abbvie Apoteke Apoteke

Aztec


UPUTSTVO ZA LEK


Aztec®, film tablete, 250 mg Pakovanje: ukupno 6 kom, blister,2 x 3 kom

Aztec®, film tablete, 500 mg, Pakovanje: ukupno 3 kom, blister, 1 x 3 kom


Proizvođač: Ivančić i sinovi d.o.o., Srbija

Adresa: Braće Trninić 31, Stari Banovci, Srbija


Podnosilac zahteva: Ivančić i sinovi d.o.o., Srbija

Adresa: Palmotićeva 13, 11000 Beograd, SrbijaAztec®, 250 mg, film tableta Aztec®, 500 mg, film tableta azitromicin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Aztec i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aztec

 3. Kako se upotrebljava lek Aztec

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Aztec

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK AZTEC I ČEMU JE NAMENJEN


  Aztec pripada jednoj grupi antibiotika koji se zovu makrolidi. Koristi se za lečenje sledećih infekcija koje su izazvane bakterijama i drugim mikroorganizmima:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK AZTEC

  Lek Aztec ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK AZTEC


  Lek Aztec uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Aztec film tablete treba uzeti u jednoj dnevnoj dozi.

  Kao i prilikom uzimanja drugih antibiotika, Aztec film tablete treba da popijete sa vodom najmanje 1 sat pre ili 2 sata posle jela.


  Deca telesne mase preko 45 kg, i odrasli, uključujući i starije bolesnike

  Ukupnu dozu leka Aztec od 1500 mg treba da popijete u okviru tri dana (500 mg jednom dnevno).

  Za lečenje nekomplikovanih genitalnih infekcija izazvanih hlamidijom (Chlamydia trachomatis), kao i za lečenje gonoreje, treba da popijete odjednom jednu dozu leka Aztec od 1000 mg.


  Deca telesne mase manje od 45 kg

  Aztec film tablete nisu pogodne za primenu kod dece telesne mase manje od 45 kg.


  Bubrežna insuficijencija

  Nije potrebno prilagođavanje doze leka kod pacijenata sa blagim do umerenim poremećajima bubrežne funkcije

  (GFR 10-80 mL/min). Treba biti posebno obazriv prilikom davanja leka Aztec pacijentima sa teškim poremećajem funkcije bubrega (GFR <10 mL/min).


  Insuficijencija jetre

  S obzirom da se lek Aztec metaboliše u jetri i izlučuje putem žuči, ne treba ga davati pacijentima sa teškim poremećajima funkcije jetre. Kod ovih pacijenata nisu sprovedene odgovarajuće studije sa azitromicinom.


  Ako ste uzeli više leka Aztec nego što je trebalo


  Ukoliko ste progutali previše tableta možete se osećati loše. Odmah o tome obavestite lekara ili se javite u najbližu bolnicu.

  Predoziranje makrolidnim antibioticima se manifestuje gubitkom sluha, jakom mučninom, povraćanjem i prolivom.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Aztec


  Ako ste zaboravili da uzmete Vašu dozu, uzmite je čim se setite. Zatim nastavite da uzimate lek kao i pre. Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili preskočenu dozu. U jednom danu ne smete da uzmete više od jedne doze leka.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Aztec


  U slučaju naglog prekida uzimanja ovog leka, stanje Vaše bolesti se može pogoršati. Uzmite celu terapiju leka čak i ako se osećate bolje.

  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Aztec, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo koje je navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome odmah obavestite svog lekara jer ono može da postane ozbiljno:


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK AZTEC


  Rok upotrebe 2 godine.


  Čuvanje

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja. Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Nemojte koristiti lek Aztec posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni odpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Na ovaj način pomažete očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Aztec


Aktivna supstanca je: azitromicin.


Aztec 250 mg film tablete: Jedna film tableta sadrži 250 mg azitromicina, što odgovara 262,02 mg azitromicin, dihidrata.

Aztec 500 mg film tablete: Jedna film tableta sadrži 500 mg azitromicina što odgovara 524,04 mg azitromicin, dihidrata.

Ostali sastojci su: Tabletno jezgro:


Kako izgleda lek Aztec i sadržaj pakovanja

Aztec 250 mg film tablete: bele do skoro bele, film tablete oblika kapsule, sa utisnutim oznakama „AZ“ i

„250“ sa jedne strane i ravne površine sa druge strane tablete.


Aztec 500 mg film tablete: bele do skoro bele film tablete, oblika kapsule, sa podeonom crtom na jednoj strani. Oznaka „AZ“ utisnuta je sa jedne strane podeone crte, dok je oznaka „500“ utisnuta sa druge strane podeone crte.


Sadržaj pakovanja


Za jačinu 250 mg: Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 PVC/PVdC-aluminijumska blistera sa po 3 film tablete i Uputstvom za lek.

Za jačinu 500 mg: Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 PVC/PVdC-aluminijumski blister sa 3 film tablete i Uputstvom za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Ivančić i sinovi d.o.o.

Palmotićeva 13, 11000 Beograd, Srbija


Proizvođač

Ivančić i sinovi d.o.o.

Braće Trninić 31, Stari Banovci, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole:


515-01-5831-12-001


od 25.12.2013. Aztec® film tableta, 6 x (250mg)

Broj i datum dozvole:

515-01-5832-12-001

od 25.12.2013. Aztec® film tableta, 3 x (500mg)


Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines