gsk Apoteke Apoteke

Avomit


UPUTSTVO ZA LEK


Avomit®, film tablete, 2,5mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 komProizvođač:


Adresa:

 1. TEVA Pharmaceutical Industries Ltd.

 2. PLIVA Hrvatska d.o.o.

 3. Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company


 1. 18 EliI Hurvitz Street.,Ind. Zone Kfar Saba 44102 Izrael

 2. Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska

 3. Pallagi út 13, 4042, Debrecen, Mađarska


  Podnosilac zahteva: TEVA Serbia d.o.o.


  Adresa: Makenzijeva 24, Beograd, Srbija


  Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Avomit ®, 2,5 mg film tablete


  INN Letrozol


  Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


  Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Avomit i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Avomit

 3. Kako se upotrebljava lek Avomit

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Avomit

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Avomit I ČEMU JE NAMENJEN


  Letrozol, aktivna supstanca leka Avomit, je jedan od lekova iz grupe inhibitora aromataze. Letrozol se primenjuje kao hormonalna (ili „ endokrina“) terapija karcinoma dojke. Rast karcinoma dojke je često stimulisan estrogenima, odnosno ženskim polnim hormonima. Lek Avomit smanjuje količinu estrogena tako što blokira enzim („aromataza“) koji je uključen u stvaranje estrogena i time može da blokira rast karcinoma dojke za čiji rast je ovaj hormon neophodan. Kao posledica toga, ćelije tumora sporije rastu ili prestaju sa rastom i/ili sa širenjem na druge delove tela.


  Lek Avomit se primenjuje u lečenje karcinoma dojke kod žena koje su prošle kroz menopauzu.

  Primenjuje se za sprečavanje ponovne pojave tumora. Može se primenjivati kao prva linija terapije pre hiruške intervencije karcinoma dojke u slučaju da hitna hiruška intervencija nije moguća, ili se može primenjivati kao prva linija terapije nakon hiruške intervencije karcinoma dojke ili nakon pet godina terapije sa tamoksifenom. Lek Avomit se takođe primenjuje da spreči širenje karcinoma dojke na druge delove tela kod pacijenata sa uznapredovalim karcinomom dojke.


  Ako imate bilo kakvih pitanja o tome kako lek Avomit deluje ili zašto je ova je lek propisan Vama, pitajte svog lekara.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Avomit


  Pažljivo se pridržavajate svih uputstava koje dobijete od svog lekara. Ona se mogu razlikovati od opštih informacija koje su navedene u ovom Uputstvu.


  Lek Avomit ne smete koristiti:


  -ako ste alergični (preosetljivi) na letrozol ili na bilo koji drugi sastojak leka Avomit

  -ako i dalje imate menstrualne cikluse, tj. ako još uvek niste prošle period menopauze

  -ako ste trudni

  -ako dojite .


  Ako se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas, nemojte uzimati ovaj lek i razgovarajte sa Vašim lekarom.


  Kada uzimate lek Avomit , posebno vodite računa:


  Razgovarajte sa lekarom ili farmaceutom pre uzimanja ovog leka ako:


  Ako se bilo koje od gore navedenih stanja odnosi na Vas, obavestite svog lekara. Vaš lekar će uzeti to u obzir tokom terapije lekom Avomit .


  Deca i adolescenti (mlađi od 18 godina)

  Deca i adolescenti ne smeju da koriste ovaj lek.


  Stariji pacijenti (starosti 65 godina i stariji)

  Pacijenti starosti 65 godina i stariji mogu da koriste lek u istoj dozi kao i odrasli pacijenti

  Primena drugih lekova


  Molimo vas da obavestite vašeg lekara ili farmaceuta, ako uzimate ili ste u skorije vreme uzimali druge lekove, uključujući i one koji se mogu dobiti bez lekarskog recepta.


  Uzimanje leka Avomit sa hranom ili pićima


  Lek se može uzimati nezavisno od obroka.


  Primena leka Avomit u periodu trudnoće i dojenja

  Pre nego što počnete da uzimate neki lek , posavetujte sa svojim lekarom ili farmaceutom.

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Avomit


  Lek Avomit uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Za oralnu upotrebu.

  Lek je namenjen za odrasle.


  Uobičajena doza je 1 tableta leka Avomit na dan. Uzimanjem leka u isto vreme svakoga dana pomoći će Vam da


  zapamtite kada tabletu treba da uzmete.

  Tablete se mogu uzimati sa ili bez hrane i treba je progutati celu sa čašom vode ili nekom drugom tečnošću. Koliko dugo treba uzimati lek Avomit

  Lek treba da uzimate onoliko dogo koliko Vam lekar odredi. Možda ćete morati da ga uzimate tokom nekoliko meseci ili godina. Ako imate bilo koje pitanje o tome koliko dugo treba da uzimate lek Avomit, razgovarajte sa svojim lekarom.


  Praćenje tokom terapije lekom Avomit

  Lek treba da uzimate samo pod strogim medicinskim nadzorom. Vaš lekar će redovno pratiti Vaše zdravstveno stanje kako bi proverio da li terapija koju dobijate postiže odgovarajuće efekte.


  Lek Avomit može dovesti do istanjivanja ili gubitka kostiju (osteoporoza) zbog smanjenja estrogena u organizmu. Vaš lekar će vršiti merenja gustine koštane mase (način praćenja osteoporoze) pre, tokom i nakon terapije.

  Ako ste uzeli više leka Avomit nego što je trebalo


  Ako ste Vi uzeli više leka Avomit nego što je trebalo, ili ukoliko je neko drugi slučajno uzeo vaše tablete, odmah kontaktirajte vašeg lekara ili bolnicu da bi ste dobili savet. Pokažite im pakovanje tableta. Moguće je da će medicinski tretman biti neophodan.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Avomit


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Avomit, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Neželjena dejstva su uglavnom blaga ili umerena i mogu se povući nakon nekoliko dana ili nekoliko nedelja terapije.


  Neka od ovih neželjenih destava, kao što su naleti vrućine, gubitak kose ili vaginalno krvarenje, mogu biti posledica nedostatka estrogena u organizmu.


  Neka od neželjenih dejstava mogu biti ozbiljna:

  Povremena neželjena dejstva (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek):

  Ako su neki od navedenih simptoma izraženi, obavestite svog lekara.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Avomit


  Ovaj lek treba čuvati dalje od vidokruga i domašaja dece.


  Rok upotrebe


  Nemojte koristiti lek Avomit nakon isteka roka upotrebe koji je naznačen i na blisteru i na kutiji nakon oznake: ”Važi do”. Rok upotrebe se odnosi na zadnji dan u navednom mesecu.


  Čuvanje


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Avomit


•Aktivni sastojak leka je letrozol. Jedna film tableta sadrži 2,5 mg letrozola.•Pakovanje: 30 film tableta


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

TEVA Serbia d.o.o., Makenzijeva 24, Beograd


Proizvođač:

 1. TEVA Pharmaceutical Industries Ltd.

 2. PLIVA Hrvatska d.o.o.

 3. Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company


Napomena: Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi , tj. da navede samo tog proizvođača,


a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo na lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-5328-11-001 od 23.09.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines