gsk Apoteke Apoteke

ALOPURINOL

tabl. 40x100mg
CENA: 151,40 din.


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


ALOPURINOL (alopurinol), tablete, 40 x 100 mg


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


ALOPURINOL, 100 mg, tablete INN: alopurinol


Pažljivo pročitajte ovo upustvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u

ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek ALOPURINOL i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek ALOPURINOL

 3. Kako se upotrebljava lek ALOPURINOL

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek ALOPURINOL

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ALOPURINOL I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Alopurinol kao aktivnu supstancu sadrži alopurinol. Alopurinol smanjuje stvaranje i koncentraciju mokraćne kiseline u plazmi i tkivima, kao i njeno izlučivanje u mokraći.

  Alopurinol se koristi u:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ALOPURINOL


  Lek ALOPURINOL ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ALOPURINOL


  Lek ALOPURINOL uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Odrasli

  Uobičajena početna doza je 100 mg alopurinola na dan i može se povećati jedino u posebnim slučajevima. Preporučuju se sledeće šeme doziranja:


  Ukoliko je potrebno doziranje prema telesnoj masi, preporučuje se doza od 2-10 mg/kg dnevno.


  Deca

  Deca ispod 15 godina: 10 – 20mg/kg dnevno do maksimalnih 400mg dnevno. Retka je upotreba alopurinola

  kod dece, sem u slučaju malignih oboljenja (naročito leukemije) i odredjenih enzimskih poremećaja kao što je Lesch-Nyhan sindrom.


  Doziranje kod starijih: usled nedostatka podataka, treba koristiti najmanju dozu koja daje potrebno sniženje koncentracije soli mokraćne kiseline. Posebnu pažnju treba obratiti na doziranje kod renalne insuficijencije.


  Bubrežna bolest

  Kod teške bubrežne bolesti, savetuje se doza manja od 100mg dnevno ili pojedinačna doza od 100mg na duži period od 24 časa. Ukoliko je dijaliza potrebna dva do tri puta nedeljno, u obzir treba uzeti doziranje od 300- 400 mg alopurinola, samo nakon svake dijalize.


  Oboljenje jetre

  Trebalo bi koristiti smanjene doze alopurinola. Tokom ranih faza terapije preporučuje se povremena biohemijska kontrola funkcije jetre.


  Terapija stanja sa intenzivnim ćelijskim metaboličkim obrtom urata (neoplazija, Lesch-Nyhan sindrom) Doza alopurinola mora biti na donjoj granici preporučenog režima doziranja. U slučaju da su formiranje kamenaca ili druga patološka stanja ugrozila funkciju bubrega, treba se pridržavati saveta datih u delu doziranje kod bubrežne bolesti. Ovi postupci mogu smanjiti rizik od komplikovanja kliničke slike taloženjem ksantina i/ili oksipurinola.


  Ako ste uzeli više leka ALOPURINOL nego što je trebalo


  Ako ste uzeli više leka ALOPURINOL nego što je trebalo, obratite se Vašem lekaru ili se javite u najbližu zdravstvenu ustanovu. Ponesite sa sobom kutiju leka.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek ALOPURINOL


  Ako zaboravite da svoju dozu leka uzmete u preporučeno vreme, uzmite je kad dodje vreme za narednu dozu. Nikad ne uzimajte dvostruku dozu leka da nadoknadite preskočenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek ALOPURINOL


  Nemojte da prestanete sa uzimanjem leka ALOPURINOL bez saveta sa Vašim lekarom, čak iako se osećate bolje. Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Alopurinol, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Ukoliko se javi neko od sledećih neželjenih dejstava odmah se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu.

  Alergijske reakcije (kod manje od 1 na 10000 pacijenata)

  U slučaju alergijske reakcije, prestanite sa uzimanjem leka i obratite se Vašem lekaru. Ovi simptomi uključuju:


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK ALOPURINOL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  5 godina.

  Lek se ne može upotrebiti nakon isteka roka upotrebe koji je označen na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Lek čuvati na temperaturi do 25°C.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek ALOPURINOL Aktivne supstance su:


ALOPURINOL, 100 mg, tablete

1 tableta sadrži:

alopurinol 100 mg Ostali sastojci su: ALOPURINOL, 100 mg, tablete


Kako izgleda lek ALOPURINOL i sadržaj pakovanja


ALOPURINOL, 100 mg, tablete:


Okrugle tablete bele boje ili skoro bele boje sa podeonom crtom na jednoj strani. Aluminijum/PVC blister.

Ukupno 40 tableta ; blister 2 x 20 tableta.


Nosilac dozvole i proizvođač


Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Jul 2011


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-5414-10-001 od 13.09.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines