boehringer Apoteke Apoteke

Amoxicillin


UPUTSTVO ZA LEK


Amoxicillin, kapsule, tvrde, 500 mg Pakovanje: blister 2x8 kapsula,tvrdih


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Remedica Ltd


Adresa: Limassol Industrial Estate, P.O. Box 51706, 3508 Limassol, Kipar


Podnosilac zahteva: Farmalogist d.o.o.


Adresa: Bulevar vojvode Mišića 25-27, Beograd


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


Amoxicillin, 500 mg, kapsula, tvrda


INN

amoksicilin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Amoxicillin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Amoxicillin

 3. Kako se upotrebljava lek Amoxicillin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Amoxicillin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK AMOXICILLIN I ČEMU JE NAMENJEN

  Amoxicillin kapsule 500 mg sadrže antibiotik amoksicilin, koji pripada grupi lekova poznatih kao „penicilini“.


  Amoxicillin se upotrebljava za lečenje infekcija u različitim delovima tela izazvanih osetljivim sojevima bakterija. Osim toga, koristi se za sprečavanja nastanka infekcije prilikom vađenja zuba ili hirurških intervencija.


  Dodatno, Amoxicillin je indikovan za eradikaciju (iskorenjivanje) bakterije Helicobacter pylori kod pacijenata sa čirom dvanaestopalačnog creva ili želuca. U ovoj indikaciji, koristi se u kombinaciji sa drugim lekovima.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK AMOXICILLIN


  Lek Amoxicillin ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK AMOXICILLIN

  Lek Amoxicillin uzimajte uvek tačno onako kako Vam je lekar odredio. Ukoliko niste potpuno sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao svi lekovi, i Amoxicillin može da izazove neželjena dejstva.

  Prestanite da uzimate Amoxicillin i odmah posetite lekara ukoliko primetite neki od sledećih ozbiljnih neželjenih efekata – moguće je da Vam je potrebna hitna medicinska pomoć:

  Sledeći efekti su vrlo retki (pogađaju manje od 1 na 10.000 ljudi)

  imate krvarenje iz nosa ili posekotinu.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ako primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK AMOXICILLIN

  Rok upotrebe


  5 godina.

  Ne upotrebljavati lek nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje

  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Amoxicillin

Aktivna supstanca: amoksicilin


Jedna tvrda kapsula sadrži 500 mg amoksicilina.

Pomoćne supstance: silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni i magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek Amoxicillin i sadržaj pakovanja


Kapsula, tvrda.

Beo do bledožut prašak u dvodelnim, dvobojnim, neprovidnim želatinskim kapsulama. Glava kapsule je crvene, a telo narandžaste boje.


Sklopiva kartonska kutija sadrži 16 (2x8) tvrdih kapsula u dva PVC/Al blistera.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Farmalogist d.o.o., Bulevar vojvode Mišića 25-27, Beograd

Proizvođač: Remedica Ltd, Limassol Industrial Estate, P.O. Box 51706, 3508 Limassol, Kipar.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-3874-10-001.........29.03.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines