerne bolesti, proverite sa svojim lekarom treba li da prestanete sa korišćenjem tog leka kada počnete da koristite lek Suliqua.

 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Suliqua Lek Suliqua ne smete primenjivati:

  • ako ste alergični (preosetljivi) na insulin glargin ili liksisenatid ili na bilo koju od pomoćnih supstanci (navedene u odeljku 6).

   Upozorenja i mere opreza

   Razgovarajte se svojim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom pre nego što primenite lek Suliqua ako:

  • imate šećernu bolest tipa 1, obzirom da se lek Suliqua primenjuje kod šećerne bolesti tipa 2 pa Vam ovaj lek neće odgovarati

  • imate dijabetičku ketoacidozu (komplikaciju šećerne bolesti koja se javlja kada telo ne može da iskoristi glukozu jer nema dovoljno insulina) jer Vam ovaj lek neće odgovarati

  • imate težak problem sa želucem ili crevima, kao što je bolest mišića želuca koja se zove “gastropareza”, a ima za posledicu odloženo pražnjenje želuca. S obzirom na to da lek Suliqua može da dovede do neželjenih dejstava povezanih sa želucem, lek nije bio ispitivan kod pacijenata sa teškim želudačnim ili crevnim problemima. Molimo Vas pogledajte informacije koje se odnose na lekove koji se ne smeju predugo zadržavati u Vašem želucu u delu Drugi lekovi i lek Suliqua

  • imate tešku bolest bubrega ili ste na dijalizi, jer se u tom slučaju ne preporučuje primena ovoga leka.


   Pažljivo se pridržavajte uputstva za doziranje, praćenje nivoa šećera (u krvi i mokraći), način ishrane i fizičkoj aktivnosti (fizički rad i rekreacija) i tehniku ubrizgavanja, koje ste dobili od svog lekara.


   Obratite posebnu pažnju na sledeće:

  • suviše nizak nivo šećera u krvi (hipoglikemija). Ako Vam je nivo šećera u krvi suviše nizak, sledite uputstva za slučaj hipoglikemije (videti uokvireni tekst na kraju ovog uputstva za lek).

  • suviše visok nivo šećera u krvi (hiperglikemija). Ako Vam je nivo šećera u krvi suviše visok, sledite uputstva za slučaj hiperglikemije (videti uokvireni tekst na kraju ovog uputstva za lek).

  • uverite se da koristite odgovarajući lek. Pre svake injekcije morate proveriti nalepnicu na penu kako biste izbegli zamenu leka Suliqua i drugih insulina.

  • ako imate slab vid, molimo pogledajte odeljak 3.


   Prilikom korišćenja ovog leka obratite pažnju na sledeće i obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri pre primene leka Suliqua:

  • težak bol u području stomaka (abdomena) koji ne prolazi. Ovo može biti znak upale gušterače (akutni pankreatitis).

  • gubitak tečnosti iz tela (dehidratacija) npr. u slučaju povraćanja ili proliva. Vrlo je bitno izbeći dehidrataciju uzimanjem dovoljno tečnosti a posebno prilikom prvih nedelja lečenja lekom Suliqua.


   Putovanje

   Razgovarajte se svom lekaru pre putovanja. Možda ćete morati da razgovarate o:

  • tome da li je lek dostupan u zemlji koju posećujete,

  • tome kako obezbediti zalihu leka, igala i drugih potrebnih stvari,

  • tome kako ispravno čuvati lek za vreme putovanja,

  • rasporedu uzimanja obroka i primeni leka,

  • mogućim uticajima promene vremenskih zona,

  • mogućim rizicima po zdravlje u zemljama koje ćete posetiti,

  • tome šta da preduzmete u hitnim slučajevima ako se ne osećate dobro ili se razbolite.


   Deca i adolescenti

   Nema iskustava sa primenom leka Suliqua kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina; zbog toga se primena leka Suliqua ne preporučuje u ovom uzrastu.


   Drugi lekovi i lek Suliqua

   Obavestite Vašeg lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


   Neki lekovi mogu da izazovu promene u nivou šećera u krvi. To može da znači da treba promeniti dozu leka Suliqua. Zato, pre nego što uzmete neki lek, pitajte svog lekara hoće li on uticati na nivo šećera u krvi i šta treba da uradite ako bude potrebno. Morate biti oprezni i kada prestajete sa uzimanjem nekih lekova.


   Lek Suliqua može da utiče na dejstvo nekih lekova koje uzimate oralno. Neki lekovi kao što su antibiotici, oralni kontraceptivi, statini (lekovi kao što su atorvastatin za smanjenje holesterola), gastrorezistentne

   tablete ili kapsule koje se ne smeju predugo zadržavati u želucu ćete možda morati da uzmete najmanje jedan sat pre ili četiri sata posle injekcije leka Suliqua.


   Do pada nivoa šećera u krvi (hipoglikemija) može doći ako uzmete:

  • bilo koji drugi lek za lečenje šećerne bolesti

  • dizopiramid, koristi se za lečenje nekih srčanih oboljenja

  • fluoksetin, koristi se za lečenje depresije

  • sulfonamidne antibiotike, koristi se za lečenje infekcije

  • fibrate, korise se za snižavanje visokih nivoa masnoća u krvi

  • inhibitore monoaminooksidaze (MAO inhibitori), koriste se za lečenje depresije ili Parkinsonove bolesti

  • inhbitore angiotenzin konvertirajućeg enzima (ACE inhibitori), koriste se za lečenje srčanih tegoba ili visokog krvnog pritiska

  • lekove za ublažavanje bola ili smanjenje telesne temperature, kao što je pentoksifilin, propoksifen i salicilati (poput acetilsalicilatne kiseline)

  • pentamidin, za lečenje infekcije parazitima. To može uzrokovati suvoiše nizak nivo šećera u krvi nakon kog ponekad može uslediti suviše visok nivo šećera u krvi.


   Do pada nivoa šećera u krvi (hiperglikemija) može doći ako uzmete:

  • kortikosteroide poput kortizona ili prednizolona, koristi se za lečenje zapaljenja

  • danazol, koristi se za lečenje endometrioze

  • diazoksid, koristi se za lečenje povišenog krvnog pritiska

  • inhibitore proteaze, koristi se za lečenje HIV infekcija

  • diuretike, koristi se za lečenje povišenog krvnog pritiska ili zadržavanja tečnosti

  • glukagon, koristi se za lečenje vrlo niskog nivoa šećera u krvi

  • izoniazid, koristi se za lečenje tuberkuloze

  • somatotropin, hormon rasta

  • hormone štitne žlezde, za lečenje problema sa štitnom žlezdom

  • estrogene i progestagene, poput onih u kontracepcijskoj piluli za sprečavanje začeća ili primena estrogena za lečenje osteoporoze (gubitka koštane mase)

  • klozapin, olanzapin i derivate fenotiazina, koristi se za lečenje mentalnih poremećaja

  • simpatomimetičke lekove kao što je epinefrin (adrenalin), salbutamol i terbutalin, koriste se za lečenje astme.


   Nivo šećera u krvi može bilo da poraste, bilo da opadne ako uzmete:

  • beta blokatore ili klonidin, koristi se za lečenje povišenog krvnog pritiska

  • soli litijuma koristi se za lečenje psihijatrijskih poremećaja.


   Lekovi koji mogu da oslabe upozoravajuće simptome niskog nivoa šećera u krvi:

   Beta blokatori i neki drugi lekovi (kao što su klonidin, gvanetidin, rezerpin – za lečenje povišenog krvnog pritiska mogu otežati prepoznavanje simptoma koji upozoravaju na nizak nivo šećera u krvi (hipoglikemija). Mogu čak i prikriti ili sasvim sprečiti prve simptome koji ukazuju na suviše niske nivoe šećera u krvi.


   Ako se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas (ili ako niste sigurni) obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri pre primene ovog leka.


   Varfarin i drugi antikoagulansi

   Obavestite svog lekara ako uzimate varfarin ili druge antikoagulanse (lekove koji se koriste za sprečavanje zgrušavanja krvi) jer ćete možda morati češće da radite analize krvi (koje se zovu “međunarodni'internacionalni normalizovani odnos”odnos' ili INR) kako bi proverili zgrušavanje krvi.


   Primena leka Suliqua sa alkoholom

   Nivoi Vašeg šećera u krvi mogu se povisiti ili sniziti ako pijete alkoholna pića. Trebalo bi češće da proveravate nivoe šećera u krvi.


   Trudnoća i dojenje

   Lek Suliqua se ne treba primenjivati u trudnoći. Nije poznato može li lek Suliqua da naškodi plodu.

   Lek Suliqua ne treba primenjivati tokom dojenja. Nije poznato da li se lek Suliqua izlučuje u majčino mleko. Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

   Suviše niski ili suviše visoki nivoi šećera u krvi (pogledajte uokvirene informacije na kraju ovog uputstva za lek) mogu uticati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima, alatima ili mašinama. Vaša koncentracija može biti oslabljena. To može biti opasno po Vas i druge.


   Pitajte svog lekara možete li da vozite:

  • ako Vam je nivo šećera u krvi često suviše nizak

  • ako teško prepoznajete kada Vam je nivo šećera u krvi suviše nizak.


   Lek Suliqua sadrži natrijum i metakrezol

   Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol natrijuma (23 mg) po dozi, tj. „suštinski je bez natrijuma“. Ovaj lek sadrži metakrezol, koji može izazavati alergijske reakcije.


 3. Kako se primenjuje lek Suliqua


  Uvek primenite ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Vaš lekar Vam može reći da primenite različitu dozu leka Suliqua u odnosu na dozu insulina koju ste prethodno primenjivali.

  Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom.


  Na osnovu Vašeg načina života, rezultata laboratorijskih analiza nivoa šećera u krvi i ranije upotrebe insulina, Vaš lekar će:

  • odrediti koliko leka Suliqua Vam je potrebno svaki dan i u koje vreme

  • Vam reći kada treba da proverite svoj nivo šećera u krvi i da li treba da uradite analize urina (mokraće)

  • Vam reći kada ćete možda preći na veću ili manju dozu leka

   Lekar će Vam možda reći da uzimate lek Suliqua sa drugim lekovima za lečenje visokog nivoa šećera u krvi.


   Koliko leka ubrizgati

   Lek Suliqua 100 jedinica/mL + 50 mikrograma/mL napunjen injekcioni pen:

  • Ovim penom se može primeniti doza od 10 do 40 doznih podeljaka u jednoj injekciji, u koracima od jednog doznog podeljka

  • Jedan dozni podeljak koji odaberete sadrži 1 jedinicu insulina glargina i 0,5 mikrograma liksisenatida.


   Vaša doza leka Suliqua primjenjuje se u „doznim podeljcima“. Brojač doza na penu pokazuje broj doznih podeljaka.


   Nemojte ubrizgavati dozu koja je manja od 10 doznih podeljaka. Nemojte ubrizgavati dozu koja je veća od 40 doznih podeljaka. Vaš lekar će Vam propisati drugu jačinu leka ako Vam je potrebna veća doza od 40 doznih podeljaka. Za korake od 30-60 doznih podeljaka, dostupan je lek Suliqua 100 jedinica/mL + 33 mikrograma/mL rastvora za injekciju u napunjenom injekcionom penu.


   Na nivo šećera u krvi mogu uticati brojni faktori. Morate ih poznavati kako biste znali šta da uradite ako se promeni nivo šećera u krvi i kako da sprečite da on postane prevše visok ili previše nizak. Za dodatne informacije pogledajte uokviren tekst na kraju ovog uputstva za lek.


   Primena kod starijih pacijenata (65 godina i starijih)

   Ako imate 65 ili više godina, razgovarajte sa svojim lekarom jer Vam možda treba manja doza.


   Ako imate problema sa bubrezima ili jetrom

   Ako imate probleme sa bubrezima ili jetrom, razgovarajte sa svojim lekarom jer Vam možda treba manja doza.


   Kada ubrizgati lek Suliqua

   Primenite lek Suliqua jednom dnevno, sat vremena pre obroka. Poželjno je ubrizgati lek Suliqua pre istog obroka svaki dan, nakon što ste odabrali najprikladniji način.


   Pre nego što ubrizgate lek Suliqua

  • uvek pratite „Uputstvo za upotrebu“ priloženo u ovom Uputstvu za lek.

  • ako ne budete sledili ova uputstva, možete primeniti previše ili premalo leka Suliqua


   Da izbegnete greške, uvek proverite pakovanje leka i nalepnicu (oznaku) na penu pre svakog ubrizgavanja kako bi bili sigurni da imate odgovarajuću pen, a posebno ako ubrizgavate više od jednog leka.

   Pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta ako niste sigurni.


   Druge važne informacije o upotrebi napunjenih injekcionih penova

  • Za svaku injekciju upotrebite novu iglu. Ponovljena upotreba istih igala povećava rizik od začepljenja što može dovesti do primene suviše male ili suviše velike doze. Igle uklonite na bezbedan način nakon svake upotrebe.

  • Kako bi se sprečio prenos zaraze sa jedne na drugu osobu, isti pen nikada ne sme koristiti više od jedne osobe, čak i kada se promeni igla.

  • Koristite samo one igle koje su odobrene za upotrebu sa Suliqua penom (videti „Uputstvo za upotrebu“).

  • Test bezbednosti se mora sprovesti pre svakog ubrizgavanja.

  • Ako mislite da bi Vaš pen mogao biti oštećen, nemojte ga upotrebiti. Nabavite novi pen. Nemojte pokušavati da popravite pen.

  • Bacite iskorišćene igle u neprobojan kontejner ili ih odložite u skladu sa uputstvom farmaceuta ili lokalnog nadležnog tela.

   Kako ubrizgati

   • Lek Suliqua se ubrizgava potkožno (supkutana upotreba ili s.c.)

   • Ubrizgajte ga u prednji deo butine, nadlakticu ili prednji deo struka (abdomen).

   • Svakodnevno menjajte injekciono mesto u okviru određenog dela površine kože u koju ubrizgavate lek. To će smanjiti rizik od gubitka masnog tkiva ispod kože (udubljenje) ili zadebljanja na injekcionom mestu (za više informacija pogledajte „Druge neželjene reakcije“ u odeljku 4).


    Nemojte primeniti lek Suliqua:

   • u venu. Primena u venu će promeniti način na koji lek deluje što može dovesti do suviše niskog nivoa šećera u krvi.

   • ako se u njemu nalaze čestice. Rastvor treba da bude bistar, bezbojan i nalik vodi.


    Nikada nemojte špricem izvlačiti rastvor iz pena kako bi izbegli greške prilikom doziranja i potencijalno predoziranje.


    Ako je pen oštećen, nije ispravno čuvan, ako niste sigurni da li radi ispravno ili ako primetite da Vam se regulacija šećera u krvi neočekivano pogoršava:

    • bacite pen i upotrebite novi.

    • obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri ako mislite da postoji problem sa Vašim penom.


     Ako ste primenili više leka Suliqua nego što treba

     Ako ste ubrizgali suviše ovog leka, nivo šećera u krvi može postati suviše nizak (hipoglikemija). Da biste sprečili suviše nizak nivo šećera u krvi, kontrolišite nivo šećera u krvi i uzimajte više hrane. Ako šećer u krvi postane suviše nizak, pogledajte savete u uokvirenom delu na kraju ovog Uputstva za lek.


     Ako ste zaboravili da primenite lek Suliqua

     Ako ste propustili dozu leka Suliqua ili niste ubrizgali dovoljno insulina, nivo šećera u krvi može suviše da poraste (hiperglikemija).

     Ako je potrebno, lek Suliqua se može ubrizgati pre sledećeg obroka.

    • Nemojte uzimati duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu.

    • Nemojte primeniti dve injekcije dnevno.

    • Proverite nivo šećera u krvi i nakon toga ubrizgajte sledeću dozu u uobičajeno vreme.

    • Za informacije o lečenju hiperglikemije, pogledajte uokvireni deo teksta na kraju ovog uputstva za lek.


   Ako naglo prestanete da primenjujete lek Suliqua

   Ne prekidajte sa primenom ovog leka bez savetovanja sa lekarom. Ako to uradite to može dovesti do vrlo visokog nivoa šećera u krvi (hiperglikemija) i nakupljanja kiseline u krvi (ketoacidoza).


   Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Ako primetite znakove suviše niskog nivoa šećera u krvi (hipoglikemija), odmah preduzmite mere za povećanje nivoa šećera u krvi (pogledajte uokviren deo na kraju ovog uputstva).

  Hipoglikemija može biti veoma ozbiljna i veoma je česta uz lečenje insulinom (može da se javi kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek).

  Nizak nivo šećera u krvi znači da nema dovoljno šećera u Vašoj krvi.

  Ako Vam se nivo šećera u krvi suviše snizi, možete se onesvestiti (izgubiti svest).

  Ako nivo šećera predugo ostane veoma nizak, to može uzrokovati oštećenje mozga i može biti opasno po život. Za više informacija, pogledajte uokviren deo na kraju ovog uputstva.

  Druge neželjene reakcije

  Obavestite svog lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru ako primetite sledeće neželjeno dejstvo:

  Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • vrtoglavica

  • mučnina (nauzeja)

  • povraćanje

  • proliv


   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • prehlada, curenje iz nosa, bolno grlo

  • koprivnjača (urtikarija)

  • glavobolja

  • smetnje pri varenju (dispepsija)

  • bol u želucu

  • umor

  • promene na mestu ubrizgavanja: ako često ubrizgavate lek Suliqua na isto mesto mogu se pojaviti udubljenja usled gubitka potkožnog masnog tkiva (lipoatrofija) ili zadebljanja usled nakupljanja potkožnog masnog tkiva (lipohipertrofija). Može se dogoditi da zbog toga lek ne deluje dobro. Promenite mesto ubrizgavanja kod svake injekcije kako bi sprečili takve promene na koži.

  • kožne i alergijske reakcije na mestu ubrizgavanja: znakovi mogu uključivati crvenilo, neuobičajeno jak bol na mestu ubrizgavanja, svrab, koprivnjaču (osip), otok ili zapaljenje. Ove reakcije se mogu proširiti i oko mesta ubrizgavanja. Najveći broj manjih reakcija na insulin obično iščezava u roku od nekoliko dana do nekoliko nedelja.


   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, ili farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Suliqua


  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

  Rok upotrebe

  Ne smete koristiti lek Suliqua posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji i nalepnici pena nakon oznake

  „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

  Čuvanje

  Neotvoreni pen

  Čuvati u frizideru (na temperaturi od 2°C do 8°C).

  Ne zamrzavati ili stavljati kraj odjeljka za zamrzavanje ili rashladnog uloška. Napunjen injekcioni pen čuvati u spoljašnjem pakovanju radi zaštite od svetlosti.


  Pen u upotrebi ili ako se lek nosi kao rezervni

  Pen se može čuvati najduže 28 dana van frižidera, ali na temperaturi do 25°C. Bacite pen nakon isteka tog vremenskog perioda.

  Nemojte vraćati pen u frižider i nemojte ga zamrzavati. Čuvajte pen zaštićen od direktnog izvora toplote i svetlosti. Kada ne koristite pen, uvek na njemu držite zatvarač radi zaštite od svetlosti.

  Nemojte ostavljati pen u automobilu po izuzetno toplom ili hladnom danu. Nemojte čuvati pen sa pričvršćenom iglom.

  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Suliqua

U tim slučajevima kod Vas može se razviti teška hipoglikemija (možete čak i izgubiti svest) pre nego što postanete svesni problema koji Vas je zadesio. Upoznajte se sa znakovima koji upozoravaju na hipoglikemiju. Ako je potrebno, češće merite nivo šećera u krvi. To Vam može pomoći u prepoznavanju blagih epizoda hipoglikemije. Ako teško prepoznajete upozoravajuće znake, izbegavajte situacije (na primer vožnju automobila) koja može i za Vas i za druge da bude rizična ukoliko se pojave simptomi

hipoglikemije.


Šta uraditi u slučaju hipoglikemije?

 1. Nemojte ubrizgati lek Suliqua. Odmah uzmite otprilike 15 do 20 g šećera, na primer glukozu, šećera u kockama ili napitak koji sadrži šećer. Napitci ili hrana zaslađena veštačkim zaslađivačima (na primer dijetalni napitci) ne pomažu u lečenju niskog šećera u krvi.

 2. Zatim pojedite nešto (naprimer hleb ili testeninu) što će povećati nivo šećera u krvi na duže vreme, posebno ako još nije vreme sledećeg obroka. Obratite se svom lekaru ili medicinskoj sestri ako niste sigurni kakvu hranu bi trebalo da jedete.

  Kad primenjujete lek Suliqua oporavak od niskog nivoa šećera u krvi može duže potrajati jer Suliqua sadrži dugodelujući insulin (insulin glargin).

 3. Proverite nivo glukoze u krvi 10-15 minuta nakon uzimanja šećera. Ako je nivo glukoze u krvi i dalje suviše nizak (<4 mmol/L) ili ako se hipoglikemija ponovo javi, opet uzmite 15 do 20 g šećera.

 4. Odmah se obratite lekaru ako niste u stanju da kontrolišete hipoglikemiju ili ako se ona ponavlja


  Šta bi druge osobe trebalo da urade ako Vi imate hipoglikemiju  Obavestite rođake, prijatelje i bliske saradnike da odmah potraže medicinsku pomoć ako niste u stanju da gutate ili ako ste u besvesnom stanju.

  Trebaće Vam injekcija glukoze ili glukagona (leka koji povećava nivo šećera u krvi). Te injekcije treba da se primene čak i ako niste sigurni da imate hipoglikemiju.


  Savetujemo Vas da odmah nakon uzimanja glukoze izmerite nivo šećera u krvi kako biste proverili da li se zaista radi o hipoglikemiji.


  Lek Suliqua 100 jedinica/mL + 50 mikrograma/mL rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu (10-40)


  UPUTSTVO ZA UPOTREBU


  Prvo pročitajte uputstvo za lek i ovo uputstvo za upotrebu


  Lek Suliqua (10-40) pen sadrži insulin glargin i liksisenatid. Kombinacija lekova u ovom penu namenjena je za dnevno ubrizgavanje 10-40 doznih podeljaka leka Suliqua.


  • Nikada nemojte ponovo koristiti iste igle. Ako to uradite igla može da se začepi i možda nećete primiti celu dozu (subdoziranje) ili ćete primiti suviše veliku dozu (predoziranje).

  • Nikada nemojte koristiti špric kako biste izvukli lek iz svog pena. Ako to uradite, možda nećete dobiti odgovarajuću dozu leka.


Sačuvajte ovo Uputstvo za upotrebu jer će Vam možda ponovo trebati.


Važne informacije


Naučite da ubrizgate:image

nadlaktica


stomak


butina


image

Upoznajte Vaš pen


rezervoar insulina


klip


otvor za očitavanje doze


pokazivač dozeštitnik pena gumeni zaptivač dozni podeljci ime leka


*Nećete videti klip dok ne ubrizgate nekoliko doza


KORAK 1: Pregledajte Vaš pen

prsten za biranje doze

dugme za ubrizgavanje


Izvadite nov pen iz frižidera barem 1 sat pre ubrizgavanja. Ubrizgavanje hladnog leka je bolnije.


 1. Proverite ime leka i rok upotrebe na nalepnici Vašeg pena.

  • Uverite se da imate odgovarajući lek. Ova pen je boje breskve sa narandžastim dugmetom za ubrizgavanje.

  • Nemojte koristiti ovaj pen ako Vam je potrebna dnevna doza manja od 10 ili veća od 40 doznih podeljaka. Razgovarajte sa svojim lekarom koji pen je pogodniji za Vaše potrebe.

  • Nemojte koristiti pen nakon isteka roka upotrebe.


   image

 2. Skinite štitnik pena.


  image


 3. Proverite da li je lek bistar.

  • Nemojte upotrebiti pen ako lek izgleda zamućeno, obojeno ili sadrži čestice.

   image


   KORAK 2: Pričvrstite novu iglu

  • Nemojte ponovo upotrebiti istu iglu. Za svaku injekciju upotrebite novu, sterilnu iglu. To će pomoći da se spreči začepljenje igle, onečišćenje i infekciju.

  • Uvek upotrebite igle koje su odobrene za upotrebu sa Suliqua penom.


   1. Uzmite novu iglu i odlepite zaštitni poklopac


    image


   2. Držeći iglu ravno, navijte je na pen dok ne bude dobro pričvršćena. Nemojte je previše zategnuti.

    image

   3. Skinite spoljašnji štitnik sa igle. Sačuvajte ga za kasnije.

    image

   4. Skinite unutrašnji štitnik sa igle i bacite ga.

   image


   Rukovanje iglama

  • Budite oprezni kada rukujete iglama kako biste sprečili povredu iglom i prenos infekcije.


   KORAK 3: Uradite test bezbednosti


   Pre svake injekcije uvek uradite test bezbednosti kako biste:

  • proverili da igla i pen ispravno rade

  • bili sigurni da ćete primeniti tačnu dozu leka


   1. Odaberite 2 dozna podeljka okretanjem prstena za biranje doze sve dok pokazivač doze ne pokaže oznaku 2.

    image

   2. Pritisnite dugme za ubrizgavanje do kraja.

  • Kada lek izlazi kroz vrh igle, Vaš pen radi ispravno i pokazivač doze će se ponovo vratiti na „0“

   Ako se tečnost ne pojavi:

  • Možda ćete morati da ponovite ovaj korak do 3 puta da biste videli lek.

  • Ako lek ne izlazi ni nakon trećeg puta, igla je možda začepljena. Ako se to dogodi:

   • zamenite iglu (pogledajte KORAK 6 i KORAK 2)

   • zatim ponovite test bezbednosti (KORAK 3)

  • Nemojte upotrebiti pen ako lek i dalje ne izlazi kroz vrh igle. Upotrebite novi pen.

  • Nemojte špricem izvlačiti lek iz pena.


   Ako vidite mehuriće vazduha

  • Možda ćete videti mehuriće vazduha u leku. To je uobičajeno, oni Vam neće naškoditi. KORAK 4: Odaberite dozu

  • Upotrebite ovaj pen samo za ubrizgavanje jedne dnevne doze od 10 do 40 doznih podeljaka.

  • Nemojte odabrati dozu ili pritisnuti dugme za ubrizgavanje bez pričvršćene igle. To može oštetiti Vaš pen.


 1. Uverite se da je igla pričvršćena i doza postavljena na „0“

  image

 2. Okrećite prsten za biranje doze sve dok se pokazivač doze ne poravna sa Vašom dozom.

  • Ako premašite dozu, možete je vratiti natrag.

  • Ako u Vašem penu nije ostalo dovoljno doznih podeljaka, prsten za biranje doze će se zaustaviti na broju preostalih doza.

  • Ako ne možete da izaberete celu propisanu dozu, upotebite novi pen ili ubrizgajte preostale dozne podeljke i upotrebite novi pen da upotpunite svoju dozu. Samo u ovom slučaju je u redu ubrizgati delimičnu dozu manju od 10 doznih podeljaka. Uvek upotrebite drugi Suliqua pen (10-40) da upotpunite svoju dozu, a ne neki drugi pen.


   Kako da očitate kroz otvor za očitavanje doze

  • Nemojte upotrebiti pen ako je Vaša pojedinačna dnevna doza manja od 10 doznih podeljaka, a koja se prikazuje kao beli broj na crnoj površini.

   image


   Jedinice leka u Vašem penu

  • Vaš pen sadrži ukupno 300 doznih podeljaka Možete odabrati svoju dozu u koracima od 1 doznog podeljka.

  • Nemojte koristiti ovaj pen ako Vam je potrebna pojedinačna dnevna doza manja od 10 ili veća od 40 doznih podeljaka.

  • Svaki pen sadrži više od jedne doze.


   KORAK 5: Ubrizgajte dozu


  • Ako Vam je teško da pritisnete dugme za ubrizgavanje do kraja, nemojte ga pritiskati na silu jer biste mogli da slomite pen

   • Promenite iglu (pogledajte KORAK 6 Uklonite iglu i KORAK 2 Pričvrstite novu iglu) i onda uradite test bezbednosti (pogledajte KORAK 3).

   • Ako Vam je i dalje teško da pritisnete dugme za ubrizgavanje do kraja, nabavite novi pen

   • Nemojte upotrebiti špric za izvlačenje leka iz svog pena.


 1. Izaberite mesto za ubrizgavanje kako je prikazano na gornjoj slici.


 2. Ubodite iglu u kožu kako Vam je pokazao Vaš zdravstveni radnik.

  • Nemojte još dirati dugme za ubrizgavanje.


   image


 3. Postavite svoj palac na dugme za ubrizgavanje. Zatim ga pritisnite do kraja i držite pritisnuto.

  • Nemojte pritiskati dugme držeći palac pod uglom Vaš palac bi mogao da sprečiti okretanje prstena za biranje doze

   image

 4. Držite dugme za ubrizgavanje pritisnuto i kada ugledate „0“ na otvoru za očitavanje doze, polako brojite do 10.

  • Tako ćete biti sigurni da ste primili celu dozu.


   image

   10 sek


 5. Nakon što ste držeći pritisnuto dugme polako brojali do 10, pustite dugme za ubrizgavanje. Zatim izvadite iglu iz kože.


  KORAK 6: Uklonite iglu

  • Budite oprezni kada rukujete iglom kako biste sprečili povredu iglom i prenos infekcije.

  • Nemojte vraćati nazad na iglu njen unutrašnji štitnik.


 1. Čvrsto uhvatite najširi deo spoljašnjeg štitnika igle. Držite iglu ravno i ubacite je nazad u spoljašnji štitnik igle. Zatim čvrsto pritisnite.

  • Igla može probušiti štitnik ako je zatvorite pod uglom.

   image

 2. Uhvatite i stisnite najširi deo spoljašnjeg štitnika igle. Okrenite svoj pen drugom rukom nekoliko puta kako biste uklonili iglu.

  • Pokušajte ponovo ako se igla ne odvoji nakon prvog pokušaja.

image

C.Bacite iskorišćenu iglu u neprobojan kontejner. (pogledajte “Odlaganje pena” na kraju ovog Uputstva za upotrebu).

image

 1. Vratite nazad štitnik pena.

  • Nemojte vraćati pen u frižider.


   image

   Kako čuvati pen


   Neotvoreni pen

  • Čuvajte nove penove u frižideru na temperaturi od 2°C do 8°C.

  • Nemojte ih zamrzavati.


   Pen u upotrebi

  • Čuvajte pen na sobnoj temperaturi do 25°C.

  • Nemojte vraćati pen ponovo u frižider.

  • Nemojte čuvati pen sa pričvršćenom iglom.

  • Čuvajte pen sa štitnikom na penu.

  • Koristite pen do najviše 28 dana nakon prve upotrebe.

   Kako održavati pen Pažljivo rukujte penom

  • Ako mislite da bi Vaš pen mogao biti oštećen, nemojte pokušavati da ga popravite. Upotrebite novi pen


   Zaštitite pen od prašine i prljavštine

  • Spoljašnji deo svog pena možete prebrisati vlažnom krpom (samo voda). Nemojte potapati, prati ni podmazivati pen. To ga može oštetiti.


   Odlaganje pena

  • Skinite iglu pre nego što bacite pen.

  • Upotrebljen pen odložite u skladu sa uputstvom farmaceuta ili lokalnog nadležnog tela.