menarini Apoteke Apoteke

ACC Saft


UPUTSTVO ZA LEK


ACC® Saft, prašak za oralni rastvor, 20 mg/ml

Pakovanje: bočica staklena, 1 x 30 g


Proizvođač: Salutas Pharma GmbH


Adresa: Otto-von-Guericke-Allee 1, Barleben, Nemačka


Podnosilac zahteva: Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd

Adresa: Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


ACC® Saft, 20 mg/ml, prašak za oralni rastvor INN: acetilcistein

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

lek ACC Saft, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

Pored toga, veoma retko se javljaju krvarenja udružena sa primenom acetilcisteina, naročito u okviru reakcija preosetljivosti. U različitim studijama je potvrđeno smanjenje slepljivanja trombocita u prisustvu acetilcisteina. Klinički značaj ovih nalaza, za sada, nije poznat.

Protivmere: Ako se pojave prvi znaci reakcija preosetljivosti (videti iznad), lek ACC Saft se ne sme više uzimati/davati. Molimo da se obratite lekaru ako se ovo desi kod Vas ili Vašeg deteta.


Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 1. KAKO ČUVATI LEK ACC Saft


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  3 godine

  Rok upotrebe nakon rastvaranja je 12 dana u frižideru na temperaturi od 2°C do 8°C.


  Nemojte koristiti lek ACC Saft posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 30ºC. Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.

  Pripremljen oralni rastvor treba čuvati u frižideru na temperaturi od 2°C do 8°C.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 2. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek ACC Saft

Aktivna supstanca je: acetilcistein.

30 g praška za oralni rastvor sadrži 1.5 g acetilcisteina.


Ostali sastojci su:

Sorbitol (E 420); Metil-parahidroksibenzoat (E 218); Natrijum-citrat (E 331); Propil-parahidroksibenzoat (E 216); Korigens ukusa (Orange Flavour).


Kako izgleda lek ACC Saft i sadržaj pakovanja

Opis praška: homogeni, beli do slabo žuti prašak, karakterističnog mirisa na pomorandžu. Opis nakon rekonstitucije: bezbojni, bistar do blago opalescentni rastvor.


U kartonskoj kutiji se nalazi bočica od tamnog stakla tip III hidrolitičke otpornosti sa sigurnosnim PP zatvaračem, u kojoj se nalazi 30 g praška za pripremu 75 ml oralnog rastvora. U katronskoj kutiji se nalazi i plastična kašika od 5 ml, graduisana za 1.25 ml i 2.5 ml.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Proizvođač:

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1, Barleben, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-5694-10-002 od 28.09.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines