sanofi Apoteke Apoteke

Ambroksol


UPUTSTVO ZA LEK


Amboksol, šumeće tablete, 60 mg

Pakovanje: 10 x 60 mg


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Ambroksol, šumeće tablete, 60 mg

INN: ambroksol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Ambroksol, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se farmaceutu.

Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 5 dana, morate se obratiti svom lekaru. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Ambroksol i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ambroksol

 3. Kako se upotrebljava lek Ambroksol

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Ambroksol

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK AMBROKSOL I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Ambroksol sadrži aktivni sastojak ambroksol koji pripada grupi lekova poznatoj kao mukolitici, odnosno lekovi koji razvodnjavaju gusti sekret i time olakšavaju iskašljavanje. Koristi se kod različitih oboljenja disajnih organa koja su praćena povećanim stvaranjem gustog sekreta i njegovim otežanim iskašljavanjem.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK AMBROKSOL


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Ambroksol ne smete koristiti:  Kada uzimate lek Ambroksol, posebno vodite računa:


  Terapija ne bi trebalo da traje duže od 4-5 dana bez saveta lekara.


  - Ako Vam je oslabljena funkcija bubrega i jetre, obratite se Vašem lekaru pre uzimanja leka Ambroksol.


  Zabeleženi su vrlo retki slučajevi pojave teških i ponekad životno ugrožavajućih reakcija na lek kao što je Stivens Džonson-ov sindrom (ozbiljne promene površinskog sloja kože) i toksička epidermalna nekroliza (TEN) reakcija na lek u kojoj se veliki delovi površnih slojeva kože razdvajaju od dubljih slojeva kože. Može takođe zahvatiti oči, usta, grlo i bronhijalno stablo) koji su se vremenski podudarali sa davanjem mukolitičkih supstanci kao što je ambroksol-hidrohlorid.

  Ako dođe do pojave novih lezija na koži ili sluznici, odmah potražiti savet lekara i kao meru predostrožnosti obustaviti terapiju lekom Ambroksol.


  Primena drugih lekova


  Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Sa ovim lekom nisu zabeležene nikakve klinički značajne nepovoljne interakcije sa drugim lekovima.


  Primena leka Ambroksol u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Ambroksol se ne preporučuje tokom trudnoće, a posebno ne tokom prvog trimestra trudnoće. Ambroksol se ne preporučuje za upotrebu kod majki koje doje jer se ambroksol-hidrohlorid izlučuje u

  mleko dojilja.


  Uticaj leka Ambroksol na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama nije zabeležen. Studije o uticaju leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama nisu rađene.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Ambroksol


  Lek Ambroksol sadrži aspartam koji je izvor fenilalanina. Može biti štetan za osobe sa fenilketonurijom.


  Lek sadrži laktozu. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK AMBROKSOL?


  Lek Ambroksol uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Preporučeno doziranje:


  Ukoliko nije drugačije propisano od strane Vašeg lekara, doziranje je sledeće:


  Starost


  Pojedinačna doza


  Maksimalna dnevna doza

  Adolescenti preko 12

  godina i odrasli

  U toku prva 2 do 3 dana, ½ šumeće

  tablete tri puta dnevno (ekvivalentno 30 mg ambroksol-hidrohlorida 3 puta dnevno). Posle toga, uzima se ½ šumeće tablete 2 puta dnevno (ekvivalentno 30 mg ambroksol- hidrohlorida dnevno).

  1½ šumeće tablete (što je

  ekvivalentno 90 mg ambroksol- hidrohlorida dnevno)

  Upozorenje:

  Za odrasle, dnevna doza može biti povećana na 1 šumeću tabletu 2 puta dnevno.

  Bezbednost i efikasnost leka Ambroksol šumeće tablete kod dece mlađe od 12 godina nije ustanovljena.


  Način upotrebe:

  Lek Ambroksol šumeće tablete rastvoriti nakon obroka u čaši vode i popiti rastvor. Šumeća tableta se može podeliti na jednake polovine.


  Dužina upotrebe:

  Lek Ambroksol šumeće tablete ne bi trebalo koristi duže od 4 -5 dana bez saveta Vašeg lekara.

  Ako se Vaše stanje ne poboljša nakon 4 do 5 dana ili ako se pogorša, treba odmah da kontaktirate Vašeg lekara.


  Ukoliko mislite da lek Ambroksol šumeće tablete suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste uzeli više leka Ambroksol nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Ambroksol nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmceutom!


  Nisu zabeleženi nikakvi posebni simptomi predoziranja kod ljudi do sada. Prateći slučajna predoziranja i/ili greške u lečenju, prijavljeni neželjeni efekti su u skladu sa poznatim neželjenim efektima leka Ambroksol kod preporučene doze i mogu zahtevati simptomatsku terapiju.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Ambroksol


  Ako ste zaboravili da uzmete lek, uzmite dozu čim se setite ali ne uzimajte duplu dozu da nadomestite preskočeno. Zatim, sledeću dozu uzmite kao obično.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Ambroksol, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Učestalost pojave neželjenih dejstava:


  Veoma česta neželjena dejstva: češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek; Česta neželjena dejstva: kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek; Povremena neželjena dejstva: kod 1-10 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek; Retka neželjena dejstva: kod 1-10 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek; Veoma retka neželjena dejstva: ređe od 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek

  Nije poznata: ne može se proceniti na osnovu raspoloživih podataka


  Poremećaji nervnog sistema:

  Česta: poremećaj ukusa


  Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji:

  Česta: smanjena osetljivost grla (utnulost)


  Gastrointestinalni poremećaji:

  Česta: mučnina, smanjena osetljivost usta i jezika (utnulost)

  Povremena: proliv, povraćanje, poremećaj varenja, suva usta, bol u trbuhu Nijepoznata: suvo grlo


  Poremećaji kože i potkožnog tkiva:

  Retka: ospa, koprivnjača

  Nije poznata: angioedem (nagli otok kože ili sluzokože koji može izazvati otežano disanje), svrab


  Poremećaji imunog sistema:

  Nije poznata: preosetljivost, anafilaktičke reakcije (brzo napredujuće, životno ugrožavajuće alergijske reakcije) uključujući anafilaktički šok (iznenadna, ozbiljna i ponekad fatalna alergijska reakcija koju karakteriše otežano disanje, kolaps cirkulacije i naglo oticanje).


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK AMBROKSOL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Čuvajte ovaj lek na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.


  ROK UPOTREBE


  2 (dve) godine.

  Lek se ne sme koristiti nakon isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Ambroksol


Aktivna supstanca je ambroksol-hidrohlorid. Jedna šumeća tableta sadrži 60 mg ambroksol-hidrohlorida.


Pomoćne supstance su:


Natrijum-hidrogenkarbonat, povidon K 25, natrijum-dihidrogencitrat, bezvodni; limunska kiselina, bezvodna; natrijum-sulfat, bezvodni; saharin-natrijum, natrijum-ciklamat, aspartam (E 951), laktoza, monohidrat; makrogol 6000, manitol (E421), aroma limuna (Tetraroma Lemon 987323), aroma limuna (Zitrone aroma 502336).


Kako izgleda lek Ambroksol i sadržaj pakovanja


Šumeća tableta (bele do žućkastobele, okrugle, ravne tablete, zakošenih ivica sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani, slabog mirisa na limun).

Kontejner za tablete od polipropilena sa zatvaračem od polietilena niske gustine sa integrisanim desikantom.


Nosilac dozvole:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Proizvođač:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:

Oktobar 2012


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:

515-01-3290-12-001 od 22.01.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines