gilead Apoteke Apoteke

AIMAFIX

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju; 500i.j./10mL; ukupno 1 kom, bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 x 10 mL
CENA: 27.970,58 din.


UPUTSTVO ZA LEK


AIMAFIX


prašak i rastvarač za rastvor za infuziju, 500 i.j./10 mL

Pakovanje: ukupno 1 kom, bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem 1x10 mL


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Kedrion S.p.A.


Adresa: 55027 Bolognana, Gallicano (Lucca), Italija


Podnosilac zahteva: Makler d.o.o.


Adresa: Beogradska 39/7, 11000 Beograd


Broj rešenja: 515-01-8229-12-001 od 13.03.2013. za lek Aimafix, prašak I rastvarač za rastvor za infuziju, 1 x (500i.j./10mL)


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

AIMAFIX, 500 i.j./10 mL, prašak i rastvarač za rastvor za infuziju


INN Koagulacioni faktor IX, humani


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek AIMAFIX i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek AIMAFIX

 3. Kako se upotrebljava lek AIMAFIX

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek AIMAFIX

 6. Dodatne informacije


Broj rešenja: 515-01-8229-12-001 od 13.03.2013. za lek Aimafix, prašak I rastvarač za rastvor za infuziju, 1 x (500i.j./10mL)


 1. ŠTA JE LEK AIMAFIX I ČEMU JE NAMENJEN

  Hemofilija B je nasledni poremećaj koagulacije krvi, povezan sa polom, nastao zbog smanjenih nivoa faktora IX koji dovodi do profuznog krvarenja u zglobovima, mišićima ili unutrašnjim organima, bilo spontano bilo kao rezultat slučajne ili hirurške traume. Faktor IX je vitamin-K zavisni koagulacioni faktor koji se sintetiše u jetri. Supstitucionom terapijom povećava se nivo faktora IX u plazmi, čime se omogućava privremeno korigovanje nedostatka faktora IX i smanjivanje tendencije ka krvarenju.


  Lek AIMAFIX je namenjen za:

  Lečenje i profilaksu krvarenja kod pacijenata sa hemofilijom B (kongenitalni (urođeni) nedostatak faktora IX)

  Ovaj lek može da se primenjuje i kod pacijenata sa stečenim nedostatkom faktora IX.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK AIMAFIX


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek AIMAFIX ne smete koristiti u slučaju:

  Preosetljivosti na aktivnu supstancu ili bilo koju pomoćnu supstancu leka.

  Postojanja visokog rizika od tromboze ili diseminovane intravaskularne koagulacije (videti odeljak

  Upozorenja i mere opreza).


  Kada uzimate lek AIMAFIX, posebno vodite računa:


  Kao i kod svakog drugog intravenskog proteinskog leka, moguća je pojava reakcija preosetljivosti alergijskog tipa.

  Osim faktora IX, ovaj lek sadrži i druge humane proteine u tragovima. Pacijente treba upozoriti da prate

  pojavu ranih znakova reakcija preosetljivosti, uključujući osip, generalizovanu urtikariju, stezanje u grudima, vizing, hipotenziju i anafilaksu. Ukoliko se ovi simptomi jave, pacijenti odmah treba da upozore lekara a primena leka da se prekine.

  U slučaju šoka, potrebno je primeniti važeće medicinske protokole za lečenje šoka.


  Virusna bezbednost

  Standardne mere za sprečavanje infekcija koje mogu da nastanu primenom lekova pripremljenih iż humane krvi ili plazme uključuju selekciju davalaca, skrining individualnih donacija i pulova plazme na specifične markere infekcije kao i uvođenje efektivnih proizvodnih mera za inaktivaciju/uklanjanje virusa. Bez obzira na to, kada se primenjuju lekovi pripremljeni od ljudske krvi ili plazme, nastanak infektivnih bolesti zbog prenosa infektivnih agenasa se ne može u potpunosti isključiti. Ovo važi i za nepoznate

  viruse ili viruse u razvoju kao i za ostale patogene.


  Mere koje se preduzimaju su efikasne za viruse sa omotačem kao što su humani virus imunodeficijencije (HIV), hepatitis B virus (HBV), hepatitis C virus (HCV) i za viruse bez omotača kao što je hepatitis A virus (HAV).


  Mere koje se preduzimaju se smatraju ograničeno efektnim protiv virusa bez omotača kao što je


  Broj rešenja: 515-01-8229-12-001 od 13.03.2013. za lek Aimafix, prašak I rastvarač za rastvor za infuziju, 1 x (500i.j./10mL)


  parvovirus B19. Infekcija parvovirusom B19 može biti ozbiljna u trudnoći (fetalna infekcija) i za osobe sa smanjenom funkcijom imunog sistema (imunodeficijencija) ili koje imaju neke tipove anemije (npr. hemolitička anemija).


  Pacijentima koji su na standardnoj terapiji lekovima koji su derivati humane krvi ili plazme, preporučuje se odgovarajuća vakcinacija protiv hepatitisa A i hepatitisa B


  U interesu pacijenata savetuje se, kad god je to moguće, da se pri svakoj primeni AIMAFIX upišu ime proiyvoda i serijski broj leka u karton pacijenta radi sledljivosti serijskog broja leka koji je pacijent primio.


  Nakon ponovljenog lečenja proizvodima faktora koagulacije IX iz humane plazme, pacijente treba pratiti zbog razvoja neutrališućih antitela (inhibitora) koja treba kvantifikovati u Betezda Jedinicama (BJ) uz pomoć odgovarajućeg biološkog testiranja.

  U literaturi je prijavljeno da postoji korelacija između pojave inhibitora faktora IX i alergijskih reakcija.

  Prema tome, pacijente kod kojih se jave alergijske reakcije treba ispitati na prisustvo inhibitora. Treba imati u vidu da pacijenti sa inhibitorima faktora IX mogu biti pod povećanim rizikom od anafilakse ukoliko i dalje uzimaju faktor IX.

  Usled rizika od alergijskih reakcija kod primene koncentrata faktora IX, početna primena faktora bi trebalo, ukoliko ordinirajući lekar tako proceni, da bude pod medicinskim nadzorom koji omogućava adekvatno zbrinjavanje alergijskih reakcija.


  Pošto je primena koncentrata faktora IX istorijski povezana sa razvojem tromboembolijskih komplikacija, sa većim rizikom ukoliko se primenjuju nisko prečišćeni preparati, primena lekova koji sadrže faktor IX može da bude potencijalno opasna kod pacijenata sa znacima fibrinolize i kod pacijenata sa diseminovanom intravaskularnom koagulacijom (DIC).

  Kada se ovaj proizvod primenjuje kod pacijenata sa oboljenjem jetre, postoperativno, ili kod pacijenata

  koji su pod rizikom od javljanja trombotičkih događaja ili DIC, trebalo bi, zbog potencijalnog rizika od trombotičkih komplikacija, uvesti kliničko praćenje za uočavanje ranih znakova trombotičke i potrošne koagulopatije uz odgovarajuće biološko testiranje. U svakoj od navedenih situacija, treba proceniti korist od lečenja AIMAFIX u odnosu na rizik od ovih komplikacija.


  Primena drugih lekova

  Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.

  Interakcije

  Do sada nisu poznate interakcije faktora koagulacije IX iż humane plazme sa drugim lekovima.


  Inkompatibilnost

  AIMAFIX ne sme da se meša sa drugim lekovima.

  Dozvoljeno je koristiti samo priložene setove za injekciju/infuziju jer može da dođe do neuspeha u lečenju usled resorpcije faktora koagulacije IX na unutrašnju površinu nekih oprema za infuziju.


  Primena leka AIMAFIX u periodu trudnoće i dojenja


  Broj rešenja: 515-01-8229-12-001 od 13.03.2013. za lek Aimafix, prašak I rastvarač za rastvor za infuziju, 1 x (500i.j./10mL)


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Nisu sprovođene eksperimentalne studije na životinjama sa faktorom IX. Iskustvo sa primenom faktora IX u periodu trudnoće i dojenja ne postoji zbog retkog javljanja hemofilije B kod žena. Prema tome, faktor

  IX iz humane plazme može da se primenjuje u periodu trudnoće i dojenja isključivo ako je jasno indikovan.


  Uticaj leka AIMAFIX na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

  Nema indikacija da koncentrat faktora koagulacije IX iz humane plazme utiče na sposobnost upravljanja vozilima ili rukovanja mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka AIMAFIX

  Lek Aimafix sadrži do 0,18 mmoL (4,1 mg natrijuma u mL rekonstituisanog rastvora (što odgovara 1,8 mmoL ili 41 mg natrijuma po bočici). Savetuje se poseban oprez prilikom upotrebe kod pacijenata na kontrolisanoj natrijumskoj dijeti.


  Lek Aimafix sadrži heparin kao pomoćnu supstancu. Heparin može prouzrokovati alergijske reakcije i smanjiti broj krvnih ćelija, što može uticati na sistem koagulacije krvi.Pacijenti koji su već imali alergijske reakcije izazvane heparinom, treba da izbegavaju upotrebu lekova koji ga sadrži.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK AIMAFIX


Uvek uzimajte lek Aimafix, onako kako Vam je vaš lekar rekao. Ukoliko niste sigurni molimo obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


Lečenje treba sprovoditi pod nadzorom lekara sa iskustvom u lečenju hemofilije.


Ukoliko Vam je lek Aimafix propisan za upotrebu u kućnim uslovima, Vaš lekar se mora uveriti da Vam je objašnjeno kako i koju količinu treba primeniti.


Doziranje:

Doziranje i trajanje supstitucione terapije zavisi od težine nedostatka faktora IX, od lokalizacije i obima krvarenja kao i od kliničkog stanja pacijenta.


Broj primenjenih jedinica faktora IX izražava se u internacionalnim jedinicama (i.j.), koje su povezane sa važećim standardom SZO (Svetske zdravstvene organizacije) za proizvode faktora IX. Aktivnost faktora IX u plazmi se izražava ili kao procenat (u odnosu na normalnu humanu plazmu) ili u internacionalnim jedinicama (u odnosu na međunarodni standard za faktor IX u plazmi).


Jedna internacionalna jedinica (i.j.) aktivnosti faktora IX jednaka je količini faktora IX u jednom mL normalne humane plazme. Izračunato doziranje za lečenje zasniva se na empirijskom nalazu da 1 i.j. faktora IX po kg telesne mase povećava aktivnost faktora IX za 0,8% u odnosu na normalnu aktivnost.


Preporučena doza određuje se primenom sledeće formule:


Broj rešenja: 515-01-8229-12-001 od 13.03.2013. za lek Aimafix, prašak I rastvarač za rastvor za infuziju, 1 x (500i.j./10mL)


Potreban broj jedinica = telesna masa (kg) x potrebno povećanje Faktora IX (%) (i.j./dL) x (recipročna vrednost primećenog oporavka)


Količinu koju treba primeniti, kao i učestalost primene uvek određuje klinička efikasnost (odgovor pacijenta) u svakom pojedinačnom slučaju. Proizvodi faktora IX retko moraju da se daju više od jednom dnevno.

U slučaju sledećih hemoragijskih događaja, aktivnost faktora IX ne bi smela da padne ispod date aktivnosti u plazmi (u % u odnosu na normalnu aktivnost) u odgovarajućem periodu. Sledeća tabela može da se koristi kao smernica za doziranje kod epizoda krvarenja i za vreme operacija:


Stepen krvarenja / Vrsta hirurške procedure


Krvarenje

Traženi nivo faktora IX (%) (i.j./dL)


Učestalost doziranja (sati)/ Trajanje lečenja (dani)


Rana hemartroza, krvarenje mišića ili iz usta


Teža hemartroza, krvarenje mišića ili hematom


20 – 40 Ponavljati svakih 24 sata bar 1 dan, sve dok se epizoda krvarenja, čiji je pokazatelj bol, ne reši ili se ne postigne zalečenje.


30 – 60 Ponavljati infuziju svakih 24 sata 3 – 4 dana ili duže, dok se ne reše bol i akutna ograničenost pokreta.


Životno ugrožavajuće hemoragije

60 – 100 Ponavljati infuziju svakih 8 do 24 sata

dok se ne reši životna ugroženost.


Operacije


Lakše

Uključujući vađenje zuba

30 – 60 Svakih 24 sata, bar 1 dan, dok se ne postigne zaceljenje.


Teže 80 – 100

(pre i postoperativno)

Ponavljati infuziju svakih 8 do 24 sata dok se ne postigne adekvatno zarastanje rane; zatim terapija bar još 7 dana da bi se održala aktivnost faktora IX od 30% do 60% (i.j./dL).

U toku lečenja savetuje se odgovarajuće određivanje nivoa faktora IX koje služi kao smernica za određivanje doze i učestalosti ponavljanja infuzija. U slučaju posebno teških operacija, neophodno je precizno praćenje supstitucione terapije analizom koagulacije (aktivnost faktora IX u plazmi). Pojedini pacijenti mogu da imaju različit odgovor na faktor IX, da postižu različit stepen in vivo oporavka i pokazuju različito poluvreme eliminacije.

Broj rešenja: 515-01-8229-12-001 od 13.03.2013. za lek Aimafix, prašak I rastvarač za rastvor za infuziju, 1 x (500i.j./10mL)


Profilaksa

Za dugoročnu profilaksu krvarenja kod pacijenata sa teškom hemofilijom B, uobičajeno doziranje iznosi

20 do 40 i.j. faktora IX po kg telesne mase u intervalima od 3 do 4 dana. U nekim slučajevima, posebno kod mlađih pacijenata, može biti potrebno doziranje u kraćim intervalima ili veće doze.

Nema dovoljno podataka da bi se preporučila primena AIMAFIX kod dece mlađe od 6 godina starosti. Pacijente treba pratiti da bi se uočio razvoj inhibitora faktora IX. Ukoliko se ne postignu očekivani nivoi

aktivnosti faktora IX u plazmi, ili ukoliko krvarenje ne može da se kontroliše odgovarajućom dozom,

treba uraditi ispitivanje da bi se utvrdilo da li je prisutan neki inhibitor faktora IX. Kod pacijenata sa visokim nivoima inhibitora, lečenje faktorom IX može da bude nedelotvorno, pa treba razmotriti druge opcije lečenja. Ovakve pacijente bi trebalo da leče lekari sa iskustvom u brizi o pacijentima sa hemofilijom. Videti i odeljak 2 „Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aimaxix”.


Način primene:

Rastvoriti lek kako je opisano pod „rekonstitucija praška rastvaračem”.

Preparat treba primeniti intravenski, putem injekcije ili u obliku spore intravenske infuzije. Preporuka je da se ne primenjuje više od 100 i.j./kg telesne mase na dan.

Brzinu infuzije treba prilagoditi svakom pacijentu ponaosob.

Uputstvo za pravilnu upotrebu Rekonstitucija praška rastvaračem:

 1. Zagrejati prašak i rastvarač na sobnu temperaturu;

 2. Ukloniti kapice sa bočica praška i rastvarača;

 3. Očistiti alkoholom površine zapušača obe bočice;

 4. Otvoriti pakovanje sredstva skidanjem poklopca, pri tome voditi računa da se ne dodiruje unutrašnji deo (slika A);

 5. Ne vaditi sredstvo iz pakovanja;

 6. Okrenuti pakovanje sa sredstvom naopako i umetnuti plastični šiljak kroz zapušač bočice rastvarača (slika B);

 7. Pritisnuti i povući ivicu pakovanja oslobađajući sredstvo (slika C);

 8. Ostaviti sredstvo povezano sa bočicom rastvarača; okrenuti sistem naopako tako da bočica sa rastvaračem bude na vrhu sredstva;

 9. Umetnuti drugi plastični šiljak kroz zatvarač bočice sa praškom; vakuum u bočici sa praškom će povući rastvarač u bočicu (slika D);

 10. Nežno protresti do potpunog rastvaranja (slika E); proveriti da je prašak potpuno rastvoren, u

  suprotnom aktivna supstanca neće proći kroz filter.


  Broj rešenja: 515-01-8229-12-001 od 13.03.2013. za lek Aimafix, prašak I rastvarač za rastvor za infuziju, 1 x (500i.j./10mL)


  Slika A Slika B Slika C Slika D Slika E Prosečno vreme rekonstitucije je manje od 3 minuta.

  Liofilizat se može rastvoriti brže ako se rastvarač zagreje u vodenom kupatilu, nastavljajući zagrevanje bočice posle rekonstitucije na temperaturi koja ne prelazi 37°C.

  Ako prašak nije potpuno rastvoren, zbog filtracije dolazi do gubitka aktivnosti. Formiranje pene se može izbeći ukoliko se obezbedi lagano isticanje rastvarača niz zidove bočice.


  Primena rastvora:

  Rekonstituisani rastvor je bistar ili blago opalescentan.


  Pre upotrebe rastvor bi trebalo da se vizuelno ispita na prisustvo čestica ili promenu boje.

  Ne koristiti rastvore koji su zamućeni ili sa talogom.


  1. Spustiti ventil sredstva prema bočici koja sadrži rekonstituisani rastvor i ukloniti zatvarač (slika F);

  2. Povlačenjem klipa napuniti špric vazduhom, zatim špric spojiti sa sredstvom i ubrizgati vazduh u bočicu koja sadrži rastvor (slika G);

  3. Ne pomerajući klip, okrenuti sistem tako da je bočica od praška koja sadrži rastvor na vrhu

   sredstva. Povući rastvoreni koncentrat u špric polaganim povlačenjem klipa (slika H);

  4. Okrenuti polako ventil u početni položaj i odvojiti špric;

  5. Postaviti leptir iglu na špric i polako ubrizgati intravenski ili dati sporom intravenskom infuzijom.


Broj rešenja: 515-01-8229-12-001 od 13.03.2013. za lek Aimafix, prašak I rastvarač za rastvor za infuziju, 1 x (500i.j./10mL)


Slika F Slika G Slika H


Jednom kada se bočica otvori, sadržaj se mora odmah upotrebiti. Rekonstituisani rastvor koji je prenet u špric treba upotrebiti odmah. Sadržaj bočice se koristi samo za pojedinačnu primenu.


Ukoliko ste uzeli više leka nego što bi trebalo


Ukoliko ste uzeli veću dozu leka AIMAFIX nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!

Nisu prijavljeni simptomi predoziranja faktorom koagulacije IX iz humane plazme.

U slučaju slučajnog gutanja veće doze, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili se obratite najbližoj bolnici.

U slučaju bilo kakve sumnje oko upotrebe leka AIMAFIX, razgovarajte sa Vašim lekarom ili

farmaceutom.


Ako ste zaboravili da uzmete lek AIMAFIX


Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadoknadite to što ste preskočili da uzmete lek!


4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


Kao i svi lekovi, i lek AIMAFIX može prouzrokovati neželjene efekte, mada se ne javljaju kod svakog. Reakcije preosetljivosti ili alergijske reakcije (koje mogu da uključuju angioedem, pečenje i peckanje na mestu uboda, jezu, crvenilo, generalizovanu urtikariju, glavobolju, osip, hipotenziju, letargiju, mučninu, nemir, tahikardiju, stezanje u grudima, peckanje, povraćanje, vizing) retko su uočavane kod pacijenata


lečenih proizvodima koji sadrže faktor IX. U nekim slučajevima ove su rekacije napredovale do teške anafilakse, a njihovo javljenje vremenski se uklapalo sa razvojem inhibitora faktora IX (videti odeljak 2

„Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aimaxix”).


Prijavljen je nefrotski sindrom nakon pokušaja indukcije imunološke tolerancije kod pacijenata sa hemofilijom B i inhibitorima faktora IX kao i istorijom alergijske reakcije.

U retkim slučajevima uočena je groznica.


Broj rešenja: 515-01-8229-12-001 od 13.03.2013. za lek Aimafix, prašak I rastvarač za rastvor za infuziju, 1 x (500i.j./10mL)


Pacijenti sa hemofiljom B mogu da razviju neutrališuća antitela (inhibitore) na faktor IX. Ukoliko se ovakvi inhibitori pojave, stanje će se manifestovati kao nedovoljan klinički odgovor. U takvim slučajevima preporučuje se obraćanje specijalizovanom centru za hemofiliju.

Nema podataka o pojavi inhibitora kod pacijenata lečenih AIMAFIX.

Postoji potencijalni rizik od tromboembolijskih epizoda nakon primene lekova koji sadrže faktor IX, sa većim rizikom kod primene nisko prečišćenih preparata. Primena nisko prečišćenog faktora IX povezana je sa javljanjem infarkta miokarda, diseminovane intravaskularne koagulacije, venske tromboze i plućne embolije. Primena visoko prečišćenog faktora IX retko je povezana sa navedenim neželjenim dejstvima.


Za bezbednosne mere protiv virusa videti odeljak 2 „Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aimafix”.

Poštovanje uputstava datih u ovom uputstvu smanjuje rizik od pojave neželjenih efekata.

Ako bilo koje od neželjenih dejstava postane ozbiljno ili primetite neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas recite svom lekaru ili farmaceutu.


Rok upotrebe


Rok upotrebe je 3 godine.

Rok upotrebe se odnosi na lek u neotvorenom originalnom pakovanju i čuvan prema navedenim uputstvima.

Rekonstituisani rastvor se mora odmah upotrebiti.

Lek ne sme da se primeni ukoliko se nakon rekonstitucije uočavaju talog ili zamućenje. Ne upotrebljavati nakon isteka roka trajanja naznačenog na pakovanju.


Čuvanje

Držati lek van domašaja dece!

Čuvati u frižideru na temperaturi od +2°C do +8°C. Ne zamrzavati. Lek čuvati u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.


6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek AIMAFIX

Aktivna supstanca: Humani koagulacioni faktor IX.


AIMAFIX, 500 i.j./10 mL, prašak i rastvarač za rastvor za infuziju sadrži:Humani koagulacioni faktor IX


500 i.j./bočici


Humani koagulacioni faktor IX rastvoren vodom za injekcije


50 i.j./ml (500i.j./10 mlL

Zapremina rastvarača

10 mL


Broj rešenja: 515-01-8229-12-001 od 13.03.2013. za lek Aimafix, prašak I rastvarač za rastvor za infuziju, 1 x (500i.j./10mL)


Pomoćne supstance:

Bočica sa praškom: Natrijum-hlorid; natrijum-citrat; glicin; heparin-natrijum; koncentrat humanog

antitrombina III.

Bočica rastvarača: Voda za injekcije.


Neiskorišćeni proizvod ili otpadni materijal treba odlagati u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.


Kako izgleda lek AIMAFIX i sadržaj pakovanja


Izgled praška: liofilizat bele do svetložute boje.

Rekonstituisani rastvor: je bistar, bezbojan do svetložut rastvor.

Pre upotrebe rastvor bi trebalo da se vizuelno ispita na prisustvo čestica ili promenu boje.

Ne koristiti rastvore koji su zamućeni ili sa talogom. AIMAFIX 500 i.j./10 mL:


Jedna bočica sa praškom od neutralnog stakla tip I sa čepom od elastomera tip I; Jedna bočica sa rastvaračem od neutralnog stakla tip I sa čepom od elastomera tip I;

Apirogeni, sterilni set za jednokratnu upotrebu koji se sastoji od tronamenskog medicinskog sredstva za rekonstituciju, injekcionog šprica i leptir igle sa PVC cevčicom.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Makler d.o.o. Beogradska 39/7 11000 Beograd


Proizvođač: Kedrion S.p.A. 55027 Bolognana

Gallicano, Lucca, Italija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno, lek se može izdavati i uz recept, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini recepta.


Broj i datum dozvole:


Broj rešenja: 515-01-8229-12-001 od 13.03.2013. za lek Aimafix, prašak I rastvarač za rastvor za infuziju, 1 x (500i.j./10mL)


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Aimafix prašak i rastvarač za rastvor za infuziju, 1 x (500 i.j./10 mL): 515-01-8229-12-001 od 13.03.2013.,


Sledeće informacije namenjene su isključivo zdravstvenim radnicima:


Terapijske indikacije


Lečenje i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa hemofilijom B (kongenitalni nedostatak faktora IX). Ovaj lek može da se primenjuje i kod pacijenata sa stečenim nedostatkom faktora IX.


Doziranje i način primene

Lečenje treba sprovoditi pod nadzorom lekara sa iskustvom u lečenju hemofilije. Doziranje:

Doziranje i trajanje supstitucione terapije zavisi od težine nedostatka faktora IX, od lokalizacije i obima krvarenja kao i od kliničkog stanja pacijenta. Broj primenjenih jedinica faktora IX izražava se u internacionalnim jedinicama (i.j.), koje su povezane sa važećim standardom SZO (Svetske zdravstvene organizacije) za proizvode faktora IX. Aktivnost faktora IX u plazmi se izražava ili kao procenat (u odnosu

na normalnu humanu plazmu) ili u internacionalnim jedinicama (u odnosu na međunarodni standard za faktor

IX u plazmi).

Jedna internacionalna jedinica (i.j.) aktivnosti faktora IX jednaka je količini faktora IX u jednom mL normalne humane plazme. Izračunato doziranje za lečenje zasniva se na empirijskom nalazu da 1 i.j. faktora IX po kg telesne mase povećava aktivnost faktora IX za 0,8% u odnosu na normalnu aktivnost.


Broj rešenja: 515-01-8229-12-001 od 13.03.2013. za lek Aimafix, prašak I rastvarač za rastvor za infuziju, 1 x (500i.j./10mL)


Željena doza određuje se primenom sledeće formule:


Potreban broj jedinica = telesna masa (kg) x potrebno povećanje Faktora IX (%) (i.j./dL) x (recipročno uočenom oporavku)


Količinu koju treba primeniti, kao i učestalost primene uvek određuje klinička efikasnost (odgovor pacijenta) u svakom pojedinačnom slučaju. Proizvodi faktora IX retko moraju da se daju više od jednom dnevno.

U slučaju sledećih hemoragijskih događaja, aktivnost faktora IX ne bi smela da padne ispod date aktivnosti u

plazmi (u % u odnosu na normalnu aktivnost) u odgovarajućem periodu. Sledeća tabela može da se koristi kao smernica za doziranje kod epizoda krvarenja i za vreme operacija:Stepen krvarenja / Vrsta hirurške procedure


Krvarenje

Traženi nivo faktora IX (%) (i.j./dL)


Učestalost doziranja (sati)/ Trajanje lečenja (dani)


Rana hemartroza, krvarenje mišića ili iz usta


Teža hemartroza, krvarenje mišića ili hematom


20 – 40 Ponavljati svakih 24 sata bar 1 dan, sve dok se epizoda krvarenja, čiji je pokazatelj bol, ne reši ili se ne postigne zalečenje.


30 – 60 Ponavljati infuziju svakih 24 sata 3 – 4 dana ili duže, dok se ne reše bol i akutna ograničenost pokreta.


Životno ugrožavajuće hemoragije

60 – 100 Ponavljati infuziju svakih 8 do 24 sata

dok se ne reši životna ugroženost.


Operacije


Lakše

Uključujući vađenje zuba

30 – 60 Svakih 24 sata, bar 1 dan, dok se ne postigne zaceljenje.


Teže 80 – 100

(pre i postoperativno)

Ponavljati infuziju svakih 8 do 24 sata dok se ne postigne adekvatno zarastanje rane; zatim terapija bar još 7 dana da bi se održala aktivnost faktora IX od 30% do 60% (i.j./dL).

U toku lečenja savetuje se odgovarajuće određivanje nivoa faktora IX koje služi kao smernica za određivanje doze i učestalosti ponavljanja infuzija. U slučaju posebno teških operacija, neophodno je precizno praćenje supstitucione terapije analizom koagulacije (aktivnost faktora IX u plazmi). Pojedini pacijenti mogu da imaju različit odgovor na faktor IX, da postižu različit stepen in vivo oporavka i pokazuju različito poluvreme eliminacije.

Profilaksa

Za dugoročnu profilaksu krvarenja kod pacijenata sa teškom hemofilijom B, uobičajeno doziranje iznosi 20 do 40 i.j. faktora IX po kg telesne mase u intervalima od 3 do 4 dana. U nekim slučajevima, posebno kod mlađih pacijenata, može biti potrebno doziranje u kraćim intervalima ili veće doze.

Broj rešenja: 515-01-8229-12-001 od 13.03.2013. za lek Aimafix, prašak I rastvarač za rastvor za infuziju, 1 x (500i.j./10mL)


Nema dovoljno podataka da bi se preporučila primena AIMAFIX kod dece mlađe od 6 godina starosti.


Pacijente treba pratiti da bi se uočio razvoj inhibitora faktora IX. Ukoliko se ne postignu očekivani nivoi aktivnosti faktora IX u plazmi, ili ukoliko krvarenje ne može da se kontroliše odgovarajućom dozom, treba uraditi ispitivanje da bi se utvrdilo da li je prisutan neki inhibitor faktora IX. Kod pacijenata sa visokim nivoima inhibitora, lečenje faktorom IX može da bude nedelotvorno, pa treba razmotriti druge opcije lečenja. Ovakve pacijente bi trebalo da leče lekari sa iskustvom u brizi o pacijentima sa hemofilijom. Videti i odeljak

4.4. Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka.


Način primene:

Rastvoriti lek kako je opisano pod „rekonstitucija praška rastvaračem”.

Preparat treba primeniti intravenski, putem injekcije ili spore intravenske infuzije. Preporuka je da se ne primenjuje više od 100 i.j./kg telesne mase na dan.

Brzinu infuzije treba prilagoditi svakom pacijentu ponaosob.


Rekonstitucija praška rastvaračem:

 1. Zagrejati prašak i rastvarač na sobnu temperaturu;

 2. Ukloniti kapice sa bočica praška i rastvarača;

 3. Očistiti alkoholom površine zapušača obe bočice;

 4. Otvoriti pakovanje sredstva skidanjem poklopca, pri tome voditi računa da se ne dodiruje unutrašnji deo (slika A);

 5. Ne vaditi sredstvo iz pakovanja;

 6. Okrenuti pakovanje sa sredstvom naopako i umetnuti plastični šiljak kroz zapušač bočice rastvarača (slika B);

 7. Pritisnuti i povući ivicu pakovanja oslobađajući sredstvo (slika C);

 8. Ostaviti sredstvo povezano sa bočicom rastvarača; okrenuti sistem naopako tako da bočica sa rastvaračem bude na vrhu sredstva;

 9. Umetnuti drugi plastični šiljak kroz zatvarač bočice sa praškom; vakuum u bočici sa praškom će povući rastvarač u bočicu (slika D);

 10. Nežno protresti do potpunog rastvaranja (slika E); proveriti da je prašak potpuno rastvoren, u suprotnom aktivna supstanca neće proći kroz filter.


  Slika A Slika B Slika C Slika D Slika E Prosečno vreme rekonstitucije je manje od 3 minuta.

  LBriofrielišzenajta:se51m5-o01ž-e82ra29st1v2o-r0i0ti1 bordž1e3a0k3o.20s1e3r.azsatvleakrAačimzaafgixr,epjreašaukvI oradsetvnaoramč zkaurapsatvtiolruz,aniansfutazivjulj,a1juxć(i50z0aigj.r/e1v0manLj)e

  bočice posle rekonstitucije na temperaturi koja ne prelazi 37°C

  14 od 19

  Ako prašak nije potpuno rastvoren, zbog filtracije dolazi do gubitka aktivnosti.


  Formiranje pene se može izbeći ukoliko se obezbedi lagano isticanje rastvarača niz zidove bočice.


  Primena rastvora:

  Rekonstituisani rastvor je bistar, bezbojan do svetložut rastvor.


  Pre upotrebe rastvor treba da se vizuelno ispita na prisustvo čestica ili promenu boje.


  Ne koristiti rastvore koji su zamućeni ili sa talogom.


  1. Spustiti ventil sredstva prema bočici koja sadrži rekonstituisani rastvor i ukloniti zatvarač (slika F);

  2. Povlačenjem klipa napuniti špric vazduhom, zatim špric spojiti sa sredstvom i ubrizgati vazduh u bočicu koja sadrži rastvor (slika G);

  3. Ne pomerajući klip, okrenuti sistem tako da je bočica od praška koja sadrži rastvor na vrhu sredstva. Povući rastvoreni koncentrat u špric polaganim povlačenjem klipa (slika H);

  4. Okrenuti polako ventil u početni položaj i odvojiti špric;

  5. Postaviti leptir iglu na špric i polako ubrizgati intravenski ili dati intravenskom infuzijom.


Slika F Slika G Slika H


Kada se bočica otvori, sadržaj se mora odmah iskoristiti. Rekonstituisani rastvor koji je prenet u špric treba upotrebiti odmah. Sadržaj bočice se mora upotrebiti samo za pojedinačnu administraciju.


Kontraindikacije


Preosetljivost na aktivnu supstancu ili bilo koji sastojak leka.

Visok rizik od tromboze ili diseminovane intravaskularne koagulacije (videti odeljak 4.4 Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Broj rešenja: 515-01-8229-12-001 od 13.03.2013. za lek Aimafix, prašak I rastvarač za rastvor za infuziju, 1 x (500i.j./10mL)


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Kao i kod svakog drugog intravenskog proteinskog leka, moguća je pojava reakcija preosetljivosti alergijskog tipa. Osim faktora IX, ovaj lek sadrži i druge humane proteine u tragovima. Pacijente treba upozoriti da prate pojavu ranih znakova reakcija preosetljivosti, uključujući osip, generalizovanu urtikariju, stezanje u grudima, vizing, hipotenziju i anafilaksu. Ukoliko se ovi simptomi jave, pacijenti odmah treba da upozore lekara a primena leka da se prekine.

U slučaju šoka, potrebno je primeniti važeće medicinske protokole za lečenje šoka. Virusna bezbednost


Standardne mere za sprečavanje infekcija koje mogu da nastanu primenom lekova pripremljenih iż humane krvi ili plazme uključuju selekciju davalaca, skrining individualnih donacija i pulova plazme na specifične markere infekcije kao i uvođenje efektivnih proizvodnih mera za inaktivaciju/uklanjanje virusa.


Bez obzira na to, kada se primenjuju lekovi pripremljeni od ljudske krvi ili plazme, nastanak infektivnih bolesti zbog prenosa infektivnih agenasa se ne može u potpunosti isključiti. Ovo važi i za nepoznate viruse ili viruse u razvoju kao i za ostale patogene.


Mere koje se preduzimaju su efikasne za viruse sa omotačem kao što su HIV, HBV, HCV i za viruse bez omotača kao što je HAV. Mere koje se preduzimaju se smatraju ograničeno efektnim protiv virusa bez omotača kao što je parvovirus B19. Infekcija parvovirusom B19 može biti ozbiljna u trudnoći (fetalna infekcija) i za osobe sa imunodeficijencijom ili povećanom eritropoezom (npr. hemolitička anemija).


Odgovarajuća vakcinacija (hepatitis A i B) savetuje se za sve pacijente koji dobijaju Faktor IX dobijen iz humane plazme.


U interesu pacijenata savetuje se, kad god je to moguće, da se pri svakoj primeni AIMAFIX upišu (registruju) naziv i broj serije leka u karton pacijenta radi sledljivosti serijskog broja leka koji je pacijent primio.


Nakon ponovljenog lečenja proizvodima faktora koagulacije IX iz humane plazme, pacijente treba pratiti zbog razvoja neutrališućih antitela (inhibitora) koja treba kvantifikovati u Betezda Jedinicama (BJ) uz pomoć odgovarajućeg biološkog testiranja.


Broj rešenja: 515-01-8229-12-001 od 13.03.2013. za lek Aimafix, prašak I rastvarač za rastvor za infuziju, 1 x (500i.j./10mL)


U literaturi je prijavljeno da postoji korelacija između pojave inhibitora faktora IX i alergijskih reakcija. Prema tome, pacijenti kod kojih se jave alergijske reakcije treba ispitati na prisustvo inhibitora. Treba imati u vidu da pacijenti sa inhibitorima faktora IX mogu biti pod povećanim rizikom od anafilakse ukoliko i dalje uzimaju faktor IX.

Usled rizika od alergijskih reakcija kod primene koncentrata faktora IX, početna primena faktora bi trebala,

ukoliko ordinirajući lekar tako proceni, da bude pod medicinskim nadzorom koji omogućava adekvatno zbrinjavanje alergijskih reakcija.


Pošto je primena koncentrata faktora IX istorijski povezana sa razvojem tromboembolijskih komplikacija, sa većim rizikom ukoliko se primenjuju nisko prečišćeni preparati, primena lekova koji sadrže faktor IX može da bude potencijalno opasna kod pacijenata sa znacima fibrinolize i kod pacijenata sa diseminovanom intravaskularnom koagulacijom (DIC). Kada se ovaj proizvod primenjuje kod pacijenata sa oboljenjem jetre, postoperativno ili kod pacijenata koji su pod rizikom od javljanja trombotičkih događaja ili DIC, trebalo bi, zbog potencijalnog rizika od trombotičkih komplikacija, uvesti kliničko praćenje za uočavanje ranih znakova trombotičke i potrošne koagulopatije uz odgovarajuće biološko testiranje. U svakoj od navedenih situacija, treba proceniti korist od lečenja AIMAFIX u odnosu na rizik od ovih komplikacija.

Lek Aimafix sadrži do 0,18 mmol (4,1 mg) natrijuma u ml rekonstruisanog rastvora (što odgovara 1,8mmol ili 41 mg natrijuma po bočici) Savetuje se poseban oprez prilikom upotrebe kod pacijenata na kontrolisanoj natrijumskoj dijeti.

Lek Aimafix sadrži heparin kao pomoćnu supstancu. Heparin može prouzrokovati alergijske reakcije i smanjiti broj krvnih ćelija, što može uticati na sistem koagulacije krvi.Pacijenti koji su već imali alergijske reakcije izazvane heparinom, treba da izbegavaju upotrebu lekova koji ga sadrži.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Do sada nisu poznate interakcije faktora koagulacije IX iz humane plazme sa drugim lekovima.


Primena u periodu trudnoće i dojenja


Nisu sprovođene eksperimentalne studije na životinjama sa faktorom IX. Iskustvo sa primenom faktora IX u periodu trudnoće i dojenja ne postoji zbog retkog javljanja hemofilije B kod žena. Prema tome, faktor IX iz humane plazme može da se primenjuje u periodu trudnoće i dojenja isključivo ako je jasno indikovan.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Nema indikacija da koncentrat faktora koagulacije IX iz humane plazme utiče na upravljanje vozilima ili rukovanja mašinama.


Neželjena dejstva


Broj rešenja: 515-01-8229-12-001 od 13.03.2013. za lek Aimafix, prašak I rastvarač za rastvor za infuziju, 1 x (500i.j./10mL)


Reakcije preosetljivosti ili alergijske reakcije (koje mogu da uključuju angioedem, pečenje i peckanje na mestu uboda, jezu, crvenilo, generalizovanu urtikariju, glavobolju, osip, hipotenziju, letargiju, mučninu, nemir, tahikardiju, stezanje u grudima, peckanje, povraćanje, vizing) retko su uočavane kod pacijenata lečenih proizvodima koji sadrže faktor IX. U nekim slučajevima ove su reakcije napredovale do teške anafilakse, a njihovo javljanje vremenski se uklapalo sa razvojem inhibitora faktora IX (videti odeljak 4.4. Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Prijavljen je nefrotski sindrom nakon pokušaja indukcije imunološke tolerancije kod pacijenata sa hemofilijom B i inhibitorima faktora IX kao i istorijom alergijske reakcije.


U retkim slučajevima uočena je groznica.


Pacijenti sa hemofiljom B mogu da razviju neutrališuća antitela (inhibitore) na faktor IX. Ukoliko se ovakvi inhibitori pojave, stanje će se manifestovati kao nedovoljan klinički odgovor. U takvim slučajevima preporučuje se obraćanje specijalizovanom centru za hemofiliju.


Nema podataka o pojavi inhibitora kod pacijenata lečenih lekom AIMAFIX.


Postoji potencijalni rizik od tromboembolijskih epizoda nakon primene lekova koji sadrže faktor IX, sa većim rizikom kod primene nisko prečišćenih preparata. Primena nisko prečišćenog faktora IX povezano je sa javljanjem infarkta miokarda, diseminovane intravaskularne koagulacije, venske tromboze i plućne embolije. Primena visoko prečišćenog faktora IX retko je povezana sa navedenim neželjenim dejstvima.

Nema robusnih podataka o učestalosti pojavljivanja neželjenih dejstava iz kliničkih studija. Sledeća neželjena dejstva su prijavljena:


MedDRA standardni sistem klase organa

Neželjena dejstva

Kardiološki poremećaji

Infarkt miokarda, tahikardija

Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema

Diseminovana intravaskularna koagulacija, razvoj

inhibitora faktora IX (inhibicija F IX)

Poremećaji nervnog sistema

Letargija, peckanje, glavobolja

Resiratorni, torakalni i mediastinalni poremećaji

Plućna embolija, vizing

Gastrointestinalni poremećaji

Mučnina, povraćanje

Poremećaji na nivou bubrega i urinarnog sistema

Nefrotski sindrom

Poremećaji na nivou kože i podkožnog tkiva

Angioedem, generalizovana urtikarija

Vaskularni poremećaji

Crvenilo, hipotenzija, venska tromboza,

tromboembolijski događaji (embolija i tromboza)

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Pečenje i svrab na mestu aplikovanja infuzije, jeza,

stezanje u grudima (nelagodnost u plućima), groznica (pireksija).

Imunološki poremećaji

Reakcije preosetljivosti ili alergijske reakcije

(preosetljivost), ozbiljna anafilaksa

Psihijatrijski poremećaji

Nemir


Za bezbednosne mere protiv virusa videti odeljak 4.4. Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka.


Predoziranje


Broj rešenja: 515-01-8229-12-001 od 13.03.2013. za lek Aimafix, prašak I rastvarač za rastvor za infuziju, 1 x (500i.j./10mL)


Nisu prijavljeni simptomi predoziranja faktorom koagulacije IX iz humane plazme.


Inkopatibilnost


AIMAFIX ne sme da se meša sa drugim lekovima.

Dozvoljeno je koristiti samo priložene setove za injekciju/infuziju, jer može da dođe do neuspeha u lečenju zbog resorpcije faktora koagulacije IX za delove unutrašnje površine nekih oprema za infuziju.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Neiskorišćeni proizvod ili otpadni materijal se uništava u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.


Broj rešenja: 515-01-8229-12-001 od 13.03.2013. za lek Aimafix, prašak I rastvarač za rastvor za infuziju, 1 x (500i.j./10mL)

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines