Početna stranica Početna stranica

Aimafix
humani faktor koagulacije IX

UPUTSTVO ZA LEK


Aimafix, 500 i.j./10 mL, prašak i rastvarač za rastvor za infuziju


humani faktor koagulacije IX


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

U slučaju šoka, lekar će primeniti standardnu terapiju za lečenje šoka.


Ako imate kardiovaskularne faktore rizika, primena leka Aimafix može povećati ove faktore rizika.


Ukoliko ste ranije imali alergijske reakcije izazvane heparinom, ne smete koristiti lekove koji sadrže heparin.


Nakon ponovljenog lečenja lekovima koji sadrže faktor koagulacije IX iz humane plazme, Vaš lekar će pratiti vaše stanje zbog razvoja neutrališućih antitela (inhibitora).

U literaturi je zabeleženo da postoji korelacija između pojave antitela koja neutrališu faktor IX (inhibitori) i alergijskih reakcija. Zbog toga, ukoliko se kod Vas jave alergijske reakcije, lekar će zatražiti ispitivanja na prisustvo inhibitora. Pacijenti kod kojih se razviju inhibitori faktora IX mogu biti pod povećanim rizikom od anafilakse (teške alergijske reakcije koja može ugroziti život pacijenta) ukoliko i dalje primaju faktor IX.


Usled rizika od alergijskih reakcija kod primene lekova koji sadrže faktor IX, početak terapije biće sproveden pod medicinskim nadzorom koji omogućava adekvatno zbrinjavanje alergijskih reakcija, ukoliko ordinirajući lekar tako proceni.


Tromboembolija

Obavestite svog doktora ako imate bolest jetre ili srca ili ako ste nedavno bili podvrgnuti velikim hirurškim intervencijama. Zbog potencijalnog rizika od trombotičkih komplikacija, lekar će inicirati kliničko praćenje ranih znakova trombotičke i potrošne koagulopatije odgovarajućim biološkim testovima kada se lek primenjuje kod pacijenata sa oboljenjima jetre, kod pacijenata nakon hirurške intervencije, ili kod pacijenata

sa rizikom od trombotičkih pojava ili diseminovane intravaskularne koagulacije. U svakoj od navedenih situacija, Vaš lekar će proceniti korist od lečenja lekom Aimafix u odnosu na rizik od ovih komplikacija.


Komplikacije vezane za upotrebu katetera

Ako Vam je neophodan centralni venski kateter, Vaš lekar će uzeti u obzir komplikacije povezane sa centralnim venskim kateterom, uključujući lokalne infekcije, bakterijemiju i trombozu na mestu kateterizacije.


Bezbednost od prenosa uzročnika virusnih bolesti


Kod lekova proizvedenih iz humane krvi ili plazme, određene mere se sprovode kako bi se sprečilo prenošenje infekcija na pacijente.Ove mere uključuju:


Uprkos tome, kada se primenjuju lekovi proizvedeni iz humane krvi ili plazme, mogućnost prenosa infektivnih agenasa se ne može u potpunosti isključiti. Ovo takođe važi i za nepoznate viruse, novootkrivene viruse, kao i za ostale patogene.


Preduzete mere se smatraju efektivnim za viruse sa omotačem kao što su virus humane imunodeficijencije (HIV), virus hepatitisa B (HBV), virus hepatitisa C (HCV) i za viruse bez omotača kao što je virus hepatitisa A (HAV). Mere koje se preduzimaju mogu imati ograničenu efikasnost protiv virusa bez omotača kao što je parvovirus B19. Infekcija parvovirusom B19 može biti ozbiljna kod trudnica (fetalna infekcija) i za osobe sa imunodeficijencijom ili povećanom eritropoezom (npr. hemolitička anemija).


Lekar može savetovati odgovarajuću vakcinaciju (hepatitis A i B) svim pacijentima koji redovno primaju faktor koagulacije IX proizveden iz humane plazme.


Strogo se preporučuje da se pri svakoj primeni leka Aimafix evidentira naziv i broj serije leka, kako bi se uspostavila povezanost između pacijenta i serijskog broja primljenog leka.


Deca i adolescenti

Nema dovoljno podataka da bi se preporučila primena leka leka Aimafix kod dece mlađe od 6 godina. Posebna upozorenja i mere opreza koje su navedene u ovom odeljku se odnose i na odrasle i na pedijatrijsku populaciju.


Drugi lekovi i lek Aimafix


Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate ili donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


Nisu zabeležene interakcije faktora koagulacije IX iz humane plazme sa drugim lekovima. Aimafix se ne sme mešati sa drugim lekovima.


Trudnoća, dojenje i plodnost


Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru, ili farmaceutu za savet pre nego što primite ovaj lek.

Nisu sprovođene studije o uticaju na razmnožavanje na životinjama sa faktorom koagulacije IX.


S obzirom na to da se hemofilija B retko javlja kod žena, iskustva u vezi sa upotrebom faktora IX tokom trudnoće i dojenja nisu dostupna. Zbog toga faktor IX treba koristiti tokom trudnoće i dojenja samo ako je to jasno naznačeno.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Lek Aimafix nema ili ima zanemarljiv uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama


Lek Aimafix sadrži natrijum i heparin

Ovaj lek sadrži do 41 mg natrijuma (glavni sastojak kuhinjske soli) po bočici od 10 mL. To odgovara 2,05% maksimalno preporučenog dnevnog unosa natrijuma za odraslu osobu.

Ovaj lek sadrži heparin. Heparin može izazvati alergijske reakcije i smanjenje broja crvenih krvnih ćelija što može uticati na proces zgrušavanja krvi. Pacijenti kod kojih su se javljale alergijske reakcije na heparin ne smeju koristiti lekove koji sadrže heparin.


 1. Kako se primenjuje lek Aimafix

  Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Ukoliko sami primenjujete ovaj lek, uvek se pridržavajte instrukcija navedenih u odeljku “Uputstva za pravilnu upotrebu”.


  Prilikom primene leka Aimafix treba koristiti samo injekcioni/infuzioni set priložen u pakovanju leka, jer primena drugih setova može uzrokovati neuspeh terapije usled adsorpcije faktora koagulacije IX na unutrašnje površine drugih infuzionih setova.


  Ako imate dodatnih pitanja u vezi primene leka, obratite se Vašem lekaru.


  Lečenje ovim lekom biće započeto pod nadzorom lakara koji ima iskustvo u lečenju hemofilije.


  Vaš lekar će odrediti odgovarajuću dozu i trajanje terapije u zavisnoti od stepena deficijencije (nedostatka) faktora IX, lokalizacije i obima krvarenja i Vašeg kliničkog stanja.


  image

  Dozu i učestalost primene leka odrediće Vaš lekar na osnovu Vašeg kliničkog odgovora.


  Tokom trajanja lečenja, adekvatno određivanje vrednosti faktora IX se koristi kako bi se određivala doza koja se primenjuje kao i učestalost ponavljanja infuzija. U slučaju obimnih hirurških intervencija, neophodno je precizno praćenje supstitucione terapije faktorom IX putem određivanja koagulacionih parametara (aktvnost faktora IX u plazmi).


  Pojedini pacijenti mogu da imaju različit odgovor na terapiju faktorom koagulacije IX, što se ispoljava u različitim vrednostima poluvremena eliminacije i in vivo oporavka.


  Doziranje kod lečenja krvarenja

  Izračunavanje potrebne doze faktora IX se zasniva na empirijskom saznanju da jedna internacionalna jedinica (i.j.) faktora IX po kilogramu telesne mase povećava aktivnost faktora IX u plazmi za 0,8% u odnosu na normalnu aktivnost. Potrebna doza se izračunava prema sledećoj formuli:


  Potreban broj jedinica = telesna masa (kg) x potrebno povećanje aktivnosti faktora IX (%) (i.j./dL) x (recipročna vrednost primećenog oporavka)


  Količina koju je potrebno primeniti i učestalost doziranja treba uvek se određuju prema kliničkoj efektivnosti u individualnom slučaju.


  U slučaju sledećih hemoragijskih događaja, aktivnost faktora IX ne sme da bude manja od zadatih vrednosti aktivnosti u plazmi (u % u odnosu na normalnu aktivnost) u odgovarajućem periodu. Sledeća tabela može da se koristi kao smernica za doziranje u epizodama krvarenja i pri hirurškim intervencijama:


  Stepen hemoragije/ Vrsta hirurške intervencije

  Potrebna vrednost faktora IX (%) (i.j./dL)

  Učestalost doziranja (sati)/ Trajanje terapije (dani)

  Hemoragije


  20 – 40


  Ponoviti svakih 24 sata. Najmanje 1 dan, dok se epizode krvarenja ne smire, na šta ukazuje prestanak bola ili dok se ne postigne izlečenje.


  Rana hemartroza, krvarenje u mišićima ili krvarenje u usnu duplju


  Obimnije hemartroze, krvarenje u mišićima ili hematom.


  30 – 60


  Ponoviti infuziju svakih 24 sata tokom 3–4 dana ili duže dok se ne otkloni bol i akutna

  nepokretljivost


  Hemoragije ugrožavajuće po život


  60 – 100


  Ponoviti infuziju svakih 8 do 24 sata dok se opasnost ne otkloni.

  Hirurške intervencije


  Manja hirurška intervencija, uključujući i vađenje zuba


  30 – 60


  Svakih 24 sata, najmanje 1 dan, dok se ne postigne izlečenje


  Veća hirurška intervencija


  80 – 100

  (pre- i post- operativno)


  Ponoviti infuziju na svakih 8 do 24 sata dok se ne postigne odgovarajuće izlečenje rane, a zatim nastaviti lečenje najmanje narednih

  sedam dana kako bi se održala aktivnost faktora IX od 30% do 60% (i.j./dL).


  Prevencija krvarenja


  Za dugoročnu prevenciju krvarenja kod pacijenata sa teškom hemofilijom B, uobičajeno doziranje iznosi 20 i.j. do 40 i.j. faktora IX po kilogramu telesne mase, u intervalima od 3 do 4 dana. U nekim slučajevima, posebno kod mlađih pacijenata, može biti potrebno doziranje u kraćim intervalima ili primena većih doza.


  Primena kod dece i adolescenata

  Nije potvrđena bezbednost i efikasnost leka Aimafix kod dece mlađe od 6 godina.


  Način primene leka Aimafix

  Intravenska upotreba. Aimafix treba primeniti intravenski, putem injekcije ili spore infuzije. Preporuka je da se ne primenjuje više od 100 i.j./kg telesne mase na dan.

  Brzinu infuzije treba prilagoditi svakom pacijentu individualno.


  Uputstva za pravilnu upotrebu


  Rekonstitucija praška sa rastvaračem:

  1. Bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem moraju postići sobnu temperaturu nakon vađenja iz frižidera;

  2. Ova temperatura se mora održavati tokom celog procesa rekonstitucije (maksimalno 10 minuta);

  3. Uklonite zaštitnu kapicu sa bočica za prašak i rastvarač;

  4. Očistite površinu čepa sa obe bočice alkoholom;

  5. Otvorite pakovanje sa sredstvom za rekonstituciju odvajanjem gornjeg poklopca; voditi računa da se ne dodirne unutrašnji deo (slika A);

  6. Nemojte vaditi sredstvo iz pakovanja;

  7. Obrnite pakovanje sa sredstvom za rekonstituciju i ubacite plastični vrh kroz čep na bočici sa rastvaračem tako da je plavi deo sredstva povezan sa bočicom sa rastvaračem (slika B);

  8. Držite ivicu pakovanja sa sredstvom i izvadite sredstvo bez dodirivanja (slika C);

  9. Bočica sa praškom treba da bude postavljena na bezbednu površinu, obrnite sistem na dole tako da je bočica sa rastvaračem iznad sredstva; pritisnite providni adapter na čepu bočice sa praškom tako da plastični vrh prolazi kroz čep bočice sa praškom; rastvarač će biti aspiriran automatski u bočicu sa praškom (slika D);

  10. Posle prenosa rastvarača, odvijte plavi deo sistema za prenos za koji je prikačena bočica sa rastvaračem i uklonite je (slika E);

  11. Blago protresite bočicu dok se prašak u potpunosti ne rastvori (slika F). Ne tresite bočicu energično kako biste izbegli nastajanje pene.


Neophodno je da prašak bude u potpunosti rastvoren, jer će u suprotnom doći do gubitka aktivnosti leka.


image

Slika A Slika BSlika C Slika D


Slika E Slika FPrimena rastvora


Rekonstituisani lek treba vizuelno prekontrolisati na prisustvo čestica ili promenu boje. Rastvor treba da bude bistar ili blago opalescentan. Ne koristite rastvor koji je zamućen ili sadrži talog.

 1. Napunite špric vazduhom, povlačenjem klipa, povežite sredstvo i ubacite vazduh u bočicu sa praškom koja sadrži rekonstituisani rastvor (slika G);

 2. Držite klip, obrnite sistem tako da bočica sa praškom koja sadrži rekonstituisani rastvor bude na sredstvu i aspirirajte koncentrat u špric sporim povlačenjem klipa unazad (slika H);

 3. Odvojite špric okrećući u pravcu suprotnom od kazaljke na satu;

 4. Vizuelno prekontrolišite rastvor u špricu; treba da bude bistar do blago opalescentan, bez čestica;

 5. Povežite leptir iglu sa špricem i primenite intravenski infuziju ili sporu injekciju.


image

Slika G Slika HKad se bočica jednom otvori, sadržaj se mora odmah upotrebiti. Rastvor koji je rekonstituisan i prebačen u špric treba odmah upotrebiti. Sadržaj bočice treba upotrebiti u jednoj primeni.

Ne koristiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na nalepnici.

Neiskorišćeni proizvod ili otpadni materijal treba odložiti u skladu sa važećim propisima.


Ako ste primili više leka Aimafix nego što treba

Nije bilo prijava predoziranja humanim faktorom koagulacije IX.

U slučaju nenamerne ingestije/unošenja prekomerne doze leka Aimafix, odmah kontaktirajte lekara ili najbližu bolnicu.


Ako ste zaboravili da primite lek Aimafix

Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu.


Ako naglo prestanete da primate lek Aimafix

Nemojte prekidati primenu leka bez konsultacije sa Vašim lekarom. Treba da primate lek Aimafix tačno onako kako Vam je Vaš lekar objasnio.


Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 1. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

  Neželjene reakcije, vezane za upotrebu faktora koagulacije IX iz humane plazme, mogu se javiti i pri primeni Aimafixa:


  Ako primetite bilo koje od sledećih neželjenih dejstava, odmah se obratite svom lekaru ili najbližoj bolnici:

  • Teške alergijske reakcije (preosetljivost): oticanje očnih kapaka, usana, jezika, i grla koje uzrokuje teškoće pri disanju i gutanju ( angioedem); ovaj neželjeni efekat je uočen retko, a u nekim slučajevim se može razviti ozbiljna i akutna alergijska reakcija (anafilaksa) (uključujući anafilaktički šok koja se manifestuje osipom, oticanjem lica, zviždanjem u grudima, otežanim disanjem, padom krvnog pritiska, dezorijentacijom do gubitka svesti);


  • Nefrotski sindrom (teško oštećenje funkcije bubrega koje karakteriše gubitak protiena urinom sa posledičnim smanjenjem koncentracije proteina u krvi u odnosu na uobičajene vrednosti) nakon pokušaja indukcije imunske tolerancije kod pacijenata sa hemofilijom B i inhibitorima faktora IX kao i alergijskom reakcijom u anamnezi.


  • Kod pacijenata sa hemofilijom B mogu se razviti neutrališuća antitela (inhibitori) na faktor IX. Prisustvo ovih inhibitora manifestuje se nedovoljnim kliničkim odgovorom. U takvim situacijama, proporučuje se da se kontaktira specijalizovani Centar za hemofiliju.


   Postoji potencijalni rizik od tromboembolijskih epizoda (prekomerno nastajanje krvnih ugrušaka) nakon primene lekova koji sadrže faktor IX, sa većim rizikom kod primene nisko prečišćenih preparata. Primena nisko prečišćenog faktora IX povezana je sa pojavom srčanog udara, diseminovane intravaskularne koagulacije, venske tromboze (pojava krvnih ugrušaka u venama) i plućne embolije (pojava krvnih ugrušaka u plućima). Primena visoko prečišćenog faktora IX retko je povezana sa navedenim neželjenim reakcijama.


   Ostala neželjena dejstva:

  • Osećaj peckanja i žarenja na mestu primene infuzije;

  • Jeza, crvenilo, osip na koži koji može da zahvata celo telo, koprivnjača;

  • Glavobolja;

  • Pad krvnog pritiska, nemir, ubrzan rad srca, stezanje u grudima (osećaj nelagodnosti u grudima), zviždanje u grudima (vizing);

  • Letargija;

  • Mučnina, povraćanje;

  • Parestezija (osećaj mravinjanja ili bockanja na koži)

  • Povišena telesna temperatura.


   U nekim slučajevima, ove reakcije su se razvile do ozbiljne anafilakse (brza i ozbiljna alergijska reakcija) uključujući i šok, a njihovo javljanje vremenski se poklapalo sa razvojem inhibitora faktora IX.


   Dodatna neželjena desjtva kod dece i adolescenata

   Nema specifičnih podataka dostupnih za pedijatrijsku populaciju.


   Za informacije o bezbednosti od prenosa uzročnika virusnih bolesti pogledajte odeljak 2 „Šta treba da znate pre nego što primite lek Aimafix”


   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 2. Kako čuvati lek Aimafix

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti ovaj lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju i bočici nakon

  ,,Važi do’’. Datum isteka roka upotrebe odnosi se na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati u frižideru, na temperaturi od 2 °C do 8 °C. Ne zamrzavati. Bočicu čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.

  Nakon rekonstitucije, lek treba upotrebiti odmah.


  Kad se bočica jednom otvori, sadržaj se mora odmah upotrebiti. Sadržaj bočice treba iskoristiti za jednu upotrebu.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 3. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Aimafix

Aktivna supstanca je humani faktor koagulacije IX.

Jedna bočica nominalno sadrži 500 i.j. humanog faktora koagulacije IX.

Nakon rekonstitucije lek Aimafix sadrži približno 50 i.j./mL (500 i.j./10 mL) humanog faktora koagulacije IX.


Aimafix 500 i.j./10 mL


Humani faktor koagulacije IX


500 i.j./bočica

Humani faktor koagulacije IX rekonstituisan vodom za injekcije

50 i.j./ mL

(500 i.j./10 mL)


Zapremina rastvarača


10 mL


Lek je proizveden iz donacija humane plazme.


Aktivnost (i.j.) se određuje po Evropskoj farmakopeji korišćenjem koagulacione metode “jedne faze”. Specifična aktivnost leka Aimafix iznosi približno 100 i.j./mg proteina.


Pomoćne supstance su:

prašak za rastvor za infuziju: natrijum-hlorid, natrijum-citrat, glicin, heparin-natrijum, koncentrat humanog antitrombina III;

rastvarač za rastvor za infuziju: voda za injekcije.

Kako izgleda lek Aimafix i sadržaj pakovanja


Prašak i rastvarač za rastvor za infuziju.


Izgled praška za rastvor za infuziju: liofilizat bele do svetložute boje. Izgled rastvarača za rastvor za infuziju: bistra, bezbojna tečnost bez mirisa. Rekonstituisani rastvor: bistar ili blago opalescentan, bezbojan rastvor.


Unutrašnje pakovanje je za:


Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna bočica sa praškom za rastvor za infuziju, jedna bočica sa rastvaračem, jedan apirogeni, sterilni set za jednokratnu upotrebu (koji se sastoji od medicinskog sredstva za rekonstituciju, injekcionog šprica i leptir igle sa PVC cevčicom) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole: MAGNA PHARMACIA D.O.O. BEOGRAD, Milutina Milankovica 7b, Beograd - Novi Beograd


Proizvođač: KEDRION S.P.A., Via Provinciale (loc. Bolognana), Gallicano (LU), Italija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2022.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; izuzetno lek se može izdavati i uz lekarski recept, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini recepta.


Broj i datum dozvole:

515-01-01111-22-001 od 19.12.2022.


------------------------------------------------------------------------------------------------

SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:


Terapijske indikacije


Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa hemofilijom B (kongenitalna deficijencija faktora koagulacije IX).


Ovaj lek može da se primenjuje i kod pacijenata sa stečenim nedostatkom faktora koagulacije IX. Lek Aimafix je indikovan kod odraslih, adolescenata i dece uzrasta iznad 6 godina.

Doziranje i način primene


Lečenje treba sprovoditi pod nadzorom lekara sa iskustvom u lečenju hemofilije. Ranije nelečeni pacijenti

Sigurnost i efikasnost leka Aimafix kod prethodno nelečenih pacijenata još uvek nisu utvrđeni. Podaci nisu dostupni.


Praćenje terapije


Tokom terapije, savetuje se redovno određivanje vrednosti faktora IX kao smernica za određivanje doze koju treba primeniti i učestalosti infuzija. Odgovor na terapiju faktorom IX može varirati kod pacijenata dostižući različite vrednosti u in vivo oporavku i pokazujući različito poluvreme eliminacije. Određivanje doze na osnovu telesne mase može zahtevati prilagođavanje kod pacijenata sa manjom telesnom masom ili kod gojaznih pacijenata. Posebno, u slučaju većih hirurških intervencija neophodno je precizno praćenje supstitucione terapije putem određivanja koagulacionih parametara (aktivnost faktora IX u plazmi).


Kada se koristi jednostepeni test zgrušavanja na osnovu in vitro tromboplastinskog vremena (engl. activated partial thromboplastin time, aPTT) za određivanje aktivnosti faktora IX u uzorcima krvi pacijenata, na rezultate aktivnosti plazma faktora IX mogu značajno uticati i vrsta aPTT reagensa i referentni standard koji se koristi u testu. Ovo je posebno važno kada se menja laboratorija i / ili reagensi koji se koriste u testu.


Doziranje

Doza i trajanje supstitucione terapije zavisi od stepena deficijencije faktora IX, od lokalizacije i obima krvarenja kao i od kliničkog stanja pacijenta.


Broj primenjenih jedinica faktora IX izražava se u internacionalnim jedinicama (i.j.), koje se zasnivaju na važećem standardu Svetske zdravstvene organizacije (SZO) propisanom za proizvode koji sadrže faktor IX. Aktivnost faktora IX u plazmi se izražava u procentima (u odnosu na normalnu humanu plazmu) ili u internacionalnim jedinicama (u odnosu na internacionalni standard za faktor IX u plazmi).


Jedna internacionalna jedinica (i.j.) aktivnosti faktora IX ekvivalentna je količini faktora IX u jednom mililitru normalne humane plazme.


Doziranje kod lečenja krvarenja

Izračunavanje potrebne doze faktora IX se zasniva na empirijskom saznanju da jedna internacionalna jedinica (i.j.) faktora IX po kilogramu telesne mase povećava aktivnost faktora IX u plazmi za 0,8% u odnosu na normalnu aktivnost. Potrebna doza se izračunava prema sledećoj formuli:


Potreban broj jedinica = telesna masa (kg) x potrebno povećanje aktivnosti faktora IX (%) (i.j./dL) x (recipročna vrednost primećenog oporavka)


Količina koju je potrebno primeniti i učestalost doziranja treba uvek se određuju prema kliničkoj efektivnosti u individualnom slučaju.


U slučaju sledećih hemoragijskih događaja, aktivnost faktora IX ne sme da bude manja od zadatih vrednosti aktivnosti u plazmi (u % u odnosu na normalnu aktivnost) u odgovarajućem periodu. Sledeća tabela može da se koristi kao smernica za doziranje u epizodama krvarenja i pri hirurškim intervencijama:


Stepen hemoragije/ Vrsta hirurške intervencije

Potrebna vrednost faktora IX (%) (i.j./dL)

Učestalost doziranja (sati)/ Trajanje terapije (dani)

Hemoragije


Rana hemartroza, krvarenje u mišićima ili krvarenje u usnu duplju


20 – 40


Ponoviti svakih 24 sata. Najmanje 1 dan, dok se epizode krvarenja ne smire, na šta ukazuje prestanak bola ili dok se ne postigne izlečenje.


Obimnije hemartroze, krvarenje u mišićima ili hematom.


30 – 60

Ponoviti infuziju svakih 24 sata tokom 3–4 dana ili duže dok se ne otkloni bol i akutna

nepokretljivost


Hemoragije ugrožavajuće po život


60 – 100


Ponoviti infuziju svakih 8 do 24 sata dok se opasnost ne otkloni.

Hirurške intervencije


Manja hirurška intervencija, uključujući i vađenje zuba


30 – 60


Svakih 24 sata, najmanje 1 dan, dok se ne postigne izlečenje


Veća hirurška intervencija


80 – 100

(pre- i post- operativno)


Ponoviti infuziju na svakih 8 do 24 sata dok se ne postigne odgovarajuće izlečenje rane, a zatim nastaviti lečenje najmanje narednih

sedam dana kako bi se održala aktivnost faktora IX od 30% do 60% (i.j./dL).


Profilaksa


Za dugoročnu profilaksu krvarenja kod pacijenata sa teškom hemofilijom B, uobičajeno doziranje iznosi 20 do 40 i.j. faktora IX po kilogramu telesne mase, u intervalima od 3 do 4 dana.


U nekim slučajevima, posebno kod mlađih pacijenata, mogu biti neophodni kraći intervali doziranja ili primena većih doza.


Pedijatrijska populacija

Nije utvrđena bezbednost i efikasnost leka Aimafix kod dece mlađe od 6 godina.


Način primene Intravenska upotreba.

Za uputstvo o rekonstituciji leka pre primene videti odeljak „Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)”.

Lek treba primeniti intravenski, putem injekcije ili spore intravenske infuzije.

Preporuka je da se ne primenjuje više od 100 i.j./kg telesne mase na dan. Brzinu infuzije treba prilagoditi svakom pacijentu individualno.


Lista pomoćnih supstanci


Prašak za rastvor za infuziju

Natrijum-hlorid; Natrijum-citrat; Glicin;

Heparin-natrijum;

Koncentrat humanog antitrombina III.


Rastvarač za rastvor za infuziju

Voda za injekcije.

Inkompatibilnost


Kako nema studija kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima.


Prilikom primene leka Aimafix treba koristiti samo injekcioni/infuzioni set priložen u pakovanju leka, jer primena drugih setova može uzrokovati neuspeh terapije usled adsorpcije faktora koagulacije IX na unutrašnje površine drugih infuzionih setova.


Rok upotrebe


3 godine.

Nakon rekonstitucije, lek treba upotrebiti odmah.


Posebne mere opreza pri čuvanju


Čuvati u frižideru na temperature od 2 °C do 8 °C. Ne zamrzavati. Bočicu čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.


Priroda i sadržaj pakovanja


Unutrašnje pakovanje je za:

- prašak za rastvor za infuziju: bočica od neutralnog stakla tipa I sa čepom od elastomera tipa I koja sadrži prašak za rastvor za infuziju;

- rastvarač za rastvor za infuziju: bočica od neutralnog stakla tipa I sa čepom od elastomera tipa I koja sadrži rastvarač;


Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna bočica sa praškom za rastvor za infuziju, jedna bočica sa rastvaračem, jedan apirogeni, sterilni set za jednokratnu upotrebu (koji se sastoji od medicinskog sredstva za rekonstituciju, injekcionog šprica i leptir igle sa PVC cevčicom) i Uputstvo za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Rekonstitucija praška sa rastvaračem:

 1. Bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem moraju postići sobnu temperaturu;

 2. Ova temperatura se mora održavati tokom celog procesa rekonstitucije (maksimalno 10 minuta);

 3. Uklonite zaštitnu kapicu sa bočica za prašak i rastvarač;

 4. Očistite površinu čepa sa obe bočice alkoholom;

 5. Otvorite pakovanje sa sredstvom za rekonstituciju odvajanjem gornjeg poklopca; voditi računa da se ne dodirne unutrašnji deo (slika A);

 6. Nemojte vaditi sredstvo iz pakovanja;

 7. Obrnite pakovanje sa sredstvom i ubacite plastični vrh kroz čep na bočici sa rastvaračem tako da je plavi deo sredstva povezan sa bočicom sa rastvaračem (slika B);

 8. Držite ivicu pakovanja sa sredstvom i izvadite sredstvo bez dodirivanja (slika C);

 9. Bočica sa praškom treba da bude postavljena na bezbednu površinu, obrnite sistem na dole tako da je bočica sa rastvaračem iznad sredstva; pritisnite providni adapter na čepu bočice sa praškom tako da plastični vrh prolazi kroz čep bočice sa praškom; rastvarač će biti aspiriran automatski u bočicu sa praškom (slika D);

 10. Posle prenosa rastvarača, odvijte plavi deo sistema za prenos za koji je prikačena bočica sa rastvaračem i uklonite je (slika E);

 11. Blago protresite bočicu dok se prašak u potpunosti ne rastvori (slika F). Ne tresite bočicu energično kako biste izbegli nastajanje pene.


  Neophodno je da prašak bude u potpunosti rastvoren, jer će u suprotnom doći do gubitka aktivnosti leka.

  image

  Slika A Slika B  Slika C Slika D  Slika E Slika F


  Primena rastvora


  Rekonstituisani lek treba vizuelno prekontrolisati na prisustvo čestica ili promenu boje. Rastvor treba da bude bistar ili blago opalescentan. Ne koristite rastvor koji je zamućen ili sadrži talog.


  1. Napunite špric vazduhom, povlačenjem klipa, povežite sredstvo i ubacite vazduh u bočicu sa praškom koja sadrži rekonstituisani rastvor (slika G);

  2. Držite klip, obrnite sistem tako da bočica sa praškom koja sadrži rekonstituisani rastvor bude na sredstvu i aspirirajte koncentrat u špric sporim povlačenjem klipa unazad (slika H);

  3. Odvojite špric okrećući u pravcu suprotnom od kazaljke na satu;

  4. Vizuelno prekontrolišite rastvor u špricu; treba da bude bistar do blago opalescentan, bez čestica;

  5. Povežite leptir iglu sa špricem i primenite intravenski infuziju ili sporu injekciju.

image

Slika G Slika HKad se bočica jednom otvori, sadržaj se mora odmah upotrebiti.

Rastvor koji je rekonstituisan i prebačen u špric treba odmah upotrebiti. Sadržaj bočice treba upotrebiti u jednoj primeni.

Ne koristiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na nalepnici.


Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.