jiangsu Apoteke Apoteke

Alvostan


UPUTSTVO ZA LEK


Alvostan®, film tablete, 30 x (25mg)

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: EirGen Pharma Ltd.


Adresa: Westside Business Park, Old Kilmeaden Road, Waterford, Irska


Podnosilac zahteva: Alvogen d.o.o. Barice


Adresa: Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija


Alvostan, 25 mg, film tablete eksemestan


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. .Šta je lek Alvostan i čemu je namenjen

 2. .Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Alvostan

 1. Kako se upotrebljava lek Alvostan

 2. Moguća neželjena dejstva 5.Kako čuvati lek Alvostan 6.Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ALVOSTAN I ČEMU JE NAMENJEN


  Vaš lek se zove Alvostan. Alvostan pripada grupi lekova poznatih kao inhibitori aromataze. Ovi lekovi ometaju supstancu zvanu aromataza, koja je potrebna za stvaranje ženskih polnih hormona, estrogena, posebno kod žena u postmenopauzi. Smanjenje nivoa estrogena u telu je način lečenja hormonski zavisnog raka dojke.

  Alvostan se primenjuje u lečenju hormonski zavisnog ranog karcinoma dojke kod žena u postmenopauzi, nakon

  završenog lečenja tamoksifenom u trajanju od 2-3 godine.

  Alvostan se takođe primenjuje u lečenju hormonski zavisnog uznapredovalog karcinoma dojke kod žena u postmenopauzi, kada lečenje drugim hormonskim lekovima nije bilo dovoljno uspešno.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ALVOSTAN

  Alvostan ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ALVOSTAN


  Odrasli i stariji

  Alvostan tablete se uzimaju oralno (na usta), posle obroka u otprilike isto doba svakog dana. Vaš lekar će Vam

  reći kako i koliko dugo da uzimate lek Alvostan. Preporučena doza je jedna tableta od 25 mg na dan.


  Nemojte prestati uzimati lek čak i ako se dobro osećate, osim ako Vam to nije rekao Vaš lekar.

  U slučaju da za vreme lečenja lekom Alvostan treba da idete na lečenje u bolnicu, obavestite medicinsko osoblje o tome koje lekove uzimate.


  Deca

  Alvostan nije pogodan za primenu kod dece.


  Ako ste uzeli više leka Alvostan nego što je trebalo


  Ako ste slučajno uzeli previše tableta, odmah se javite svom lekaru ili u najbližu bolnicu. Pokažite im kutiju sa lekom Alvostan.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Alvostan


  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili tabletu koju ste zaboravili. Ako zaboravite uzeti tabletu, uzmite je čim se setite. Ako je vreme za iduću dozu blizu, uzmite je u uobičajeno vreme.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, Alvostan može uzrokovati neželjena dejstva kod nekih osoba. Generalno, lek Alvostan se dobro podnosi, a sledeća neželjena dejstva primećena kod pacijentkinja lečenih lekom Alvostan su većinom blaga ili umerena. Većina neželjenih dejstava povezana je sa nedostatkom estrogena (npr. talasi vrućine).


  Veoma česta neželjena dejstva (javljaju se u više od 1 na 10 osoba):

 5. KAKO ČUVATI LEK ALVOSTAN


  Rok upotrebe


  2 godine

  Ne koristiti lek Alvostan nakon datuma isteka koji je napisan na kutiji i blisteru iza natpisa “EXP”. Datum isteka roka se odnosi na poslednji dan u mesecu.


  Čuvanje


  Ne zahteva posebne uslove čuvanja. Čuvati u originalnom pakovanju. Čuvati van vidokruga i domašaja dece.


  Lek se uništava u skladu s važećin propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Alvostan


Aktivna supstanca:

Jedna film tableta sadrži 25 mg eksemestana.


Pomoćne supstance:

Jezgro tablete:

 1. Silikonizovana mikrokristalna celuloza

 2. Kopovidon tip A

 3. Krospovidon tip A

 4. Natrijum-skrob-glikolat tip A

 5. Magnezijum-stearat


Sastav silikonizovane mikrokristalne celuloze: mikrokristalna celuloza; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.


Film tablete:

Advantia Prime White 190100BA01 sastoji se od: hipromeloze 6cp, makrogola 400, titan-dioksida.


Kako izgleda lek Alvostan i sadržaj pakovanja:


Bele do skoro bele okrugle bikonveksne film tablete fasetiranih ivica sa oznakom „25” na jednoj strani. 30 (3 blistera sa po 10 film tableta) film tableta u blister pakovanju (PVC/PVDC-Aluminijumski blister).


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole: Proizvođač Alvogen d.o.o. Barice EirGen Pharma Ltd.

Pašnjačka bb, Westside Business Park, Old Kilmeaden Road,

26367 Barice, Waterford,

Plandište, Irska.

Republika Srbija.

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Avgust 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-7015-10-001 od 09.10.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines