mitsubishi Apoteke Apoteke

AGGRENOX


UPUTSTVO ZA LEK


Aggrenox®, kapsule sa modifikovanim oslobađanjem, tvrde, 25mg + 200mg

Pakovanje: bočica, 60 kapsula


Proizvođač: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH &Co.KG


Adresa: Birkendorfer Strasse 65, 88397 Biberach an der Riss, Nemačka

Podnosilac zahteva: Boehringer Ingelheim Serbia d.o.o. Beograd

Adresa: Milentija Popovića 5a, 11070 Beograd, Republika Srbija


Aggrenox® 25 mg+200mg, kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda


acetilsalicilna kiselina, dipiridamol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek AGGRENOX i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek AGGRENOX

 3. Kako se upotrebljava lek AGGRENOX

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek AGGRENOX

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK AGGRENOX I ČEMU JE NAMENJEN


  Šta je lek AGGRENOX

  Vaš lek se zove AGGRENOX 25mg +200mg, kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda (nadalje u ovom uputstvu kao AGGRENOX).


  Jedna kapsula leka AGGRENOX sadrži dva različita leka koji se zovu:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK AGGRENOX

  Lek AGGRENOX ne smete koristiti ako ste alergični (preosetljivi) na:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK AGGRENOX


  Uvek uzimajte ovaj lek tačno kako Vam je Vaš lekar propisao. Ukoliko niste sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Koliko kapsula uzeti

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi i AGGRENOX može da izazove neželjena dejstva, iako ne kod svih. Sledeća neželjena dejstva se mogu javiti kod upotrebe leka AGGRENOX:

  Alergijske reakcije

  Ako se pojavi alergijska reakcija, prestanite da uzimate ovaj lek i odmah se obratite lekaru.

  Znaci se mogu ispoljiti kao teškoće u disanju, ospa (uključujući koprivnjaču), koja može da bude teška ili oticanje lica, usana, jezika ili grla.


  Odmah se obratite svom lekaru ako primetite bilo koje od sledećih neželjenih dejstava


  Ukoliko bilo koje od ovih neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili ukoliko primetite bilo koja neželjena dejstva koja nisu nabrojana u ovom uputstvu, molimo Vas recite Vašem lekaru ili farmaceutu.


 5. KAKO ČUVATI LEK AGGRENOX

  Rok upotrebe 3 godine. Čuvanje

  Lek čuvati na temperaturi do 25ºC.

  Čuvati na sigurnom mestu van vidokruga i domašaja dece.

  AGGRENOX se ne sme koristiti po isteku roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek AGGRENOX


Aktivni sastojci leka AGGRENOX su dipiridamol i acetilsalicilna kiselina. Jedna kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda sadrži:

acetilsalicilna kiselina 25 mg

dipiridamol 200 mg Sadržaj pomoćnih supstanci:

Pelete:

Vinska kiselina

Vinska kiselina, prašak Akacija, prašak Polividon (K25)

Metakrilna kiselina – etakrilat kopolimer (1:2) (Eudragit S 100) Talk

Hipromelozaftalat HP 55 Hipromeloza

Dimetikon Stearinska kiselina Triacetin


Tableta:

Laktoza, monohidrat Celuloza, mikrokristalna Skrob, kukuruzni, osušen

Slicijum-dioksid, koloidni, bezvodni

Aluminijum-stearat Saharoza

Titan-dioksid

Akacija, prašak Talk


Kapsula: želatin

titan-dioksid

gvožđe (III)-oksid, crveni gvožđe (III)-oksid, žuti


Boja za imprint Šelak

Etanol

Izopropil alkohol Propilenglikol

N-butil alkohol Amonijum-hidroksid Kalijum-hidroksid

Gvožđe (III)-oksid, crveni (E172)


Kako izgleda lek AGGENOX i sadržaj pakovanja


Lek AGGRENOX je u obliku tvrdih, neprovidnih želatinskih kapsula, br 0, krem tela i crvene kapice. Kapsula sadrži pelete žute boje i okruglu, bikonveksnu, obloženu tabletu bele boje i ravnih ivica.


Bočica od polipropilena sa sigurnosnim zatvaračem PP/PE i integrisanim desikantom. Pakovanje sa 60 kapsula.

Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole

Boehringer Ingelheim Serbia d.o.o. Beograd

Milentija Popovića 5a, 11070 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH &Co.KG

Birkendorfer Strasse 65, 88397 Biberach an der Riss, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Novembar, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole


Broj dozvole: 515-01-1517-11-001

Datum dozvole: 18.01.2012

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines