regeneron Apoteke Apoteke

Amiodaron

tabl. 60x200mg
CENA: 1.173,74 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Amiodaron, tablete, 200 mg Pakovanje: ukupno 60 kom, blister, 6 x 10 kom


Proizvođač: ZDRAVLJE A.D.


Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: ZDRAVLJE A.D.

Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

Amiodaron, 200 mg, tableta

INN amjodaron


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Amiodaron i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Amiodaron

 3. Kako se upotrebljava lek Amiodaron

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Amiodaron

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK AMIODARON I ČEMU JE NAMENjEN


  Lek Amiodaron sadrži aktivnu supstancu koja se naziva amjodaron i pripada grupi lekova koji se nazivaju antiaritmici.


  Ovaj lek je namenjen za prevenciju i lečenje određenih poremećaja srčanog ritma.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK AMIODARON


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih


  Lek Amiodaron NE SMETE KORISTITI u sledećim slučajevima:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK AMIODARON


  Doza značajno varira od pacijenta do pacijenta, ali je obično sledeća:  Morate se, stoga, strogo pridržavati terapije koju Vam je lekar propisao i ne smete menjati dozu bez prethodne saglasnosti Vašeg lekara. Isto tako, lek ne smete prestati da uzimate dok se ne posavetujete sa svojim lekarom.


  Ovaj lek se uzima oralnim putem (gutanjem).


  Tablete se mogu uzimati pre, za vreme ili između obroka; lomljenje tablete ne utiče na njeno dejstvo. Strogo se pridržavajte uputstva koje ste dobili od Vašeg lekara.


  Ako ste uzeli više leka Amiodaron nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli isuviše veliku dozu ovog leka, što pre o tome obavestite svog lekara ili regionalni centar za kontrolu trovanja.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Amiodaron


  Ako povremeno zaboravite da uzmete tabletu, to Vas neće izložiti nikakvom posebnom riziku.


  Nemojte uzimati duplu dozu da nadomestite dozu koju ste zaboravili da uzmete.

  Ako naglo prestanete da uzimate lek Amiodaron


  Nije primenljivo.


 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, i lek Amiodaron može izazvati neželjena dejstva, iako se ona neće javiti kod svih pacijenata koji primenjuju ovaj lek.


  Neželjena dejstva moraju biti prijavljena Vašem lekaru, koji će Vam reći da li treba da nastavite sa uzimanjem leka ili pak da prekinete sa njegovom upotrebom, a mogu biti sledeća:


  Veoma često:


  Ako primetite bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, obavestite o tome svog lekara ili farmaceuta.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website: www.alims.govrs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK AMIODARON


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece! Rok upotrebe

  Rok upotrebe: 3 (tri) godine.

  Lek se ne sme koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25ºC, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage i svetlosti.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Te mere će pomoći u zaštiti čovekove okoline.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Amiodaron

Aktivna supstanca:


Jedna tableta sadrži 200 mg amjodaron-hidrohlorida. Pomoćne supstance:

Skrob, kukuruzni; Celuloza, mikrokristalna;

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; Povidon K-30;

Magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek Amiodaron i sadržaj pakovanja


Tablete Amiodaron su okrugle, bikonveksne tablete bele boje, koje sa jedne strane imaju utisnutu podeonu crtu.


Sadržaj pakovanja


Unutrašnje pakovanje:

Alu/PVC blister (6 x 10 tableta u blisteru). Spoljnje pakovanje:

Složiva kartonska kutija i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


ZDRAVLJE A.D.

Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Amiodaron, tableta, 60 x 200 mg:

515-01-07025-13-001 od 09.09.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines